Ktl-icon-tai-lieu

Vận Hành HTĐ.1

Được đăng lên bởi tvlanh94
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Män hoüc: Váûn haình Hãû thäúng âiãûn
Chæång 2
TÊNH TOAÏN PHÁN BÄÚÚI ÆU CÄNG SUÁÚT TRONG HÃÛ THÄÚNG ÂIÃÛN
BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP LAGRANGE
2.1. MÅÍ ÂÁÖU
ön phaíi xaïc âënh sæû phán bäúúi æu cäng suáút giæîa caïc nhaì maïy âiãûn trong hãû
thäúng âiãûn ( coï thãø chè coï caïc nhaì maïy nhiãût âiãûn , hoàûc coï caí nhæîng nhaì maïy thuíy âiãûn )
âuí âaïp æïng mäüt giaï trë phuû taè täøng cho træåïc (kãø caí caïc täøn tháút) nhàòm náng cao tênh váûn
haình kinh tãú cuía hãû thäúng âiãûn .
Âáy laì baìi toïan âa chè tiãu:
- Chi phê nhiãn liãûu täøng trong toìan hãû thäúng laì nhoí nháút (min)
- Âaím baío âäü tin cáûy håüp lyï
- Cháút læåüng âiãûn nàng âaím baío...
Giaíi quyãút baìi toïan âa chè tiãu nhæ váûy hiãûn nay chæa coïüt mä hçnh toïan hoüc
chàût cheí, maì
thæåìng chè giaíi quyãút caïc baìi toïan riãng biãût, sau âoï kãút håüp laûi.
ûy baìi toïan phán bäúúi æu cäng suáút giæîa caïc nhaì maïy âiãûn thæåìng chè xeït âaût
muûc tiãu quan troüng laì chi phê nhiãn liãûu täøng trong toìan hãû thäúng laì nhoí nháút.
2.2. BAÌI TOÏAN LAGRANGE:
Baìi toïan âæåüc phaït biãøu nhæ sau: Cáön phaíi xaïc âënh caïc áøn säú x
1
, x
2
,..., x
i
,........ ,x
n
sao cho âaût cæûc trë haìm muûc tiãu :
F(x
1
, x
2
,..., x
j
,........ ,x
n
) min (max) (2-1)
vaì thoía maín m âiãöu kiãûn raìng buäüc: (m<n)
g
1
(x
1
, x
2
,..., x
j
,........ ,x
n
)
0
g
2
(x
1
, x
2
,..., x
j
,........ ,x
n
)
0 (2-2)
........................................
g
m
(x
1
, x
2
,..., x
j
,........ ,x
n
)
0
Trong træåìng håüp haìm muûc tiãu (2-1) laì giaíi têch, khaí vi, hãû raìng buäüc (2-2) gäöm
toìan âàóng thæïc vaìú nghiãûm khäng låïn ta coï thãø duìng phæång phaïp thãú træûc tiãúp âãø giaíi
bçnh thæåìng. Khi caïc hãû (2-1) vaì (2-2) tuyãún tênh vaì x
i
0 ta coï thãø duìng thuáût toïan qui
hoüach tuyãn tênh âãø giaíi nhæ phæång phaïp hçnh hoüc, âån hçnh, váûn taíi....
Vê duû :
Tçm cac ï giaï trë x1, x2 sao cho :
min),(
2
2
2
121
+= xxxxF
thoía maîn :
1
32
21
=+
xx
Nhoïm Nhaì maïy âiãûn - Bäü män Hãû thäúng âiãûn - ÂHBK Âaìông .
14
Vận Hành HTĐ.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vận Hành HTĐ.1 - Người đăng: tvlanh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Vận Hành HTĐ.1 9 10 131