Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học 1

Được đăng lên bởi Huu Mot Tran
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3
B¶ng kª c¸c ký hiÖu viÕt t¾t ®!îc dïng trong s¸ch
(trong ngoÆc lµ cña n!íc ngoµi)
hiÖu viÕt t¾t Tªn gäi §¬n vÞ ®o
a, b, c th«ng m¹ng nm
a
K
(KCU, KCV, KCT) ®é dai va ®Ëp kJ/m
2
,
kG.m/cm
2
A
1
, A
3
, A
cm
c¸c nhiÖt ®é tíi h¹n cña thÐp
o
C
t!¬ng øng víi gi¶n ®å pha Fe-C
Ac
1
, Ac
3
, Ac
cm
A
1
, A
3
, A
cm
khi nung nãng
0
C
Ar
1
, Ar
3
, Ar
cm
A
1
, A
3
, A
cm
khi lµm nguéi
0
C
A
K
c«ng ph¸ hñy, J, ft.lbf
impact value, CVN energie
B mËt ®é tõ th«ng gaus, tesla
(B
r
- mËt ®é tõ th«ng d!)
d, D ®!êng nh nm, µm,
mm...
E m«®un ®µn håi MPa, GPa
F lùc, t¶i träng N, kG, T
h chiÒu cao µm, mm, m...
H c!êng ®é tõ tr!êng ¬stet
(H
C
- lùc khö)
HB ®é cøng Brinen kG/mm
2
HRA, HRB, HRC ®é cøng R«cven theo thang A, B, C
HV ®é cøng Vicke kG/mm
2
K
IC
®é dai ph¸ hñy biÕn d¹ng ph¼ng MPa. m
l, L chiÒu dµi nm, µm, mm...
Ox, Oy, Oz, Ou c¸c trôc täa ®é
S tiÕt diÖn, mÆt c¾t, diÖn tÝ ch mm
2
t
o
, T
o
nhiÖt ®é
o
C,
o
K
t thêi gian s (gi©y),
min (phót),
h (giê)
Vật liệu học 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học 1 - Người đăng: Huu Mot Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Vật liệu học 1 9 10 53