Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ Kỹ Thuật

Được đăng lên bởi Thang Nguyen T
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học: Vẽ kỹ thuật
1.2 Mã môn học:
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng / Kỹ thuật điện – điện tử
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ: 03 LT + 01 TH
1.7 Yêu cầu đối với môn học:
o Điều kiện tiên quyết: không
o Các yêu cầu khác (nếu có): không
1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Mục tiêu
a. Về kiến thức :Trang bị cho sinh viên khả năng đọc hiểu , thành lập được các bản vẽ kỹ thuật theo
đúng các tiêu chuẩn quốc tế ( ISO ) và Việt nam ( TCVN ).
b. Về kỹ năng: trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ vẽ (CAD), rèn luyện cho
sinh viên tính cẩn thận, chính xác, ý thức tự giác tôn trọng tiêu chuẩn và tác phong làm việc khoa
học.
o Hình thức giảng dạy : Lý thuyết 50% và bài tập thực hành trên lớp (vẽ tay và vẽ máy) 50 %
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT

Tên chương
Chương 1 : Những

Mục tiêu

Mục, tiểu mục

- Phép chiếu

khái niệm cơ bản về - Các TCVN về bản vẽ kỹ thuật như :
vẽ kỹ thuật
1

Đường nét
Tỷ lệ
Khổ giấy
Khung tên
Ghi kích thước

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học Khóa 2009

1/4

Chương II : Hình

- Cách thành lập

- Bài tập 1: A4

chiếu vuông góc

- Biểu diễn điểm , đường ,mặt .

- Bài tập 2: A4

2

- Biểu diễn những mặt hình học cơ bản
- Các dạng giao tuyến thường gặp
Chương III : Biểu

- Các hình chiếu cơ bản

- Bài tập 3: A3

diễn vật thể

- Hình chiếu riêng phần

- Bài tập 4: A3

- Hình vẽ trích

3

- Hình vẽ gián đoạn
- Hình cắt và mặt cắt
- Hình chiếu trục đo
Chương VI : Bản - Khái niệm chung về bản vẽ kết cấu thép
vẽ kết cấu thép

- Bài tập 5: A3

- Các loại thép thường dùng
- Các hình thức lắp nối

4

- Đặc điểm và các quy định của bản vẽ

Chương V : Bản vẽ

kết cấu thép

- Bài tập 6: A3

kết cấu bê tông cốt - Khái niệm chung về bản vẽ kết cấu bê
thép
5

tông cốt thép
- Các loại thép thường dùng
- Đặc điểm và các quy định của bản vẽ
bê tông cốt thép

Chương VI : Bản - Khái niệm chung
vẽ nhà
6

- Bài tập 7: A3

- Mặt bằng tổng thể
- Các hình biểu diễn của ngôi nhà
- Trình tự thiết lập bản vẽ nhà

AutoCAD

7

Sử dụng phần mềm AutoCAD

- Bài thực hành 1: Các lệnh vẽ

- Các lệnh vẽ

- Bài thực hành 2: Bản vẽ Kết

- Định dạng bản vẽ

Cấu Thép

- Ghi kích thước

- Bài thực hành 3: Bản vẽ Kết

- Tỉ...
Khoa Xây dng và Đin Đề cương môn hc Khóa 2009 1/4
TRƯỜNG ĐH M TP. HCM Cng hòa Xã Hi Ch nghĩa Vit nam
KHOA XÂY DNG VÀ ĐIN Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC
1. THÔNG TIN V MÔN HC
1.1 Tên môn hc: V k thut
1.2 Mã môn hc:
1.3 Trình độ Đại hc/Cao đẳng: Đại hc
1.4 Ngành/Chuyên ngành: K thut xây dng / K thut đin – đin t
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm ph trách: Khoa Xây dng và Đin
1.6 S tín ch: 03 LT + 01 TH
1.7 Yêu cu đối vi môn hc:
o Điu kin tiên quyết: không
o Các yêu cu khác (nếu có): không
1.8 Yêu cu đối vi sinh viên
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
o Mc tiêu
a. V kiến thc :Trang b cho sinh viên kh năng đc hiu , thành lp được các bn v k thut theo
đúng các tiêu chun quc tế ( ISO ) và Vit nam ( TCVN ).
b. V k năng: trang b cho sinh viên k năng s dng các phn mm h tr v (CAD), rèn luyn cho
sinh viên tính cn thn, chính xác, ý thc t giác tôn trng tiêu chun c phong làm vic khoa
hc.
o Hình thc ging dy : Lý thuyết 50% và bài tp thc hành trên lp (v tay và vy) 50 %
3. NI DUNG CHI TIT MÔN HC
STT
Tên chương Mc tiêu Mc, tiu mc
1
Chương 1 : Nhng
khái nim cơ bn v
v k thut
- Phép chiếu
- Các TCVN v bn v k thut như :
Đường nét
T l
Kh giy
Khung tên
Ghi kích thước
Vẽ Kỹ Thuật - Trang 2
Vẽ Kỹ Thuật - Người đăng: Thang Nguyen T
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vẽ Kỹ Thuật 9 10 638