Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt hạt cơ bản

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi trực tuyến tại:
 l

LỜI GIỚI THIỆU
Bài giảng Vật lý hạt cơ bản được biên soạn cho các Sinh viên ngành Sư phạm Vật lý năm
thứ 4 trường Đại học Cần Thơ. Vật lý hạt cơ bản là môn học nghiên cứu về các hạt nhỏ nhất
cấu tạo nên vật chất và tương tác giữa chúng.
Cấu trúc của bài giảng được bố trí như sau:
Chương 1 giới thiệu về lịch sử phát hiện, phân loại các hạt cơ bản, và các nhóm đa tuyến.
Chương 2 giới thiệu về các trường lượng tử tự do là trường ứng với các hạt tự do thông qua các
toán tử sinh, huỷ hạt... Chương 3 giúp sinh viên có một cái nhìn ban đầu về tương tác giữa
các hạt thông qua các khái niệm về Lagrangian tương tác, ma trận tán xạ,... Chương 4 trình
bày lí thuyết trường gauge, khảo sát sự phá vỡ đối xứng tự phát và cơ chế Higgs để xây dựng
một trường gauge có khối lượng mô tả quá trình tương tác yếu. Chương 5 giới thiệu mô hình
Weinberg-Sallam thống nhất tương tác điện từ-yếu, lí thuyết thống nhất lớn, lí thuyết dây, lí
thuyết M trong xu hướng thống nhất cả 4 loại tương tác: điện-từ, yếu, mạnh và hấp dẫn.
Phần Bài tập giúp sinh viên có được kĩ năng tính toán cũng như củng cố lại các kiến thức
đã được học.
Thời gian giảng dạy môn học là 30 tiết (2 đơn vị học trình) nên để có thể nắm được các
vấn đề tốt trên lớp, sinh viên cần phải đọc bài giảng trước ở nhà và tham khảo các tài liệu có
liên quan đến bài giảng.
Bài giảng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn
sinh viên về nội dung cũng như cách trình bày của bài giảng.

Cần Thơ, tháng 09 năm 2007
Huỳnh Anh Huy

i

Mục lục

Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HẠT CƠ BẢN

1

1.1

MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2

PHÂN LOẠI CÁC HẠT CƠ BẢN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.3

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HẠT CƠ BẢN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.4

CÁC ĐA TUYẾN SU(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.5

CÁC ĐA TUYẾN SU(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Chương 2. CÁC TRƯỜNG TỰ DO

16

2.1

CƠ HỌC CỔ ĐIỂN VÀ HÌNH THỨC LUẬN HAMILTON . . . . . . . . . . .

16

2.2

HÌNH THỨC LUẬN LAGRANGE TRONG CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT . .

18

2.3

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ TƯƠNG ĐỐI TÍNH . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.4

21

2.5

PHƯƠNG TRÌNH EULER-LAGRANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¨
ĐỊNH LÍ NOETHER’S
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.6

TRƯỜNG VÔ HƯỚNG ...
Trao đi trc tuyến ti:
www.mientayvn.com/chat_box_li.htm l
Vật lý hạt hạt cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt hạt cơ bản - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Vật lý hạt hạt cơ bản 9 10 845