Ktl-icon-tai-lieu

Vị trí rơ le

Được đăng lên bởi manhductcnsl
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Position of Parts in Engine Compartment <2AZ-FE>

A16
A35

A24

A26

A14

A30

A9

A33

A12

A31

A10

A37

A34

A28

A27

A23

A4

A2

-1-

A6

A5

A3

A7

A13

A1

Position of Parts in Engine Compartment <2AZ-FE>

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
13
14
16
23
24
26
27
28
30
31
33
34
35
37

Fog Lamp (Front LH)
Ambient Temp. Sensor
Horn (High)
Horn (Low)
Engine Hood Courtesy SW
A/C Condenser Fan Motor
Radiator Fan Motor
Clearance Lamp (Front LH)
Turn Signal Lamp (Front LH)
Headlamp Leveling Motor (LH)
Airbag Sensor (Front LH)
Speed Sensor (Front LH)
Brake Fluid Level Warning SW
Security Horn
Engine ECU
Skid Control ECU with Actuator
A/C Pressure Sensor
Airbag Sensor (Front RH)
Clearance Lamp (Front RH)
Turn Signal Lamp (Front RH)
Headlamp Leveling Motor (RH)
Fog Lamp (Front RH)
Speed Sensor (Front RH)
Windshield Washer Motor

-2-

Position of Parts in Engine Compartment <2AZ-FE>
A1

A2

A3

A4

A5

Black

Black

Black

Black

Black

1

1

1

1

2

2

2

A6

A7

A9

A 10

Gray

Black

Black

Gray

1
1

2

1

1

2

1

2

2

A 12

A 13

A 14

A 16

A 23

Black

Yellow

Black

Gray

Black

1
1

2

1

2

7

8

2

1

1

2

3

(w/o Adaptive Front Lighting System)
A 24
Black

1

2

3

4

5

6

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

1

2

31

32

53 54 55 56 57 58 59 60

A 26

A 27

A 28

Black

Black

Yellow

1

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

(w/ VSC)

-3-

2

3

1

2

Position of Parts in Engine Compartment <2AZ-FE>
A 30

A 31

A 33

A 34

Black

Gray

Black

Black

1

1

2

2

1

2
3

(w/o Adaptive Front Lighting System)
A 35

A 37

Gray

Black

2

1

1

2

-4-

1

2

...
A14
A24
A16
A2A4A23 A3A5 A13A7 A1
A37
A27A28A34
A35
A26
A6
A30
A33
A31
A12
A9
A10
Position of Parts in Engine Compartment <2AZ-FE>
- 1 -
Vị trí rơ le - Trang 2
Vị trí rơ le - Người đăng: manhductcnsl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vị trí rơ le 9 10 236