Ktl-icon-tai-lieu

Vận hành hệ thống điện chương 3

Được đăng lên bởi goaheadbb
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn

Chæång 3

TÊNH TOAÏN PHÁN BÄÚ TÄÚI ÆU CÄNG SUÁÚT TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP QUI HOAÛCH ÂÄÜNG
3.1. MÅÍ ÂÁÖU
Quy hoaûch âäüng laì mäüt phæång phaïp quy hoaûch toaïn hoüc nhàòm tçm låìi giaíi täúi
æu cuía quaï trçnh nhiãöu bæåïc (hoàûc nhiãöu giai âoaûn). Tênh tæì “âäüng” åí âáy nhàòm nháún
maûnh vai troì thåìi gian vaì sæû xuáút hiãûn daîy caïc quyãút âënh trong quaï trçnh giaíi baìi toaïn,
cuîng nhæ thæï tæû caïc pheïp toaïn coï yï nghéa quan troüng.
Quaï trçnh khaío saït âæåüc chia thaình nhiãöu bæåïc, åí mäùi bæåïc ta sæí duûng mäüt quyãút
âënh. Quyãút âënh åí bæåïc træåïc coï thãø âiãöu khiãøn quaï trçnh åí bæåïc sau. Nhæ váûy quy
hoaûch âäüng taûo nãn mäüt daîy quyãút âënh. Daîy quyãút âënh âoï goüi laì saïch læåüc (hoàûc coï
khi laì chiãún læåüc). Saïch læåüc thoía maîn muûc tiãu quy âënh goüi laì saïch læåüc täúi æu. Chè
tiãu täúi æu phaíi thãø hiãûn âäúi våïi toaìn bäü quaï trçnh nhiãöu bæåïc.
Sau âáy âãø chuáøn bë tçm hiãøu näüi dung cå baín cuía phæång phaïp quy hoaûch âäüng
ta khaío saït mäüt thê duû vãö quaï trçnh âiãöu khiãøn nhiãöu bæåïc.
Giaí thiãút cáön tçm mäüt saïch læåüc täúi æu âãø phán phäúi nguäön väún ban âáöu X cho
mäüt hãû thäúng k xê nghiãûp hoaût âäüng trong n nàm sao cho låüi nhuáûn thu âæåüc tæì k xê
nghiãûp âoï sau n nàm laì cæûc âaûi.
ÅÍ âáy nguäön väún X coï thãø laì nguäön váût tæ, sæïc lao âäüng, cäng suáút âàût cuía maïy
moïc .v.v... Ngoaìi ra baìi toaïn coï thãø xáy dæûng theo nhæîng muûc tiãu khaïc nhæ chi phê vãö
nhiãn liãûu laì cæûc tiãøu, hiãûu quaí täøng vãö lao âäüng laì cæûc âaûi v.v...
Saïch læåüc täúi æu åí âáy laì bäü giaï trë nguäön väún âáöu tæ cho tæìng nhaì maïy åí mäùi
nàm sao cho låüi nhuáûn täøng sau n nàm laì cæûc âaûi.
Giaí thiãút goüi Xj(i) laì giaï trë nguäön väún âáöu tæ cho xê nghiãûp i åí âáöu nàm j, trong
âoï i = 1,2 ... k vaì j = 1,2 ...n, ngoaìi ra thoía maîn âiãöu kiãûn vãö cán bàòng nguäön väún åí mäùi
nàm :
k

∑X()
i

t =1

j

= Xj : j = 1, 2 ..., n

(3-1)

trong âoï Xj laì nguäön väún täøng coìn laûi, âàût vaìo nàm j cho k xê nghiãûp.
Låüi nhuáûn täøng cuía k xê nghiãûp sau n nàm kyï hiãûu laì W, giaï trë cuía W phuû thuäüc
vaìo nguäön väún ban âáöu X vaì säú nàm hoaût âäüng n. Coï thãø biãøu diãùn W laì haìm cuía caïc
giaï trë Xj(i)
W(X,n) = W(X1(i), X2(i) ..., Xn(i))
(3-2)
Âáy laì baìi toaïn âiãøn hçnh cuía quy hoaûch âäüng vaì coï thãø phaït biãøu nhæ sau :
Xaïc âënh táûp giaï trë X j(i ) ; i = 1,2 ...,k; j = 1, 2 ,...,n sao cho :

{ }
...
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaìông .
31
Chæång 3
TÊNH TOAÏN PHÁN BÄÚÚI ÆU CÄNG SUÁÚT TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP QUI HOAÛCH ÂÄÜNG
3.1. MÅÍ ÂÁÖU
Quy hoaûch âäüng laìüt phæång phaïp quy hoaûch toaïn hoüc nhàòm tçm låìi giaíi täúi
æu cuía quaï trçnh nhiãöu bæåïc (hoàûc nhiãöu giai âoaûn). Tênh tæì “âäüng” åí âáy nhàòm nháún
maûnh vai troì thåìi gian vaìû xuáút hiãûn daîy caïc quyãút âënh trong quaï trçnh giaíi baìi toaïn,
cuîng nhæ thæïû caïc pheïp toaïn coï yï nghéa quan troüng.
Quaï trçnh khaío saït âæåüc chia thaình nhiãöu bæåïc, åíùi bæåïc ta sæí duûng mäüt quyãút
âënh. Quyãút âënh åí bæåïc træåïc coï thãø âiãöu khiãøn quaï trçnh åí bæåïc sau. Nhæ váûy quy
hoaûch âäüng taûo nãn mäüt daîy quyãút âënh. Daîy quyãút âënh âoï goüi laì saïch læåüc (hoàûc coï
khi laì chiãún læåüc). Saïch læåüc thoía maîn muûc tiãu quy âënh goüi laì saïch læåüc täúi æu. Chè
tiãu täúi æu phaíi thãø hiãûn âäúi våïi toaìn bäü quaï trçnh nhiãöu bæåïc.
Sau âáy âãø chuáøn bë tçm hiãøu näüi dung cå baín cuía phæång phaïp quy hoaûch âäüng
ta khaío saït mäüt thê duû vãö quaï trçnh âiãöu khiãøn nhiãöu bæåïc.
Giaí thiãút cáön tçm mäüt saïch læåüc täúi æu âãø phán phäúi nguäön väún ban âáöu X cho
üt hãû thäúng k xê nghiãûp hoaût âäüng trong n nàm sao cho låüi nhuáûn thu âæåüc tæì k xê
nghiãûp âoï sau n nàm laìûc âaûi.
ÅÍ âáy nguäön väún X coï thãø laì nguäön váût tæ, sæïc lao âäüng, cäng suáút âàût cuía maïy
moïc .v.v... Ngoaìi ra baìi toaïn coï thãø xáy dæûng theo nhæîng muûc tiãu khaïc nhæ chi phê vãö
nhiãn liãûu laì cæûc tiãøu, hiãûu quaíøng vãö lao âäüng laì cæûc âaûi v.v...
Saïch læåüc täúi æu åí âáy laìü giaï trë nguäön väún âáöu tæ cho tæìng nhaì maïy åíùi
nàm sao cho låüi nhuáûn täøng sau n nàm laì cæûc âaûi.
Giaí thiãút goüi X
j
(i)
laì giaï trë nguäön väún âáöu tæ cho xê nghiãûp i åí âáöu nàm j, trong
âoï i = 1,2 ... k vaì j = 1,2 ...n, ngoaìi ra thoía maîn âiãöu kiãûn vãö cán bàòng nguäön väún åíùi
nàm :
()
=
k
t
i
j
X
1
= X
j
: j = 1, 2 ..., n (3-1)
trong âoï X
j
laì nguäön väún täøng coìn laûi, âàût vaìo nàm j cho k xê nghiãûp.
üi nhuáûn täøng cuía k xê nghiãûp sau n nàm kyï hiãûu laì W, giaï trë cuía W phuû thuäüc
vaìo nguäön väún ban âáöu X vaìú nàm hoaût âäüng n. Coï thãø biãøu diãùn W laì haìm cuía caïc
giaï trë X
j
(i)
W(X,n) = W(X
1
(i)
, X
2
(i)
..., X
n
(i)
) (3-2)
Âáy laì baìi toaïn âiãøn hçnh cuía quy hoaûch âäüng vaì coï thãø phaït biãøu nhæ sau :
Xaïc âënh táûp giaï trë
(
)
{
}
i
j
X ; i = 1,2 ...,k; j = 1, 2 ,...,n sao cho :
W(X,n) max (3-3)
vaì thoía maîn :
()
=
k
t
i
j
X
1
= X
j
: j = 1, 2 ..., n (3-4)
Vận hành hệ thống điện chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận hành hệ thống điện chương 3 - Người đăng: goaheadbb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Vận hành hệ thống điện chương 3 9 10 835