Ktl-icon-tai-lieu

VI ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ (MICROCONTROLLER).

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VI ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉
(MICROCONTROLLER).

1

VI ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉ (MICROCONTROLLER).
1.
CÂU
́ TRUC
́ CUA
̉ BỘ VI ĐIÊU
̀ KHIÊN.
̉
1.1 Giới thiêu
̣ về cać bộ vi điêu
̀ khiên.
̉
Bộ vi điêù khiên̉ (MCU – Micro Controller Unit) là môṭ hệ thông
́ vi xử lý cơ ban̉ tich
́ hợp
trong cung
̀ môṭ chip, thông thường trong môṭ MCU có môṭ bộ vi xử lý (CPU), môṭ dung
lượng nhớ khoang
̉ vaì KB, và môṭ số giao tiêṕ vaò ra cơ ban̉ thich
́ hợp cho cać ứng dung
̣
điêù khiên̉ nho.̉ Với câú truć như mô tả trên, người sử dung
̣ có thể nhanh chong
́ thực hiêṇ
môṭ hệ thông
́ phâǹ cứng điêù khiên̉ lâp̣ trinh
̀ băng
̀ cach
́ nôí môṭ số it́ linh kiêṇ cơ ban̉ như
thanh
̣ anh, tụ điên,
̣ điêṇ trở … vaò bộ vi điêù khiên.
̉ Măṭ khać do không phaỉ thực hiêṇ cać
đường mach
̣ nôí giữa cać khôí CPU, bộ nhớ và vaò ra nên khả năng chông
́ nhiêũ cuả hệ
thông
́ cao thich
́ hợp cho môi trường công nghiêp.
̣ Hiêṇ nay cać bộ vi điêù khiên̉ đã trở nên
khá phổ biêń trong nhiêù linh
̃ vực với rât́ nhiêù hang
̃ san̉ xuât́ như: hoc̣ MCU 8051 cuả
Atmel, họ 68HC11 cuả Motorola, họ Z80MCU cuả Zilog …
1.2 Câu
́ truć tông
̉ quat́ cua
̉ cać bộ vi điêu
̀ khiên.
̉
Sơ đồ khôí tông
̉ quat́ cuả môṭ bộ vi điêu
̀ khiên
̉ bao gôm
̀ cać khôí cơ ban
̉ như trinh
̀ baỳ trên
hinh
̀ 8.1:
Power
Control
Power
monitoring
store

Clock &
timing

I/O
port

Clocking

Processor

Reset

Reset
control

Input &
Output
pins

RAM
Hinh
̀ 8.1: Sơ đồ khôí tông
̉ quat́ cuả môṭ bộ vi điêu
̀ khiên
̉ .
-

-

Khôí xử lý (Processor) đong
́ vai trò quyêt́ đinh
̣ tât́ cả cać hoaṭ đông
̣ cuả cać bộ phâṇ
khać bên trong vi điêù khiên.
̉
Bộ nhớ điêù khiên̉ (Control store) thường là loaị bộ nhớ ROM có dung lượng vaì KB
chứa cać chương trinh
̀ điêù khiên.
̉
Bộ nhớ RAM thường có dung lượng nhỏ sử dung
̣ cho viêc̣ khai baó cać biêń trung
gian, thông thường cać thanh ghi cuả vi điêù khiên̉ cung
̃ năm
̀ trong phâǹ bộ nhớ nay.
̀
Khôí tao
̣ xung nhip̣ và đinh
̣ thời (Clock & timing) đong
́ vai trò taọ xung nhip̣ đinh
̣ thời
cać hoaṭ đông
̣ cuả hệ thông.
́
Thông thường ở cać bộ vi điêù khiên̉ tich
́ hợp săñ bộ taọ
xung nhip̣ bên trong, tâǹ số hoaṭ đông
̣ cuả hệ thông
́ sẽ được xać đinh
̣ băng
̀ thach
̣ anh
nôí vao
̀ mach
̣ từ bên ngoai.
̀
Khôí điêù khiên̉ reset có nhiêm
̣ vụ thiêt́ lâp̣ laị cać trang
̣ thaí cuả hệ thông,
́ cho pheṕ nó
băt́ đâu
̀ hoaṭ đông
̣ trở laị giô...
VI ĐIÊU KHǸ ̉
(MICROCONTROLLER).
1
VI ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ (MICROCONTROLLER). - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ (MICROCONTROLLER). - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VI ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ (MICROCONTROLLER). 9 10 830