Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của chất béo trong sản xuất bánh kẹo

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 7360 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Vai trò của chất béo trong sản xuất bánh kẹo: Làm tăng giá trị cảm
quan, tăng độ xốp, giòn cho bánh, tăng độ bóng cho kẹo và đặc biệt là tăng
hương thơm cho sản phẩm.
Chất béo cho vào bột nhào sẽ tạo ra một màng mỏng có tác dụng bao
trùm và bôi trơn các hạt bột do đó giữa được lượng không khí nhất định trong
khối bột nhào. Nhờ vậy mà bánh được xốp. Chống dính giữa khối kẹo với thiết
bị.
Chất béo gồm hai loại: Dầu thực vật và mỡ động vật. Nó là este của
glyxerin và các axit béo tự do no và không no.
Thành phần của chất béo và tính chất của nó.
Thành phần chất béo bao gồm các glyxerin và các axit beo tù do.
Các axit béo đều là các axit đơn chức, mạch thẳng và có số nguyên tử
cacbon chẵn no thì bền hơn, còn các axit béo không no thì kém bền hơn, dễ bị
ox.
Các axit béo y hoá. Tính chát của axit béo được quyết định bởi các
gốc axit và vị trí của chúng trong phân tử glyxerin.

Một số chất béo thường dùng trong sản xuất bánh kẹo.
Các dạng chất béo thường dùng : Dầu thực vật, Shortening (là dầu thực vật đã hydro hoá) và
bơ.
Dầu dừa : Lấy từ dịch cùi dừa để làm nhân caramen, nhân bánh qui kem, tạo hương
đặc trưng cho kẹo dừa.
Dầu Cacao : Lấy từ quả Cacao để sản xuất kẹo socola, vá socola, nhân socola.
Shortening : Nó là sản phẩm sau khi đã hydro hoá dầu thực vật. Shortening tồn tại ở
thể rắn. Thường ít bị oxy hoá hơn dầu thực vật. Nó có độ cứng cao, tính keo tốt, màu sắc sáng,
không có mùi. Chính tính keo và độ cứng giúp cho k ẹo có thể chịu được tác d ụng bên ngoài mà
không bị nứt, và ít bị biến dạng.
Bơ : Bơ là sản phẩm thu được từ váng sữa bằng phương pháp ly tâm. Bơ có các ch ất
gần giống sữa. Nó dễ tiêu hoá và cung cấp cho ta nhiều năng l ượng. Bơ dùng làm kem trong
bánh kẹp kem hoặc tham gia trực tiếp vào thành phần của bánh kẹo.
Bảo quản chất béo.
Khi bảo quản chất béo cần đặc biệt chú ý : Tránh không cho ch ất béo chịu tác đ ộng
trực tiếp của ánh sáng, tránh sự tiếp xúc của chất béo với không khí ở nhi ệt độ cao.
Không sử dụng các chất béo đã bị oxy hoá chất lượng kém, gây ảnh hưởng xấu đến
chất lượng sản phẩm và sức khẻo người tiêu dùng. Ngoài ra, Khi bảo quản cã thể dùng thêm
một số chất bảo như : Phophatit.

Tạo hương vị thơm ngon cho sản
phẩm ộ dòn,
Tạo đ
Làm
xốp. chất chống dính khi tạo
Nâng cao giá trị dinh dưỡng,tăng độ sinh năng
hình
Dạng sử dụng: lượng ực vật, mỡ động vật, bơ..
dầu th
Chảy
dDu bị oxy hóa
ầễ
Dầu thực
vật
Các chỉ tiêu, thể hiện ở bảng
9
Bảng 9. Các tiêu chuẩn với nguyên liệu Dầu thực vật
Mục
đích

Chấ
t
béo

Chỉ tiêu

Dầu cacao

Dầ...
Vai trò c a ch t béo trong s n xu t bánh k o: Làm tăng giá tr c m
quan, tăng đ x p, giòn cho bánh, tăng đ bóng cho k o và đ c bi t là tăng
h ng th m cho s n ph m. ươ ơ
Ch t béo cho vào b t nhào s t o ra m t màng m ng có tác d ng bao
trùm và bôi tr n các h t b t do đó gi a đ c l ng không khí nh t đ nh trong ơ ượ ượ
kh i b t nhào. Nh v y mà bánh đ c x p. Ch ng dính gi a kh i k o v i thi t ượ ế
b .
Ch t béo g m hai lo i: D u th c v t và m đ ng v t. Nó là este c a
glyxerin và các axit béo t do no và không no.
Thành ph n c a ch t béo và tính ch t c a nó.
Thành ph n ch t béo bao g m các glyxerin và các axit beo tù do.
Các axit béo đ u là các axit đ n ch c, m ch th ng và có s nguyên t ơ
cacbon ch n no thì b n h n, còn các axit béo không no thì kém b n h n, d b ơ ơ
ox.
Các axit béo y hoá. Tính chát c a axit béo đ c quy t đ nh b i các ượ ế
g c axit và v trí c a chúng trong phân t glyxerin.
Vai trò của chất béo trong sản xuất bánh kẹo - Trang 2
Vai trò của chất béo trong sản xuất bánh kẹo - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vai trò của chất béo trong sản xuất bánh kẹo 9 10 427