Ktl-icon-tai-lieu

vi sinh vật trong quá trình sử lý sinh học

Được đăng lên bởi dragonvika
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 695 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM TP.HCM

Khoa: CNSH & KTMT
MÔN: VI SINH VẬT KỸ THUẬT
MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: QUÁ TRÌNH SINH HỌC
HIẾU KHÍ TRONG XỮ LÝ NƯỚC
THẢI
GVHD: PHẠM DUY THANH
NHÓM: 8
1

Họ và tên

MSSV

Công việc

Nguyễn Duy Ngọc

2009120170

Tổng hợp, làm Slides, bể
lọc sinh học

Nguyễn Thị Tú

2009120147

Vi sinh vật

Ngô Văn Cường

2009120117

Tổng hợp, làm Slides

Nguyễn Thanh Hưng

2009120125

Ao hồ sinh học

Trần Văn Kiệt

2009120133

Bể aerotank

Vòng Công Thành

20091201

Đĩa quay sinh học

Huỳnh Phạm Dũ

2009120143

Các công thức liên quan
về vi sinh vật

Trần Đặng Lan Vân

2009120112

Các công thức liên quan
về vi sinh vật

Trần Thị Trúc Ly

2009120148

Vi sinh vật

MỤC LỤC

3

MỞ ĐẦU
Quá trình xử lý sinh học thường theo sau quá
trình xử lý cơ học để loại bỏ các chất hữu cơ
trong nước thải nhờ hoạt động của các vi khuẩn.
Tùy theo nhóm vi khuẩn sử dụng là hiếu khí hay
yếm khí mà người ta thiết kế các công trình khác
nhau.
Nhưng với điều kiện trong nước thải không chứa
các chất độc với vi sinh vật .
4

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG
PHÁP SINH HỌC
Nguyên tắc: 
Dựa trên cơ sở hoạt động của vi sinh vật để phân huỷ các chất 
hữu cơ gây ô nhiễm có trong nước thải
Vi  sinh  vật  sử  dụng  chất  hữu  cơ  và  một  số  khoáng  chất  làm 
thức ăn để sinh truởng và phát triển.
Tách  các  chất  hữu  cơ  và  chất  dinh  dưỡng  ra  khỏi  nuớc  thải.
(làm khoáng hoá các chất hữu cơ gây bẩn thành chất vô cơ và 
các khí đơn giản )

5

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG
PHÁP SINH HỌC
Mục đích: Khử chất hữu cơ (COD, BOD).
Ý nghĩa:
Thân thiện với môi trường
Dễ vận hành
Chi phí thấp

6

NƯỚC THẢI

XL CƠ HỌC

XL HOÁ HỌC

XL CẶN

XL SINH HỌC

KHỬ TRÙNG

NGUỒN
TIẾP NHẬN

7

Aerotank
Sinh trưởng
lo lửng

Xử lý hiếu
khí

Hồ sinh học
hiếu khí

Hiếu khí tiếp
xúc
Xử lý sinh
học theo mẻ

Tháp lọc
sinh học
Sinh trưởng
dính bám

Lọc sinh
học nhỏ giọt
Đĩa quay
sinh học
8

Ao hồ sinh học hiếu khí
 Là loại ao nông 0,3 ÷ 0,5m có quá trình oxy hóa 
các chất bẩn hữu cơ chủ yếu nhờ các VSV hiếu 
khí.

9

Ao hồ sinh học hiếu khí
Mối quan hệ cộng sinh giữa tảo và vi sinh vật
trong hồ hiếu khí

10

...
Đ TÀI: QUÁ TRÌNH SINH H C
HI U KHÍ TRONG X LÝ N C ƯỚ
TH I
B CÔNG TH NG ƯƠ
TR NG ĐH CÔNG NGHI P ƯỜ
TH C PH M TP.HCM
Khoa: CNSH & KTMT
MÔN: VI SINH V T K THU T
MÔI TR NGƯỜ
GVHD: PH M DUY THANH
NHÓM: 8
1
vi sinh vật trong quá trình sử lý sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi sinh vật trong quá trình sử lý sinh học - Người đăng: dragonvika
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
vi sinh vật trong quá trình sử lý sinh học 9 10 389