Ktl-icon-tai-lieu

ví dụ tính toán dầm liên tục bằng Sap

Được đăng lên bởi dungvo375
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÊ DUÛ TÊNH TOAÏ N HÃÛ DÁÖM LIÃN TUÛC BÀÒNG PHÁÖN MÃÖM SAP2000
I/ Säú liãûu :

1. Cho hãû dáöm liãn tuûc bàòng bã täng B20 coï :
- Modulus âaìn häöi : E = 2.650.000 T/m2;
- Hãû säú Poisson :
µ = 0,2;
- Cæåìng âäü chëu neïn : Rn = 115 kG/cm2 ;
- Cæåìng âäü chëu keïo : Rk = 9 kG/cm2 ;
Cäút theïp doüc loaûi AII coï cæåìng âäü : Rs = R’s = 2700 kG/cm2 ;
Cäút âai loaûi AI coï cæåìng âäü : Rsw = 1700 kG/cm2.

2. Taíi troüng taïc duûng vaìo dáöm gäöm coï :
* Ténh taíi : (âaî kãø âãún troüng læåüng baín thán cuía dáöm)
T

1,2 T/m
0,6
0,2x0,35

1,5

0,2x0,35

1500
A

1,8

T/m

2,0

0,2x0,35

4000
B

T/m

1,2

T/m

0,2x0,4

3600
C

T/m

T

1,5

T/m

0,6

0,2x0,4

5400
D

4,0

2400

T/m 1,2

T

0,2x0,35

3600

E

1500
F

G

(Säú liãûu bãn dæåïi laì kêch thæåïc tiãút diãûn dáöm : hçnh chæî nháût b x h)
* Hoaût taíi :
T

0,6
T/m
0,3

1500

0,8

T/m

4000

0,6

T/m

3600

1,0

T/m

5400

0,5

T/m

2400

2,0

T

0,6

T/m

3600

0,3

T/m

0,6

T

1500

3. Yãu cáöu :
- Xaïc âënh näüi læûc trong hãû khi chëu caïc træåìng håüp taíi troüng (cáön phán têch hoaût taíi
thaình caïc træåìng håüp âãø täø håüp näüi læûc).
- Täø håüp näüi læûc vaì veî biãøu âäö bao näüi læûc.
- Tênh cäút theïp doüc trong dáöm.

Trang 1

II/ Caïc bæåïc tiãún haình :

1. Phán têch hoaût taíi thaình caïc træåìng håüp taïc duûng riãng leí trãn tæìng nhëp :
Tæì säú liãûu hoaût taíi âaî cho ta phán têch âæåüc 6 træåìng håüp hoaût taíi nhæ sau :
* Hoaût taíi 1 :
0,6

T

0,3

T/m

* Hoaût taíi 2 :
0,8

T/m

* Hoaût taíi 3 :
0,6

T/m

* Hoaût taíi 4 :
1,0

T/m

* Hoaût taíi 5 :
0,5

* Hoaût taíi 6 :

Trang 2

T/m

2,0

T

0,6

T/m

0,6
0,3

T

T/m

2. Láûp så âäö hçnh hoüc :
3. Khai baïo caïc thuäüc tênh cuía hãû :
a. Khai baïo thuäüc tênh váût liãûu : vaìo menu Define Æ Materials ...(

1. Choün loaûi váût liãûu âãø
chènh sæía caïc thäng säú :
CONC : Bã täng
STEEL : Theïp
........................

)

2. Sæía âäøi caïc thäng säú
màûc âënh cuía váût liãûu

Hãû dáöm tênh toaïn bàòng bã täng nãn choün loaûi váût liãûu laì CONC Æ Modify/Show
Material... âãø sæía laûi caïc giaï trë :

Trang 3

Khối lượng riêng ρ

Cường độ bêtông

Trọng lượng riêng w

Cường độ chịu kéo cốt thép

Môdun đàn hồi

Cường độ chịu cắt côt thép

E

Hệ số Poisson µ
Hệ số giãn nỡ nhiệt α
Môdun đàn hồi trược G

* Khäúi læåüng riãng : chè duìng trong baìi toaïn dao âäüng.
* Troüng læåüng riãng : âãø tênh taíi troüng do troüng læåüng baín thán cuía hãû kãút cáúu.
* Modulus âaìn häöi : duìng tênh âäü cæïng kãút cáúu, tênh/kiãøm tra biãún daûng...
Trang 1
VÊ DUÛ TÊNH TOAÏ N HÃÛ DÁÖM LIÃN TUÛC BÀÒNG PHÁÖN MÃÖM SAP2000
I/ Säú liãûu :
1. Cho hãûöm liãn tuûc bàòng bã täng B20 coï :
- Modulus âaìn häöi : E = 2.650.000 T/m
2
;
- Hãûú Poisson : µ = 0,2;
- Cæåìng âäü chëu neïn : R
n
= 115 kG/cm
2
;
- Cæåìng âäü chëu keïo : R
k
= 9 kG/cm
2
;
út theïp doüc loaûi AII coï cæåìng âäü : R
s
= R’
s
= 2700 kG/cm
2
;
út âai loaûi AI coï cæåìng âäü : R
sw
= 1700 kG/cm
2
.
2. Taíi troüng taïc duûng vaìo dáöm gäöm coï :
* Ténh taíi : (âaîø âãún troüng læåüng baín thán cuía dáöm)
0,6
T/m T/m
1,8
T/m
1,5
T/m
2,0
T/m
1,2
T/m
1,5
T/m
0,6
T
1,2
1500 4000 3600 5400 2400 3600 1500
T
4,0
0,2x0,35 0,2x0,35 0,2x0,35 0,2x0,4 0,2x0,4 0,2x0,35
T
1,2
BACDE FG
(Säú liãûu bãn dæåïi laì kêch thæåïc tiãút diãûn dáöm : hçnh chæî nháût b x h)
* Hoaût taíi :
3600
0,60,8
T/mT/m
0,3
40001500
T
0,6
2,0
0,3
T/m
0,6
T/m
0,5
T/m
1,0
T/mT/m
360024005400 1500
T
T
0,6
3. Yãu öu :
- Xaïc âënh näüi læûc trong hãû khi chëu caïc træåìng håüp taíi troüng (cáön phán têch hoaût taíi
thaình caïc træåìng håüp âãøøüp näüi læûc).
- øüp näüi læûc vaì veî biãøu âäö bao näüi læûc.
- Tênh cäút theïp doüc trong dáöm.
ví dụ tính toán dầm liên tục bằng Sap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ví dụ tính toán dầm liên tục bằng Sap - Người đăng: dungvo375
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
ví dụ tính toán dầm liên tục bằng Sap 9 10 724