Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu cơ khí

Được đăng lên bởi Rồng Con
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG I. GANG GRAPHIT
A. Muïc tieâu
Hieåu ñöôïc baûn chaát caùc loaïi gang.
Naém vöõng quaù trình grafit hoaù trong gang.
So saùnh söï khaùc nhau veà cô tính, tính coâng ngheä giöõa caùc loaïi gang.
Phaân bieät ñöôïc kí hieäu vaø coâng duïng cuûa caùc loaïi gang.
B. Noäi dung
I. Khaùi nieäm veà gang graphit
I.1. Ñònh nghóa:
Gang grafit lhôïp kim cuûa Fe-C vaø moät snguyeân tkhaùc m moät phaàn
hay toaøn boä C cuûa noù toàn taïiôùi traïng thaùi ï do, taäp trung thaønh caùc phaàn
töû (pha) grafit.
I.2. Quaù trình hình thaønh grafit.
I.2.1. Trong hôïp kim chæ coù Fe-C.
Theo giaûn ñoà traïng thaùi Fe-C, gang laø hôïp kim Fe-C vôùi 2.14% < %C
6.67%. Do löôïng C cao, nhieät ñoä noùng chaûy cuûa gang thaáp hôn theùp vì vaäy
naáu chaûy gang deã thöïc hieän hôn. Trong thöïc teá thöôøng duøng gang coù 2.14% <
%C < 4%.
-Vieäc hình thaønh grafit trong hôïp kim chæ coù Fe vaø C raát khoù khaên, muoán taïo
grafit phaûi laøm nguoäi voâ cuøng chaäm trong hai khoaûng nhieät ñoä sau:
Hình II.1. Hình II.2.
Khi 1147
o
C < t
0
< 1153
o
C, F
G
< F
L
vì vaäy L taïo ra G. (hình II.1)
Khi 727
o
C < t
0
< 738
o
C, F
G
< F
γ
vì vaäy
γ
taïo ra G. (hình II.2)
I.2.2. Trong hôïp kim Fe-C coù theâm caùc nguyeân toá khaùc, ñaëc bieät laø Si.
Mangan vSilic laø hai nguyeân toá quan troïng thöôøng gaëp trong gang
vôùi haøm löôïng töø (0.5
÷
2.5)% moãi nguyeân toá. Chuùng coù taùc duïng ñieàu chænh
söï taïo thaønh grafit, toå chöùc vaø cô tính cuûa gang.
Ñaëc bieät Si coù aûnh höôûng raát maïnh nhaát ñeán söï to thaønh grafit (grafit
hoaù). Silic caøng nhieàu hay ñuùng hôn toång löôïng %(C+Si) caøng cao thì söï
grafit hoaù caøng maïnh, caøng hoaøn toaøn, cacbon lieân keát (xeâmentit) caøng ít,
thaäm chí khoâng coù.
1
vật liệu cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu cơ khí - Người đăng: Rồng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
vật liệu cơ khí 9 10 479