Ktl-icon-tai-lieu

Vi Sinh Vật

Được đăng lên bởi Quang Âu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Viện: CNSH & MT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bộ môn: Sinh học
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Phân tích vi sinh thực phẩm
Mã học phần:
Số tín chỉ: 03 (1 lý thuyết + 2 thực hành)
Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Tế bào học, Hoá sinh học, Vi sinh đại cương
Đào tạo trình độ: Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Sinh học
- Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
- Thảo luận: 4 tiết
- Thực hành (tại phòng thí nghiệm): 60 tiết
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về vi sinh vật thực phẩm, đồng
thời cung cấp kỹ năng trong việc thực hiện qui trình thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu vi sinh
vật trong mẫu thực phẩm, giúp người học có thể giám sát, kiểm soát được vệ sinh an toàn
thực phẩm và nhận biết sự tồn tại của vi sinh vật đặc trưng trong những loại thực phẩm
khác nhau.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Danh mục các chủ đề:
Chủ đề 1: Hệ vi sinh vật trong thực phẩm và biến đổi thực phẩm do vi sinh vật.
Chủ đề 2 Các yêu cầu vi sinh đối với sản phẩm thực phẩm
Chủ đề 3: Quy trình phân tích vi sinh vật thực phẩm
Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết:
Chủ đề 1: Hệ vi sinh vật trong thực phẩm và biến đổi thực phẩm do vi sinh vật.
Nội dung
Mục tiêu dạy-học
(Kiến thức/Kỹ năng)
1. Nguồn gốc vsv trong thực Xác định nguồn gốc vi sinh vật trong thực phẩm và đề xuất

phẩm và cách ngăn ngừa tạp biện pháp phòng ngừa tạp nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm.
nhiễm.
2. Các nhóm
sinh vật
thường gặp trên thực phẩm
và biến đổi thực phẩm do vi
sinh vật.

- Phân biệt đặc điểm sinh học của một số nhóm vsv thường
gặp thực phẩm

- Xác định sản phẩm chuyển hóa của vi sinh vật trong thực
phẩm để đánh giá chất lượng thực phẩm và ATTP
3. Hệ vi sinh vật trên một số Nhận biết, kiểm soát hệ vi sinh vật và sự phân bố trên một
số nhóm thực phẩm, các nhóm vi sinh vật gây hư hỏng đặc
thực phẩm đặc trưng.
trưng.
Chủ đề 2 Các yêu cầu vi sinh đối với sản phẩm thực phẩm
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)

Mục tiêu dạy-học

Nhóm vsv chỉ thị chất lượng
Nhận biết nhóm vsv chỉ thị chất lượng
thực phẩm
Nhóm vsv chỉ thị y tế

Nhận biết nhóm vsv chỉ thị y tế.

Nhóm vsv gây bệnh đặc trưng

Nhận biết nhóm vsv gây nhiễm độc thực phẩm và nhóm
vsv gây nhiễm trùng thực phẩm

Quy chuẩn vi sinh trong thực Xác định các chỉ tiêu vi sinh vật cần kiểm tra trong các
phẩm
nhóm thực phẩm
Chủ đề 3: Quy trình phân tích vi sinh ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Viện: CNSH & MT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Sinh học
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Phân tích vi sinh thực phẩm
Mã học phần:
Số tín chỉ: 03 (1 lý thuyết + 2 thực hành)
Học phần tiên quyết: Sinh học đại cương, Tế bào học, Hoá sinh học, Vi sinh đại cương
Đào tạo trình độ: Cao đẳng
Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Sinh học
- Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
- Thảo luận: 4 tiết
- Thực hành (tại phòng thí nghiệm): 60 tiết
- Tự nghiên cứu: 60
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần trang bị cho người học kiến thức bản về vi sinh vật thực phẩm, đồng
thời cung cấp kỹ năng trong việc thực hiện qui trình thu mẫu, phân tích các chỉ tiêu vi sinh
vật trong mẫu thực phẩm, giúp người học thể giám sát, kiểm soát được vệ sinh an toàn
thực phẩm nhận biết sự tồn tại của vi sinh vật đặc trưng trong những loại thực phẩm
khác nhau.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Danh mục các chủ đề:
Chủ đề 1: Hệ vi sinh vật trong thực phẩm và biến đổi thực phẩm do vi sinh vật.
Chủ đề 2 Các yêu cầu vi sinh đối với sản phẩm thực phẩm
Chủ đề 3: Quy trình phân tích vi sinh vật thực phẩm
Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết:
Chủ đề 1: Hệ vi sinh vật trong thực phẩm và biến đổi thực phẩm do vi sinh vật.
Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
Mục tiêu dạy-học
1. Nguồn gốc vsv trong thực
Xác định nguồn gốc vi sinh vật trong thực phẩm đxuất
Vi Sinh Vật - Trang 2
Vi Sinh Vật - Người đăng: Quang Âu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vi Sinh Vật 9 10 918