Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng pectinase trong trích ly nước dứa

Được đăng lên bởi truongvu23
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
øng dông c¸c chÕ phÈm enzyme Pectinex ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt
trÝch ly vµ chÊt l−îng n−íc qu¶ døa (Ananas comosus ) tù nhiªn
Use of pectinases to improve extraction efficiency and quality of natural
pineapple (Annanas comosus) juice
Ng« Xu©n M¹nh1, TrÇn ThÞ Lan H−¬ng2
Summary
The present study was aimed at improving the extraction efficiency and quality of natural
pineapple (Annanas comosus) juice. Pectinase Preparations, viz. Pectinex Ultra SP-L and Pectinex
3XL were applied for cayenne pineapples produced in §ong Giao corporation. The optimal
conditions for Pectinex Ultra SP-L and Pectinex 3XL were selected. Pectinex Ultra SP-L increased
the extraction rate by 19,9%. Pectinex 3XL increased T index of the natural pineapple juice. The
scheme for its production was proposed.
Key words: Pectinase, extraction efficiency, Annanas comosus, natural juice

1. §Æt vÊn ®Ò
Trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt n−íc qu¶ tù nhiªn nãi chung, n−íc døa tù nhiªn nãi riªng, mét ®iÒu
g©y ¶nh h−ëng kh«ng tèt ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tån tr÷ lµ n−íc qu¶ bÞ “®ôc” trë
l¹i hay bÞ ph©n líp. Nguyªn nh©n lµ do trong c¸c lo¹i qu¶ chøa mét l−îng hîp chÊt Pectin (Faigh,
1995; Tucker &Wood, 1991). Cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò xuÊt nh− dïng chÊt trî läc, xö lý nhiÖt, sö
dông chÕ phÈm enzyme Pectinase (Hohn, 1996), trong sè ®ã gi¶i ph¸p sö dông c¸c enzyme thuû
ph©n nhãm Pectinase lµ hiÖu qu¶ vµ triÖt ®Ó. Trong bµi b¸o nµy chóng t«i tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ thu
®−îc trong viÖc øng dông c¸c chÕ phÈm enzyme nhãm Pectinase ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt trÝch ly dÞch
qu¶ vµ kh¶ n¨ng chèng hiÖn t−îng “®ôc” trë l¹i cña n−íc qu¶ ®−îc s¶n xuÊt tõ døa.
2. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. VËt liÖu
+ Døa Cayenne trång ®¹i trµ t¹i n«ng tr−êng §ång Giao thu ho¹ch vô xu©n 2002. Døa nguyªn liÖu
cã thêi gian chÝn sinh lý phï hîp víi s¶n xuÊt n−íc døa nh− C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu §ång
Giao khuyÕn c¸o.
+ C¸c chÕ phÈm enzyme sö dông lµ c¸c chÕ phÈm enzyª cña h·ng Novozyme (§an M¹ch): Pectinex
Ultra SP – L vµ Pectinex 3XL.
2.2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
- X¸c ®Þnh chÊt r¾n hoµ tan (TSS) b»ng chiÕt quang kÕ cÇm tay Atago, NhËt B¶n
- X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ thuû ph©n cña c¸c enzyme Pectinase th«ng qua ®é ®ôc. §é ®ôc ®−îc x¸c ®Þnh
th«ng qua ®é truyÒn quang T ®−îc ®o ë b−íc sãng 670 nm trªn m¸y quang phæ kÕ tö ngo¹i vµ kh¶
kiÕn Cintra 10e (CBS, Australia) ( Tucker& Woods, 1991)
- C¸c chØ tiªu phÈm chÊt ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph−¬ng ph¸p ho¸ sinh th«ng dông (Vò ThÞ Th− &
cs, 2001)
3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn
3.1. øng dông Pectin...
øng dông c¸c chÕ phÈm enzyme Pectinex ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt
trÝch ly vµ chÊt lîng níc qu¶ døa (Ananas comosus ) tù nhiªn
Use of pectinases to improve extraction efficiency and quality of natural
pineapple (Annanas comosus) juice
Ng« Xu©n M¹nh
1
, TrÇn ThÞ Lan H¬ng
2
Summary
The present study was aimed at improving the extraction efficiency and quality of natural
pineapple (Annanas comosus) juice. Pectinase Preparations, viz. Pectinex Ultra SP-L and Pectinex
3XL were applied for cayenne pineapples produced in §ong Giao corporation. The optimal
conditions for Pectinex Ultra SP-L and Pectinex 3XL were selected. Pectinex Ultra SP-L increased
the extraction rate by 19,9%. Pectinex 3XL increased T index of the natural pineapple juice. The
scheme for its production was proposed.
Key words: Pectinase, extraction efficiency, Annanas comosus, natural juice
1. §Æt vÊn ®Ò
Trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt níc qu¶ tù nhiªn nãi chung, níc døa tù nhiªn nãi riªng, mét ®iÒu
g©y ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tån tr÷ lµ níc qu¶ bÞ “®ôc” trë
l¹i hay bÞ ph©n líp. Nguyªn nh©n lµ do trong c¸c lo¹i qu¶ chøa mét lîng hîp chÊt Pectin (Faigh,
1995; Tucker &Wood, 1991). Cã nhiÒu gi¶i ph¸p ®îc ®Ò xuÊt nh dïng chÊt trî läc, xö lý nhiÖt, sö
dông chÕ phÈm enzyme Pectinase (Hohn, 1996), trong sè ®ã gi¶i ph¸p sö dông c¸c enzyme thuû
ph©n nhãm Pectinase lµ hiÖu qu¶ vµ triÖt ®Ó. Trong bµi b¸o nµy chóng t«i tr×nh bµy c¸c kÕt qu¶ thu
®îc trong viÖc øng dông c¸c chÕ phÈm enzyme nhãm Pectinase ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt trÝch ly dÞch
qu¶ vµ kh¶ n¨ng chèng hiÖn tîng “®ôc” trë l¹i cña níc qu¶ ®îc s¶n xuÊt tõ døa.
2. VËt liÖu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
2.1. VËt liÖu
+ Døa Cayenne trång ®¹i trµ t¹i n«ng trêng §ång Giao thu ho¹ch vô xu©n 2002. Døa nguyªn liÖu
cã thêi gian chÝn sinh lý phï hîp víi s¶n xuÊt níc døa nh C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu §ång
Giao khuyÕn c¸o.
+ C¸c chÕ phÈm enzyme sö dông lµ c¸c chÕ phÈm enzyª cña h·ng Novozyme (§an M¹ch): Pectinex
Ultra SP – L vµ Pectinex 3XL.
2.2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
- X¸c ®Þnh chÊt r¾n hoµ tan (TSS) b»ng chiÕt quang kÕ cÇm tay Atago, NhËt B¶n
- X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ thuû ph©n cña c¸c enzyme Pectinase th«ng qua ®é ®ôc. §é ®ôc ®îc x¸c ®Þnh
th«ng qua ®é truyÒn quang T ®îc ®o ë bíc sãng 670 nm trªn m¸y quang phæ kÕ tö ngo¹i vµ kh¶
kiÕn Cintra 10e (CBS, Australia) ( Tucker& Woods, 1991)
- C¸c chØ tiªu phÈm chÊt ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ sinh th«ng dông (Vò ThÞ Th &
cs, 2001)
3. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn
3.1. øng dông Pectinex Ultra SP-L ®Ó t¨ng hiÖu suÊt trÝch ly
Chän c¸c ®iÒu kiÖn tèi u
TiÕn hµnh chän lùa c¸c ®iÒu kiÖn tèi u cho enzyme Pectinex Ultra SP-L ho¹t ®éng trªn c¬ së
c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng nh nhau trong khi mét ®iÒu kiÖn thay ®æi gåm lîng enzyme, nhiÖt ®é tèi
u vµ thêi gian xö lý. KÕt qu¶ thu ®¬c tr×nh bµy ë ®å thÞ 1, 2 vµ 3.
Ứng dụng pectinase trong trích ly nước dứa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng pectinase trong trích ly nước dứa - Người đăng: truongvu23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ứng dụng pectinase trong trích ly nước dứa 9 10 814