Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi nvkhd1989
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 13 lần
112
112
Ch!¬ng 4
nhiÖt luyÖn thÐp
Trong ba ch!¬ng võa qua ® tr×nh bµy c¸c d¹ng cÊu tróc tinh thÓ ®¬n gi¶n
(kim lo¹i), phøc t¹p (hîp kim), sù phô thuéc cña c¬ tÝnh vµo cÊu tróc. ë ch!¬ng
nµy sÏ nghiªn cøu nh÷ng biÕn ®æi vÒ tæ chøc vµ c¬ tÝnh t!¬ng øng cña thÐp khi
nung nãng råi lµm nguéi tiÕp theo, tøc khi nhiÖt luyÖn. ThÐp lµ vËt liÖu rÊt th«ng
dông vµ lµ hîp kim nh¹y c¶m nhÊt víi nhiÖt luyÖn vµ c«ng nghÖ nµy rÊt phæ biÕn
trong s¶n xuÊt c¬ khÝ. Nh÷ng d¹ng nhiÖt luyÖn ®!îc ¸p dông cho c¸c hîp kim vµ
vËt liÖu kh¸c còng cã thÓ hiÓu ®!îc th«ng qua nhiÖt luyÖn thÐp.
4.1.
Kh¸i niÖm vÒ nhiÖt luyÖn thÐp
4.1.1.
S¬ l!îc vÒ nhiÖt luyÖn
a.
§Þnh nghÜa
NhiÖt luyÖn lµ c«ng nghÖ nung nãng kim lo¹i, hîp kim ®Õn nhiÖt ®é x¸c
®Þnh, gi÷ nhiÖt t¹i ®ã mét thêi gian thÝch hîp råi sau ®ã lµm nguéi víi tèc ®é nhÊt
®Þnh ®Ó lµm thay ®æi tæ chøc, do ®ã biÕn ®æi c¬ tÝnh vµ c¸c tÝnh chÊt kh¸c theo
ph!¬ng h!íng ® chän tr!íc (nãi chung kh«ng thÓ ®iÒu chØnh v« cÊp tèc ®é nguéi,
th!êng lµ lµm nguéi trong mét sè m«i tr!êng nh! sÏ thÊy vÒ sau nµy).
NhiÖt luyÖn lµ ph!¬ng ph¸p gia c«ng (treatment) cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng.
Sau ®©y lµ c¸c ®iÓm ph©n biÖt nguyªn c«ng nµy víi c¸c nguyªn c«ng gia c«ng c¬
khÝ kh¸c:
- Kh¸c víi ®óc, hµn lµ nã kh«ng nung nãng ®Õn tr¹ng th¸i láng, lu«n lu«n
chØ ë tr¹ng th¸i r¾n (tøc nhiÖt ®é nung nãng ph¶i thÊp h¬n ®!êng r¾n).
- Kh¸c víi c¾t gät, biÕn d¹ng dÎo (rÌn, dËp) khi nhiÖt luyÖn (trõ c¬ - nhiÖt
luyÖn) h×nh d¹ng vµ kÝch th!íc s¶n phÈm kh«ng thay ®æi hay thay ®æi kh«ng ®¸ng
kÓ.
- KÕt qu¶ cña nhiÖt luyÖn ®!îc ®¸nh gi¸ b»ng biÕn ®æi cña tæ chøc tÕ vi vµ
c¬ tÝnh, kh«ng thÓ kiÓm tra b»ng vÎ ngoµi b»ng m¾t th!êng.
b.
C¸c yÕu tè ®Æc tr!ng cho nhiÖt luyÖn
H×nh 4.1. S¬ ®å cña qu¸ tr×nh nhiÖt
luyÖn ®¬n gi¶n nhÊt.
§èi víi qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn, Ýt nhÊt còng ®!îc ®Æc tr!ng b»ng ba th«ng sè
quan träng nhÊt sau (xem s¬ ®å qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn ®¬n gi¶n nhÊt vÏ ë h×nh 4.1):
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: nvkhd1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
vật liệu học 9 10 584