Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Tú
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

The 8051 Microcontroller
Chapter 2
Overview

Lê Chí Thông
Ref. I. Scott Mackenzie, The 8051 Microcontroller

Chapter 2: Overview
•
•
•
•
•

Hardware Summary
Address Decoder Summary
First Program
Simple Programs
Instruction Set Summary

Ref. I. Scott Mackenzie

sites.google.com/site/chithong

Lê Chí Thông

2

1

ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

Chapter 2: Overview
•
•
•
•
•

Hardware Summary
Address Decoder Summary
First Program
Simple Programs
Instruction Set Summary

Ref. I. Scott Mackenzie

Lê Chí Thông

3

Features of 8051

Ref. I. Scott Mackenzie

sites.google.com/site/chithong

•
•
•
•
•
•
•

4KB ROM
128 bytes RAM
Four 8-bit I/O ports
Two 16-bit timers
Serial interface
64KB external code memory space
64KB external
memory space
Lê data
Chí Thông

4

2

ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

Comparison of MCS-51 Family

Ref. I. Scott Mackenzie

Lê Chí Thông

5

8051 Block Diagram

Ref. I. Scott Mackenzie

sites.google.com/site/chithong

Lê Chí Thông

6

3

ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

PORT 0
- IO Port
- Address/Data Bus
(A0 – A7) / (D0 – D7)

PORT 1: IO Port

PORT 3
- IO Port
- Control signals

FIGURE 2–2
8051 pinouts
Ref. I. Scott Mackenzie

PORT 2
- IO Port
- Address Bus
(A8 – A15)

Lê Chí Thông

7

Around The Pins
• Port 0: dual purpose
o I/O port
o Multiplexed address and data bus (AD0-AD7)
• Port 1: I/O port
• Port 2: dual purpose
o I/O port
o High-byte address bus (A8-A15)

Ref. I. Scott Mackenzie

sites.google.com/site/chithong

Lê Chí Thông

8

4

ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

• Port 3: dual purpose

Ref. I. Scott Mackenzie

Lê Chí Thông

9

• /PSEN (Program Store Enable)
o Connects to /OE (Output Enable) of EPROM to permit
reading of program bytes
/PSEN (8051)
/OE (ROM)

Ref. I. Scott Mackenzie

sites.google.com/site/chithong

Lê Chí Thông

10

5

ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn

• ALE (Address Latch Enable)
o ALE (8051)
G (74373)
o Use to demultiplex the address and data bus
PORT 0
D0 – D7 and A0 – A7

Ref. I. Scott Mackenzie

Lê Chí Thông

11

IO Port – Data bus – Address bus
Port
Port 0

No external memory
IO Port

Port 1

IO Port

With external memory
Data bus D0 – D7
Address bus A0 – A7
IO Port

Port 2
Port 3

IO Port
IO Port / Control Port

Address bus A8 – A15
IO Port / Control Port

Ref. I. Scott Mackenz...
ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM Lê Chí Thông - chithong@hcmut.edu.vn
sites.google.com/site/chithong 1
Chapter 2
Overview
The 8051 Microcontroller
Lê Chí Thông
Ref. I. Scott Mackenzie, The 8051 Microcontroller
Chapter 2: Overview
Hardware Summary
Address Decoder Summary
First Program
Simple Programs
Instruction Set Summary
Ref. I. Scott Mackenzie Lê Chí Thông 2
Vi Xử Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý - Người đăng: Nguyễn Đình Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Vi Xử Lý 9 10 738