Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu trong cơ khí

Được đăng lên bởi Phạm Văn Khánh
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÅÍ ÂÁÖU
Trong lëch sæí phaït triãøn cuía xaî häüi loaìi ngæåìi chuïng ta âaî sæí duûng ráút nhiãöu loaûi
váût liãûu khaïc nhau, våïi tênh nàng sæí duûng cuía chuïng caìng ngaìy caìng cao hån. Âáöu tiãn laì
thåìi kyì âäö âaï, sau âoï tiãún âãún thåìi âaûi âäö âäöng, âäö sàõt.v .v. Cho âãún ngaìy nay laì mäüt loaût
caïc loaûi váût liãûu måïi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Caïc loaûi váût liãûu naìy (âàûc biãût
laì kim loaûi & håüp kim, cuìng våïi caïc loaûi váût liãûu måïi) âaî goïp pháön thuïc âáøy sæû phaït triãøn
cuía xaî häü loaìi ngæåìi mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay trong caïc lénh væûc cäng nghiãûp, quäúc phoìng, âåìi säúng...âoìi hoíi váût liãûu
sæí duûng cáön phaíi coï ráút nhiãöu tênh cháút khaïc nhau. Vê duû : khi thç cáön coï tênh dáùn âiãûn ráøt
cao âãø duìng trong ngaình âiãûn læûc, luïc laûi yãu cáöu coï âäü cæïng låïn âãø laìm caïc loaûi duûng cuû
càõt goüt kim loaûi, khi laûi cáön coï âäü bãön låïn âãø laìm caïc cáúu kiãûn xáy dæûng, hoàûc phaíi coï tênh
deío cao âãø caïn, dáûp, keïo nguäüi, hay cáön âäü bãön cao nhæng khäúi læåüng riãng nhoí âãø duìng
trong cäng nghiãûp haìng khäng...Táút caí caïc yãu cáöu naìy âãöu coï thãø âæåüc âaïp æïng båíi váût
liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc loaûi váût liãûu måïi.
Män váût liãûu hoück seî trang bë cho sinh viãn nhæîng kiãún thæïc cå baín cuía caïc loaûi
váût liãûu chênh : tinh thãø, caïc håüp kim, baïn dáùn vaì ion, cäüng hoïa trë ... cuîng nhæ kiãún thæïc vãö
xæí lyï nhiãût cuía chuïng. Muûc âêch cuía män hoüc naìy giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc loaûi váût
liãûu khaïc nhau dæûa trãn mäúi quan hãû giæîa cáúu truïc (liãn kãút hoïa hoüc, kiãøu maûng tinh thãø) vaì
cå lyï tênh, thæûc haình âæåüc caïc thê nghiãûm cå baín âãø xaïc âënh cå tênh cuía váût liãûu vaì biãút læûa
choün váût liãûu phuì håüp nháút âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng sau naìy. Khi nghiãn cæïu mäüt váût liãûu
báút kyì chuïng ta âãöu dæûa vaìo bäún cæûc cå baín sau âáy : Kãút cáúu cuía cáúu truïc, caïc tênh cháút,
sæû täøng håüp caïc phæång phaïp gia cäng vaì hiãûu quaí sæí duûng cuía noï. Mäüt saín pháøm coï thãø
gäöm haìng chuûc loaûi váût liãûu khaïc nhau taûo nãn. Vê duû ä tä RENAULT CLIO 1,2 RN cuía
Phaïp gäöm mæåìi mäüt loaûi váût liãûu sau âáy taûo nãn :
1- Theïp táúm
40,9%
2-Theïp hçnh
10,9%
2-Gang
11,3%
4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loaûi maìu khaïc 3,9%
6-Cháút deío
10,2%
7-Cháút deío âaìn häöi 3,4%
8-Váût liãûu hæîu cå khaïc
3,4%
9-Thuíy tinh
4,2%
10-Sån 1,7%
11-Cháút loíng
5,9%
Yãu cáöu cuía ngæåìi kyî sæ caïc ...
MÅÍ ÂÁÖU
Trong lëch í phaït triãøn cuía xaîüi loaìi ngæåìi chuïng ta âaîí duûng ráút nhiãöu loaûi
váût liãûu khaïc nhau, våïi tênh nàng sæí duûng cuía chuïng caìng ngaìy caìng cao hån. Âáöu tiãn laì
thåìi kyì âäö âaï, sau âoï tiãún âãún thåìi âaûi âäö âäöng, âäöõt.v .v. Cho âãún ngaìy nay laìüt loaût
caïc loaûi váût liãûu måïi nhæ : composit, ceramit, pälyme. v.v. Caïc loaûi váût liãûu naìy (âàûc biãût
laì kim loaûi & håüp kim, cuìng våïi caïc loaûi váût liãûu måïi) âaî goïp pháön thuïc âáøy sæû phaït triãøn
cuía xaî häü loaìi ngæåìi mäüt caïch nhanh choïng.
Ngaìy nay trong caïc lénh væûc cäng nghiãûp, quäúc phoìng, âåìi säúng...âoìi hoí
i váût liãûu
í duûng cáön phaíi coïút nhiãöu tênh cháút khaïc nhau. Vê duû : khi thç cáön coï tênh dáùn âiãûn ráøt
cao âãø duìng trong ngaình âiãûn læûc, luïc laûi yãu cáöu coï âäüïng låïn âãø laìm caïc loaûi duûng cuû
õt goüt kim loaûi, khi laûi cáön coï âäüön låïn âãø laìm caïc cáúu kiãûn xáy dæûng, hoàûc phaíi coï tênh
deío cao âãø caïn, dáûp, keïo nguäüi, hay cáön âäüön cao nhæng khäúi læåüng riãng nhoí âãø duìng
trong cäng nghiãûp haìng khäng...Táút caí caïc yãu cáöu naìy âãöu coï thãø âæåüc âaïp æïng båíi váût
liãûu kim loaûi cuîng nhæ caïc loaûi váût liãûu måïi.
Män ût liãû
u hoück seî trang bë cho sinh viãn nhæîng kiãún thæïc cå baín cuía caïc loaûi
váût liãûu chênh : tinh thãø, caïc håüp kim, baïn dáùn vaì ion, cäüng hoïa trë ... cuîng nhæ kiãún thæïc vãö
xæí lyï nhiãût cuía chuïng. Muûc âêch cuía män hoüc naìy giuïp cho sinh viãn hiãøu roî caïc loaûi váût
liãûu khaïc nhau dæûa trãn mäúi quan hãû giæîa cáúu truïc (liãn kãút hoïa hoüc, kiãøu maûng tinh thãø) vaì
cå lyï tênh, thæûc haình âæåüc caïc thê nghiãûm cå baín âãø xaïc âënh cå tênh cuía váût liãûu vaì biãút læûa
choün váût liãûu phuìüp nháút âaïp æïng nhu cáöu sæí duûng sau naìy. Khi nghiãn cæïu mäüt váût liãûu
báút kyì chuïng ta âãöu dæûa vaìo bäún cæûc cå baí
n sau âáy : Kãút cáúu cuía cáúu truïc, caïc tênh cháút,
ûøng håüp caïc phæång phaïp gia cäng vaì hiãûu quaíí duûng cuía noï. Mäüt saín pháøm coï thãø
gäöm haìng chuûc loaûi váût liãûu khaïc nhau taûo nãn. Vê duû ä tä RENAULT CLIO 1,2 RN cuía
Phaïp gäöm mæåìi mäüt loaûi váût liãûu sau âáy taûo nãn :
1- Theïp táúm 40,9% 2-Theïp hçnh 10,9%
2-Gang 11,3% 4-Håüp kim nhäm 4,2%
5-Caïc kim loaûi maìu khaïc 3,9%
6-Cháút deío 10,2% 7-Cháút deío âaìn häöi 3,4%
8-Váût liãûu hæîu cå khaïc 3,4%
9-Thuíy tinh 4,2% 10-Sån 1,7%
11-Cháút loíng 5,9%
Yãu öu cuía ngæåìi kyî sæ caïc ngaình cå âiãûn tæí ngoaìi khaí năng hiãøu biãút vãö
chuyãn män sáu cuía ngaình hoüc, coìn phaíi nàõm âæåüc nhæîng tênh cháút cå baí
n cuía caïc loaûi váût
liãûu âãøì âoï coï thãøí duûng mäüt caïch håüp lyï nháút nhàòm náng cao tuäøi thoü cuía maïy moïc,
cäng trçnh, haû giaï thaình saín pháøm ...
Män hoüc naìy kãú thæìa kiãún thæïc cuía khaï nhiãöu caïc lénh væûc khaïc nhau : tinh thãø hoüc, cå
læåüng tæí, lyï thuyãút lãûch, váût lyï tia rån ghen, àn moìn vaì baío vãû kim loaûi ...do âoï khäúi læåüng
kiãún thæïc khaïïn vaì coï nhiãöu màût. Vç váûy âoìi hoíi ngæåìi hoüc phaíi nàõm væîng caïc kiãún thæïc
cå baín vãö váût liãûu vaì thæûc haình nghiãm tuïc caïc thê nghiãûm. Khi nghiãn cæïu män hoüc naìy
phaíi nàõm chàõc mäú
i quan hãû giæîa thaình pháön hoïa hoüc, cáúu truïc vaì tênh cháút cuía váût liãûu. Báút
kyìû thay âäøi naìo cuía thaình pháön hoïa hoüc vaìúu truïc seî dáùn tåïi sæû biãún âäøi cuía tênh cháút
váût liãûu.
1
Vật liệu trong cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật liệu trong cơ khí - Người đăng: Phạm Văn Khánh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
Vật liệu trong cơ khí 9 10 877