Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lí kiến trúc

Được đăng lên bởi Phạm Đức Tài
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC

I - CAÏC ÂÀÛC TRÆNG CHUÍ YÃÚU CUÍA BÆÏC XAÛ
Vãö màût váût lyï, aïnh saïng laì mäüt pháön ráút nhoí cuía bæïc xaû âiãûn tæì, âæåüc màõt ngæåìi vaì caïc
duûng cuû quang hoüc caím nháûn. Âàûc biãût, riãng âäúi våïi màõt ngæåìi, aïnh saïng mang thãm tênh
cháút tám sinh lyï roî rãût.
Nhæ ta âaî biãút, caïc váût thãø coï nhiãût âäü cao hån âäü khäng tuyãût âäúi âãöu phaït vaìo khäng
gian xung quanh mäüt daûng nàng læåüng goüi laì bæïc xaû âiãûn tæì.
1/ THÄNG LÆÅÜNG BÆÏC XAÛ :
Læåüng bæïc xaû phaït ra trong mäüt âån vë thåìi gian âæåüc goüi laì thäng læåüng bæïc xaû Φe:
Φe =

dQ e
, [W].
dt

Qe : nàng læåüng bæïc xaû, [J].
t : thåìi gian, [s].
Thäng læåüng bæïc xaû âo bàòng oaït, [W]: 1W = 0,860 [kcal/h].
Noïi chung, màût phaït xaû ra soïng âiãûn tæì våïi háöu hãút caïc bæåïc soïng vaì trãn moüi hæåïng
khäng gian. Thäng læåüng bæïc xaû phaït ra trãn moüi hæåïng nhæng nhæng chè boï heûp trong phaûm
vi bæåïc soïng tæì λ + dλ âæåüc goüi laì thäng læåüng bæïc xaû âån sàõc (Φeλ). Thäng læåüng phaït ra
trong táút caí caïc bæåïc soïng goüi laì thäng læåüng bæïc xaû toaìn pháön (Φe).

2/ CÆÅÌNG ÂÄÜ BÆÏC XAÛ - BÆÏC XAÛ NHÇN THÁÚY :
a/ Cæåìng âäü bæïc xaû :
Bæïc xaû phaït ra moüi hæåïng trong khäng gian. Xeït theo hæåïng nháút âënh, thäng læåüng
bæïc xaû phaït ra trong giåïi haûn goïc khäúi vä cuìng beï cuía khäng gian goüi laì cæåìng âäü bæïc xaû theo
hæåïng truìng våïi truûc goïc khäúi âoï:
Ie =

Nguyãùn Âçnh Huáún

dΦ e
,
dω

[W/sr]

= 71 =

ÂHBKÂN

Giaïo trçnh VÁÛT LYÏ KIÃÚN TRUÏC
Goïc khäúi laì pháön cuía khäng gian giåïi haûn trong phaûm vi màût noïn maì âènh laì vë trê cuía
nguäön phaït bæïc xaû. Nãúu âaïy cuía màût noïn dA coï goïc θ våïi truûc goïc khäúi thç trë säú goïc khäúi dω
bàòng:
dω =

dA cos θ
l2

θ

l : khoaíng caïch tæì nguäön O âãún âaïy noïn dA.

dA

Goïc khäúi coï âaïy laì màût A tênh theo cäng thæïc:
dω

cos θ
dA
2
l
A

ω= ∫

O

Âån vë goïc khäúi laì Stãraâian (Sr). Nãúu tæåíng tæåüng
coï màût cáöu âäöng tám våïi nguäön phaït xaû, baïn kênh r, thç goïc
khäúi âån vë (1 sr) seî càõt trãn màût cáöu âoï mäüt diãûn têch bàòng
r2. Toaìn khäng gian bao quanh nguäön phaït xaû bàòng 4π
stãradian.

l

Hçnh 1: Goïc khäúi bæïc xaû

b/ Aïnh saïng nhçn tháúy:
Bæïc xaû màût tråìi laì táûp håüp ráút nhiãöu phäø bæåïc soïng khaïc nhau, nhæng trong âoï coï mäüt
khoaíng bæïc xaû bæåïc soïng tæì 380 âãún 780nm coï khaí nàng chuyãøn thaình caím giaïc aïnh saïng âäúi
våïi màõt ngæåìi. Khoaíng bæïc xaû âoï laì táûp håüp cuía 7 maìu sàõc,...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lí kiến trúc - Người đăng: Phạm Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Vật Lí kiến trúc 9 10 164