Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học, Mai Đình Thắng, Bộ môn Vật liệu và Công nghệ vật liệu, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n VËt liÖu vμ CNVL - Khoa C¬ khÝ
PGS-TS Mai §×nh Th¾ng
Chñ biªn
VËt liÖu häc
(dïng cho sinh viªn ngµnh C¬)
Hμ néi -2007
Vật liệu học, Mai Đình Thắng, Bộ môn Vật liệu và Công nghệ vật liệu, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu học, Mai Đình Thắng, Bộ môn Vật liệu và Công nghệ vật liệu, Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Vật liệu học, Mai Đình Thắng, Bộ môn Vật liệu và Công nghệ vật liệu, Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 14