Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi quangtri13143367
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN VAÄT LIEÄU CÔ KHÍ
(cho giaùo trình vaät lieäu 30 tieát)
1c-Vaät lieäu hoïc laø moân khoa hoïc khaûo saùt
a-Söï hình thaønh caùc caáu truùc khaùc nhau trong vaät lieäu
b-Quy luaät thay ñoåi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
c-Caáu truùc vaø moái quan heä vôùi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
d-Caùc nguyeân lyù cô baûn cuaû vaät lieäu
2b-Vì sao vaät lieäu kim loaïi laø nhoùm vaät lieäu söû duïng roäng raõi nhaát trong kyõ thuaät?
a-Vì chuùng deã cheá taïo
b-Vì chuùng coù cô tính toång hôp ïcao
c-Vì chuùng deã taïo hình
d-Vì chuùng coù ñoä beàn cao
3a-Caùc nhoùm vaät lieäu chính söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp laø:
a-Vaät lieäu kim loaïi vaø vaät lieäu polyme
b-Vaät lieäu ceramic, polyme vaø
compozit
c-Vaät lieäu kim loaïi vaø ceramic
d-Vaät lieäu kim loaïi,
ceramic,polyme vaø compozit
4b-Vaät lieäu kim loaïi goàm:
a-Caùc kim loaïi coù trong thieân nhieân
b-Caùc kim loaïi vaø hôïp kim mang caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa kim loaïi
c-Caùc hôïp kim töø caùc nguyeân toá khaùc nhau
d-Caùc hôïp kim vaø caùc hôïp chaát cuûa chuùng
5c-Kim loaïi laø:
a-Caùc nguyeân toá hoùa hoïc khoâng phaûi laø aù kim
b-Caùc chaát daãn ñieän toát
c-Nhöõng vaät theå deã bieán daïng deûo, daãn ñieän vaø daãn nhieät toát, coù aùnh kim ñaëc
tröng
d-Nhöõng vaät theå coù aùnh kim vaø deã bieán daïng
6b-Kim loaïi naøo coù ñoä daãn ñieän cao nhaát?
a-Cu
b-Ag
c-Au
d-Al
7b-Maïng tinh theå laø:
a-Maïng cuûa caùc nguyeân töû trong tinh theå
b-Moâ hình khoâng gian moâ taû saép xeáp cuûa chaát ñieåm trong tinh theå
c-Moâ hình moâ taû quy luaät hình hoïc cuûa tinh theå
d-Maïng cuûa caùc nguyeân töû hoaëc phaân töû trong vaät lieäu
8a-OÂ cô sôû cuûa maïng tinh theå laø:
a-Khoái theå tích nhoû nhaát coù caùch saép xeáp chaát ñieåm ñaïi dieän cho maïng tinh theå
b-Ñôn vò theå tích cuûa maïng tinh theå
c-Khoái theå tích nhoû nhaát cuûa maïng tinh theå
d-Khoái theå tích ñeå nghieân cöùu quy luaät saép xeáp trong tinh theå
9b-Caùc kieåu maïng thöôøng gaëp trong vaät lieäu kim loaïi laø:
a-Laäp phöông taâm maët vaø saùu phöông xeáp chaët

b-Laäp phöông taâm maët, laäp phöông taâm khoái vaø saùu phöông xeáp chaët
c-Laäp phöông taâm maët, laäp phöông ñôn giaûn vaø saùu phöông
d-Chính phöông, laäp phöông taâm maët vaø laäp phöông taâm khoái
10c-Saét (Fe) ôû nhieät ñoä trong phoøng coù kieåu maïng tinh theå:
a- Laäp phöông taâm maët
b- Chính phöông taâm khoái
c- Laäp phöông taâm khoái
d- Saùu phöông xeáp chaët
11c-Khi taêng nhieät ñoä, Fe thay ñoåi daïng thuø hình theo sô ño...
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN VAÄT LIEÄU CÔ KHÍ
(cho giaùo trình vaät lieäu 30 tieát)
1c-Vaät lieäu hoïc laø moân khoa hoïc khaûo saùt
a-Söï hình thaønh caùc caáu truùc khaùc nhau trong vaät lieäu
b-Quy luaät thay ñoåi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
c-Caáu truùc vaø moái quan heä vôùi caùc tính chaát cuûa vaät lieäu
d-Caùc nguyeân lyù cô baûn cuaû vaät lieäu
2b-Vì sao vaät lieäu kim loaïi laø nhoùm vaät lieäu söû duïng roäng raõi nhaát trong kyõ thuaät?
a-Vì chuùng deã cheá taïo b-Vì chuùng coù cô tính toång hôp ïcao
c-Vì chuùng deã taïo hình d-Vì chuùng coù ñoä beàn cao
3a-Caùc nhoùm vaät lieäu chính söû duïng roäng raõi trong coâng nghieäp laø:
a-Vaät lieäu kim loaïi vaø vaät lieäu polyme b-Vaät lieäu ceramic, polyme vaø
compozit
c-Vaät lieäu kim loaïi vaø ceramic d-Vaät lieäu kim loaïi,
ceramic,polyme vaø compozit
4b-Vaät lieäu kim loaïi goàm:
a-Caùc kim loaïi coù trong thieân nhieân
b-Caùc kim loaïi vaø hôïp kim mang caùc tính chaát ñaëc tröng cuûa kim loaïi
c-Caùc hôïp kim töø caùc nguyeân toá khaùc nhau
d-Caùc hôïp kim vaø caùc hôïp chaát cuûa chuùng
5c-Kim loaïi laø:
a-Caùc nguyeân toá hoùa hoïc khoâng phaûi laø aù kim
b-Caùc chaát daãn ñieän toát
c-Nhöõng vaät theå deã bieán daïng deûo, daãn ñieän vaø daãn nhieät toát, coù aùnh kim ñaëc
tröng
d-Nhöõng vaät theå coù aùnh kim vaø deã bieán daïng
6b-Kim loaïi naøo coù ñoä daãn ñieän cao nhaát?
a-Cu b-Ag c-Au d-Al
7b-Maïng tinh theå laø:
a-Maïng cuûa caùc nguyeân töû trong tinh theå
b-Moâ hình khoâng gian moâ taû saép xeáp cuûa chaát ñieåm trong tinh theå
c-Moâ hình moâ taû quy luaät hình hoïc cuûa tinh theå
d-Maïng cuûa caùc nguyeân töû hoaëc phaân töû trong vaät lieäu
8a-OÂ cô sôû cuûa maïng tinh theå laø:
a-Khoái theå tích nhoû nhaát coù caùch saép xeáp chaát ñieåm ñaïi dieän cho maïng tinh theå
b-Ñôn vò theå tích cuûa maïng tinh theå
c-Khoái theå tích nhoû nhaát cuûa maïng tinh theå
d-Khoái theå tích ñeå nghieân cöùu quy luaät saép xeáp trong tinh theå
9b-Caùc kieåu maïng thöôøng gaëp trong vaät lieäu kim loaïi laø:
a-Laäp phöông taâm maët vaø saùu phöông xeáp chaët
Vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học - Người đăng: quangtri13143367
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 1