Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!

"

# $

%&

" !

'("

)*

+) ,

-

. % ,

!

/

0"

1 !

% ,

" !

'

2
3

4 5

6-

/

'

!" # $ % &
! " #$ "
' ) *

% &

'
'(

"'

00
00
0
50
50
6
7
7
7
7

, - ./- .0 1- ./ 2&
( ) *+ , "
( ) *+ , "
-./-. 0-./ 1
0 3 % $ 4%
,
% $ 4% &
2
3
4
3
! " #$ "
5

+

89

5
5 6 7
5
55

89
:
! " #$ "

:
" #$ "

; " , " "

<8

)"
=
=
=

( "
( " (, >
! " #$ "
7 : ;9 <
=
B 4C 8
! "
B 2
C 8 2
B D+ "
C 8 D+
B5
EF
G
' "
B = 4C 8
K ,?C
, # $% < ,
L M
8
L N
G
,O M
B #9
C
D E $E
$%
" < *

?@ " #A " , " "

<8

;9 <
"
C 8

,H

< IJ

?
@9 ,
?@ " #A "
" 3 3

; "
A

# $%

4 "4

6
(0
(0
(5
(6
((
((
>
>0
>
>7
>(
>(
'
'>
07

P

,?< "
Q *
% 4 2R
P
R , "
' " ?< " ,E
$ H
SJ ( #$
D
4 2R F " *
T 3
*G UU=
G *G U UF *O *V3
*
7 P W
, "
3H
"
# 3 "
$ $
" "
F
*
* F *X Y H I
WR ?< " ,E " ) " # 3
"
,E
, "
,?@ " , "
3H "
4 2R R ?< " ,E
"
,E IZ *?C I[ #$ " , "
% "
,?@ " , "
3H "
"
FW
"F #7
? $
4 2R
,?@ " , "
" "
4 2R *Q K ! W H I
R I% "
,E
"
\S[
' F8
G W] < 8 \F
3H "
^ " 8
3H "
I[
' _ *73
R % "^ " `
WR
"
H
,?@ " A " "
"
#$
3H "
% T " W?`
% "
R
# "# 3
J
,?@ " , "
3H "
,H *] W 4 2R
2R # "
"
,E *?C a73 #P " ,H < IJ 8G T
' " R # "
*Q *?C " ) " # 3 "b U c J ,?@ " 4 2 4 2R
R I% ,?@ " W
X
*
A "
3H " F 8G C `
' " R # " `
d * ! " 3H
b 7 "
?C " *
"
,E *?C a73 #P " ,H < IJ ee ?< "
,E *
, "
3H "
"
S[
' F8
G W] < 8 F
3H "
^ " 8
I[
' ee*Q *?C 4R *+ " V *]
R
( #$
*
"&
" 3 f5f UU
(
,E #
"
X
8
"
") "# 3
,?@ " , "
" "
4 2R W H I F . *]
?` " < W) F A C
F
8G
!
`
X
*G
* "
H
"_
"
,E
*?C ,E Wb3 "^ " F #g O
A C ` *% ?C "
I
, "
h "
, WK
*% ` *R "h 8i
H
" 7 8i
*O 7 "
8G
!
3 "
3
" ) *Q X
% "^ " 8 W H I F I " "
,E
^
^
8
" ,
8 j
' " 8 G 8 3G 43
"
*?C IP "X 9
*+ "
"
8
J
,?@ " W * *O ' " "
,E *?C W H I
G
k
W) b I
X
?C " % <
l 9 8 G a "[
,?@ " , "
" "
4 2R F *] m
%
] Fn
D% " D F
% 4 2R
: %

6

DE

7

l
3G

<8
R
X,
"
9
"
! " #$ " P g ,
n
c ") "# 3
3
3 *O * ! " ` 3H b *
aQ R b
) ,; "^
?< " ,E
o *) W)
?C " *
8i
H
, "
` I% ?C " G
G 5= G F G 8
" X
,H "
H
, "
IZ "k 8 X 8 c 8
G
W " ) " ,H ` #o *G
$ *
8 X * 3H b F E G ; "
3
G b
) X"
,E , H "
3
D?C IP *+ " 9
SJ (
#$
*
4 R h " ? IP " ;
*p
*+ " "
; "
& 3G *] W H I
.
?< " ,E
`
M
< 8 #A "
*
, "
"
"
# R ( #$
D
a73 #P "F
"&
c UU
D% ?C " I[ #$ " "
,E
3
' "
I
, "
W^ *b
, "
F#
G 8G
! 8i
H IP G
8G
!
` , 8 X 8 c *k W
8
"'
"
3H "
k
8G !
"
" H ! , " ?< " ,E *
DO *
*?C $ *
, " @ "
"^ " ;
"?@
#g
F
#g O
WG
! " #$ " P G h " ? $ $ 8 G
!
8
*) W)
H
" `
?< " ,E *
d "
8
"
" ) " # 3 "b U c ,H < IJ
W ") "
c
,?@ " , "
" "
4 R h " ?
8 )
"
,E
*
"
,E
8 ) 8
, " ?` h " ? "
?`
8
X H & F ; "
% "^ " P
R # " < W)
? "...

     
    ! " ! 
" # $ % & 
Vật liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu cơ khí - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vật liệu cơ khí 9 10 271