Ktl-icon-tai-lieu

Uốn phẳng thanh thẳng

Được đăng lên bởi Nguyễn Quốc Tuấn
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Uoán phaúng thanh thaúng Khoa Xaây Döïng & Cô Hoïc ÖÙng Duïng
Baøi taäp söùc beàn vaät lieäu trang 1 05/2013
Chöông 06
UOÁN PHAÚNG THANH THAÚNG
I. TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
1.1 Thanh chòu uoán thuaàn tuùy
Toàn taïi duy nhaát moät thaønh phaàn noäi löïc treân mt caét ngang, moâ men uoán
x
M
.
Qui öôùc daáu cuûa moâmen uoán: moâmen uoán ñöôïc goïi laø ông khi laøm caêng phaàn
beân döôùi.
Trong thanh chòu uoán toàn taïi moät lôùp vaät lieäu khoâng chòu keùo vaø khoâng chòu neùn
ñöôïc goïi laø ùp trung hoøa. Giao tuyeán cuûa lôùp trung hoøa vôùi maët caét ngang ñöôïc goïi laø
ñöôøng trung hoøa.
Ñöôøng trung hoøa chia maët caét laøm hai phaàn, phaàn chòu keùo, phaàn chòu neùn. Nhöõng
ñieåm naèm treân ñöôøng trung hoøa khoâng chòu keùo vaø khoâng chòu neùn neân coù öùng suaát
phaùp baèng khoâng.
Ñònh luaät Hooke:
.
z z
E
Ñoä cong cuûa ñöôøng ñaøn hoài:
1
x
x
EJ
(
laø baùn kính cong cuûa ñöôøng trung hoøa)
M
M
M
M
Phía vaät lieäu bò co laïi
Phía vaät lieäu bò giaõn ra
Lôùp trung hoøa
Phía vaät lieäu bò giaõn ra
Phía vaät lieäu bò co laïi
Lôùp trung hoøa
Ñöôøng trung hoøa
Hình
6.2
z
x
y
x
M
1
P
2
P
N
P
Z
A
Hình
6.1
Uốn phẳng thanh thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Uốn phẳng thanh thẳng - Người đăng: Nguyễn Quốc Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Uốn phẳng thanh thẳng 9 10 893