Ktl-icon-tai-lieu

vi điều khiển trong khống chế nhiệt độ

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luaân vaên toát nghieäp

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN –ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP

ÑEÀ TAØI :

KHAÛO SAÙT VAØ ÖÙNG DUÏNG VI ÑIEÀU KHIEÅN- THIEÁT KEÁ-THI COÂNG
MAÏCH KHOÁNG CHEÁ NHIEÄT ÑOÄ PHOØNG

SVTH :NGUYEÃN HOAØNG VUÕ

NGUYEÃN THANH VUÕ
GVHD:LEÂ THANH ÑAÏO

TP.HOÀ CHÍ MINH 3-2000

Trang 1

Luaân vaên toát nghieäp

LÔØI CAÛM TAÏ
Chuùng em xin chaân thaønh
caûm ôn Thaày Leâ Thanh Ñaïo ñaõ
taän tình höôùng daãn vaø giuùp ñô
chuùng em trong suoátthôøigian thöïc
hieän luaän vaên .
Xin caûm ôn quùi thaày coâKhoa
Ñieän vaø caùc baïn sinh vieân cuøng
khoùa ñaõ ñoùng goùp nhöõng yù kieán
quùi baùo ñeå taäp luaänvaênnaøyhoaøn
thaønh ñuùng thôøi gian.
Nhoùm sinh vieân thöïc
hieän.

Trang 2

Luaân vaên toát nghieäp

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong nhieàu lónh vöïc saûn xuaát coâng nghieäp hieän nay, nhaát laø ngaønh coâng
nghieäp luyeän kim, cheà bieán thöïc phaãm… vaán ñeà ño vaø khoáng cheá nhieät ñoä ñaëc bieät
ñöôïc chuù troïng ñeán vì noù laø moät yeáu toá quyeát ñònh chaát löôïng saûn phaãm. Naém ñöôïc
taàm quan troïng cuûa vaán ñeà treân nhoùm thöïc hieän tieán haønh nghieân cöùu vaø thieát keá
moät heä thoáng ño vaø khoáng cheá nhieät ñoä töï ñoäng, vôùi mong muoán laø giaûi quyeát
nhöõng yeâu caàu treân, vaø laáy ñoù laøm ñeà taøi toát nghieäp cho mình.
Nhöõng kieán thöùc naêng löïc ñaït ñöôïc trong quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng seõ ñöôïc
ñaùnh giaù qua ñôït baûo veä luaän vaên cuoái khoùa. Vì vaäy chuùng em coá gaéng taän duïng taát
caû nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû tröôøng cuøng vôùi söï tìm toài nghieân cöùu, ñeå coù theå hoaøn
thaønh toát luaän vaên naøy. Nhöõng saûn phaãm nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc ngaøy hoâm nay
tuy khoâng coù vì lôùn lao. Nhöng ñoù laø nhöõng thaønh quaû cuûa naêm hoïc taäp. Laø thaønh
coâng ñaàu tieân cuûa chuùng em tröôùc khi ra tröôøng .
Maët duø chuùng em raát coá gaéng ñeå hoaøn thaønh taäp luaän vaên naøy ñuùng thôøi haïn,
neân khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt mong quí thaày coâ thoâng caûm. Chuùng em
mong ñöôïc ñoùn nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp. Cuoái cuøng xin chaân thaønh caûm ôn quí
thaày coâ vaø caùc baïn sinh vieân.

Nhoùm sinh vieân thöïc hieän
NGUYEÃN HOAØNG VUÕ
NGUYEÃN THANH VUÕ

Trang 3

Luaân vaên toát nghieäp

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN

Trang 4

Luaân vaên toát nghieäp

NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN PHAÛN BIEÄN

Trang 5

Luaân vaên toát nghieäp
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
COÄ...
Luaân vaên toát nghieäp
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN –ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI :
KHAÛO SAÙT VAØ ÖÙNG DUÏNG VI ÑIEÀU KHIEÅN- THIEÁT KEÁ-THI COÂNG
MAÏCH KHOÁNG CHEÁ NHIEÄT ÑOÄ PHOØNG
SVTH :NGUYEÃN HOAØNG VUÕ
NGUYEÃN THANH VUÕ
GVHD:LEÂ THANH ÑAÏO
TP.HOÀ CHÍ MINH 3-2000
Trang 1
vi điều khiển trong khống chế nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi điều khiển trong khống chế nhiệt độ - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
vi điều khiển trong khống chế nhiệt độ 9 10 70