Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu đóng tàu

Được đăng lên bởi ledinhngoccan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4723 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Vật liệu đóng tàu
1. Thép đóng tàu
Thép làm vỏ tàu thường là thép cacbon, chứa từ 0,15% đến 0,23% cacbon cùng lượng
mangan cao. Hai thành phần gồm lưu huỳnh và phốt pho trong thép đóng tàu phải ở mức thấp nhất,
dưới 0,05%. Từ năm 1959 các đăng kiểm đồng ý tiêu chuẩn hóa thép đóng tàu nhằm giảm thiểu các
cách phân loại thép dùng cho ngành này, trên cơ sở đảm bảo chất lượng. Theo tiêu chuẩn đã được
chấp nhận này, có 5 cấp thép, từ kỹ thuật bằng tiếng Anh viết là grade, chất lượng khác nhau, dùng
cho tàu thương mại. Đó là các cấp A, B, C, D và E. Thép cấp B dùng tại những vùng nhạy cảm
với tác động lực, những nơi đòi tấm có chiều dầy lớn. Đăng kiểm ABS ghi rõ ràng thép grade B
vào danh mục thép dùng làm thân tàu. Về sau này nhiều nước không ghi cấp C vào danh mục các
cấp thép đóng tàu. Theo cách ghi trong qui phạm do Đăng kiểm Việt Nam đưa ra, cấp thép chấp
nhận tại mục “phân loại thép”, Điều 3.1.2- Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, 2003, gồm
A, B, D, E.
Những yêu cầu đối với thép đóng tàu, độ bền bình thường.
Bảng 1.1
Grade
A
B
D
E
Cacbon, %
0,21 max
0,21 max
0,21 max
0,18 max
Mangan, %
2,5min x cacbon
0,6 min
0,6 min
Phospho, %
0,035 max
0,035 max 0,035 max 0,035 max
Lưu huỳnh,%
0,04 max
0,04 max
0,04 max
0,04 max
Silic, %
0,50 max
0,35 max
0,10-0,35
0,10-0,35
Ni,Cr,Cu, … %
Ít hơn 0,02%
Độ bền vật liệu
Giới hạn bền tất cả các nhóm: 400 – 490 N/mm2(4100-5000 kG/cm2)
Thép hình grade A : 400 – 550 N/mm2
Giới hạn chảy của tất cả các nhóm : 235 N/mm2 (2400kG/cm2)
Thép grade A, dầy trên 25 mm : 220 N/mm2( 2250 kG/cm2)

Ghi chú

Các ký hiệu vừa nêu trong phần vật liệu này được dùng tại hầu hết các nước. Trong tài liệu
chính thức do Đăng kiểm Việt Nam lưu hành, yêu cầu chung cho tất cả 4 cấp, theo TCVN 62597:2003 là:
Bảng 1.2
Cấp thép
A
B
D
E

Giới hạn chảy (N/mm2)
≥235

Thử kéo
Giới hạn bền (N/mm2)
400 ÷ 520

Độ giãn dài, %
≥22

Nguồn cung cấp thép đóng tàu khá phong phú. Chọn thép cho kết cấu cần biết xuất xứ và các
tiêu chuẩn dùng thép được chọn. Một số hệ thống qui tắc bắt buộc áp dụng khi dùng thép sản xuất
tại USA có thể kể sau đây. Hệ thống phân loại quan trọng nhất của USA là AISI (American Iron
and Steel Institut), theo hệ thống này cấp thép được dùng 4 con số để chỉ. Số thứ nhất chỉ cacbon,
con số thứ hai chỉ lượng phần trăm hợp chất chính yếu trong đó. Ví dụ 10XX chỉ thép cacbon. Hai
con số cuối chỉ lượng cacbon, tính bằng phần trăm, ví dụ AISI 1040 chỉ thép cacbon chứa 0,04%

cacbon. Các ký hiệu theo hệ thống ASTM (American Society for Testin...
Vt liu đóng tàu
1. Thép đóng tàu
Thép làm v tàu thường là thép cacbon, cha t 0,15% đến 0,23% cacbon cùng lượng
mangan cao. Hai thành phn gm lưu hunh và pht pho trong thép đóng tàu phi mc thp nht,
dưới 0,05%. T năm 1959 các đăng kim đồng ý tiêu chun hóa thép đóng tàu nhm gim thiu các
cách phân loi thép dùng cho ngành này, trên cơ s đảm bo cht lượng. Theo tiêu chun đã được
chp nhn này, có 5 cp thép, t k thut bng tiếng Anh viết là grade, cht lượng khác nhau, dùng
cho tàu thương mi. Đó là các cp A, B, C, D và E. Tp cp B dùng ti nhng vùng nhy cm
vi tác động lc, nhng nơi đòi tm có chiu dy ln. Đăng kim ABS ghi rõ ràng thép grade B
vào danh mc thép dùng làm thân tàu. V sau này nhiu nước không ghi cp C vào danh mc các
cp thép đóng tàu. Theo cách ghi trong qui phm do Đăng kim Vit Nam đưa ra, cp thép chp
nhn ti mc “phân loi thép”, Điu 3.1.2- Qui phm phân cp và đóng tàu bin v thép, 2003, gm
A, B, D, E.
Nhng yêu cu đối vi thép đóng tàu, độ bn bình thường.
Bng 1.1
Grade A B D E Ghi chú
Cacbon, % 0,21 max 0,21 max 0,21 max 0,18 max
Mangan, % 2,5min x cacbon 0,6 min 0,6 min -
Phospho, % 0,035 max 0,035 max 0,035 max 0,035 max
Lưu hunh,% 0,04 max 0,04 max 0,04 max 0,04 max
Silic, % 0,50 max 0,35 max 0,10-0,35 0,10-0,35
Ni,Cr,Cu, … % Ít hơn 0,02%
Độ bn vt liu
Gii hn bn tt c các nhóm: 400 – 490 N/mm
2
(4100-5000 kG/cm
2
)
Thép hình grade A : 400 – 550 N/mm
2
Gii hn chy ca tt c các nhóm : 235 N/mm
2
(2400kG/cm
2
)
Thép grade A, dy trên 25 mm : 220 N/mm
2
( 2250 kG/cm
2
)
Các ký hiu va nêu trong phn vt liu này được dùng ti hu hết các nước. Trong tài liu
chính thc do Đăng kim Vit Nam lưu hành, yêu cu chung cho tt c 4 cp, theo TCVN 6259-
7:2003 là:
Bng 1.2
Th kéo Cp thép
Gii hn chy (N/mm
2
) Gii hn bn (N/mm
2
) Độ giãn dài, %
A
B
D
E
235
400 ÷ 520
22
Ngun cung cp thép đóng tàu khá phong phú. Chn thép cho kết cu cn biết xut x và các
tiêu chun dùng thép được chn. Mt s h thng qui tc bt buc áp dng khi dùng thép sn xut
ti USA có th k sau đây. H thng phân loi quan trng nht ca USA là AISI (American Iron
and Steel Institut), theo h thng này cp thép được dùng 4 con s để ch. S th nht ch cacbon,
con s th hai ch lượng phn trăm hp cht chính yếu trong đó. Ví d 10XX ch thép cacbon. Hai
con s cui ch lượng cacbon, tính bng phn trăm, ví d AISI 1040 ch thép cacbon cha 0,04%
Vật liệu đóng tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu đóng tàu - Người đăng: ledinhngoccan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Vật liệu đóng tàu 9 10 264