Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi ndkngoc
Số trang: 172 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
GVC.Ths. HOÀNG THỊ CHẮT

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

HÀ NỘI 2008

MỞ ðẦU
Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở ñược dạy ở các trường ñậi học kỹ thuật nhằm cung
cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách ñọc và lập bản vẽ kỹ thuật. Nhờ những bản vẽ
này mà người cán bộ kỹ thuật nói rõ ñược ý ñồ thiết kế của mình và thực hiện ý ñồ ñó. Ngày nay
khi mà mức ñộ chuyên môn hoá và hợp tác hoá trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất và ñời sống
ñã ñạt tới mức ñộ cao, thì bản vẽ kỹ thuật ñã trở thành “Tiếng nói” của kỹ thuật.
Các bản vẽ kỹ thuật ñược xây dựng bằng các phương pháp biểu diễn khoa học, chính xác
tuân theo những quy tắc thống nhất ñược quy ñịnh trong các “Tiêu chuẩn Nhà nước”.
Nhiệm vụ của môn Vẽ kỹ thuật là cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về vẽ
kỹ thuật ñể có thể có khả năng thành lập và ñọc bản vẽ. Bản vẽ phải ñược vẽ chính xác , sáng sủa
ñể người ñọc dễ hiểu và tránh nhầm lẫn vì thế ñòi hỏi phải vẽ chính xác, tỉ mỉ và cần nhiều thời
gian khi vẽ bằng dụng cụ cầm tay. Còn khi vẽ bằng máy tiết kiệm ñược thời gian nhờ các tiện
ích của các thao tác nhanh và chính xác. Môn vẽ kỹ thuật còn rèn luyện cho sinh viên tác phong
làm việc khoa học, có ý thức tổ chức và kỷ luật, tính cẩn thận, kiên nhẫn … của người làm công
tác khoa học kỹ thuật.
Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở mang nhiều tính thực hành. Trong quá trình học
tập, người học cần phải nắm vững các kiến thức cơ bản như: lý luận về các phép chiếu, các
phương pháp biểu diễn vật thể, nắm vững các quy ñịnh của Tiêu chuẩn Nhà nước về bản vẽ, mặt
khác phải thường xuyên rèn luyện các kỹ năng thực hành.
Năm 1963, Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước nay là Bộ Khoa học & Công nghệ ñã
ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về “Bản vẽ cơ khí”. ðó cũng là những Tiêu chuẩn Nhà nước
ñầu tiên của Việt Nam. Năm 1964 các “Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý bản vẽ” ñược ban hành.
Các Tiêu chuẩn trên ñã bước ñầu thống nhất các quy ñịnh về bản vẽ kỹ thuật ở nước ta.
ðến nay các Tiêu chuẩn ñó ngày càng ñược sửa ñổi và hoàn thiện cho phù hợp với sự phát triển
của sản xuất và sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật. Hiện nay các Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật
nói riêng và các Tiêu chuẩn về tài liệu thiết kế nói chung ñược Nhà nước ban hành trong nhóm
các tiêu chuẩn về “Hệ thống tài liệu thiết kế”.
ðể thống nhất “Tiếng nói” của kỹ thuật trên phạm vi rộng lớn hơn, tổ chức quốc tế về
tiêu chuẩn hóa (International Organiazation for Standardization) viết tắt là ISO – thành lập từ
năm ...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
GVC.Ths. HOÀNG TH CHT
V K THUT CƠ KHÍ
HÀ NI 2008
Vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật - Người đăng: ndkngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
172 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật 9 10 682