Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lý

Được đăng lên bởi xeradiem
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 6 lần
VI XU LY 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP



VI XỬ LÝ 2
ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VI XỬ LÝ II
LỚP 061012
Người soạn: Nguyễn Duy Tưởng

Tp. Hồ Chí Minh 1/2010

DUY TUONG

trang 1

VI XU LY 2

MỤC LỤC
Trang 3:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 6 led 7 ñoaïn ñeám giaây, phuùt, giôø, duøng ngoân ngöõ assembly.

Trang 6:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 6 led 7 ñoaïn ñeám giaây, phuùt, giôø, duøng ngoân ngöõ C.

Trang 9:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 3 led 7 ñoaïn laøm maïch ñeám saûn phaåm, duøng ngoân ngöõ
assembly – duøng timer0.

Trang 11:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 3 led 7 ñoaïn laøm maïch ñeám saûn phaåm, duøng ngoân ngöõ C –
duøng timer1.

Trang 13:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 4 led 7 ñoaïn, 6 Led ñôn laøm maïch ñieàu khieån ñeøn giao
thoâng. Thôøi gian cho ñeøn xanh laø 20 giaây, vaøng 5 giaây, ñoû 25 giaây, duøng ngoân ngöõ
assembly – duøng timer1 laøm boä ñònh thôøi.

Trang 18:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 4 led 7 ñoaïn, 6 Led ñôn laøm maïch ñieàu khieån ñeøn giao
thoâng. Thôøi gian cho ñeøn xanh laø 20 giaây, vaøng 5 giaây, ñoû 25 giaây, timer1, duøng ngoân
ngöõ C.

Trang 22:

Duøng pic 16F877A giao tieáp LCD 16x2 laøm maïch ñeám saûn phaåm, duøng ngoân ngöõ
assembly duøng timer1.

Trang 27:

Duøng pic 16F877A giao tieáp LCD 16x2 laøm maïch ñeám saûn phaåm, duøng ngoân ngöõ C –
duøng timer0.

Trang 30:

Duøng pic 16F877A giao tieáp vôùi 3 led 7 ñoaïn vaø caûm bieán nhieät ñoä LM35 noái ngoõ vaøo
keânh thöù 0, laäp trình ño nhieät ñoä duøng ngoân ngöõ assembly.

Trang 33:

Duøng pic 16F877A giao tieáp vôùi 3 led 7 ñoaïn vaø caûm bieán nhieät ñoä LM35 noái ngoõ vaøo
keânh thöù 0, laäp trình ño nhieät ñoä duøng ngoân ngöõ C.

Trang 35:

Khaûo saùt truyeàn döõ lieäu SPI.

Trang 37:

Khaûo saùt truyeàn döõ lieäu USART. ASSEMBLY & C

Trang 43:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 1 LCD 16x2 ñeå ño nhieät ñoä cuûa ngoõ vaøo keânh thöù 0 duøng
caûm bieán LM35, duøng ngoân ngöõ assembly.

Trang 48:

Duøng pic 16F877A ñieàu khieån 1 LCD 16x2 ñeå ño nhieät ñoä cuûa ngoõ vaøo keânh thöù 0 duøng
caûm bieán LM35, duøng ngoân ngöõ C.

Trang 50:

Duøng pic 16F877A giao tieáp vôùi REALTIME DS13B07 vaø 6 led 7 ñoaïn, vieát chöông trình
ñoàng hoà soá duøng ngoân ngöõ assembly.

Trang 55:

Duøng pic 16F877A giao tieáp vôùi REALTIME DS13B07 vaø 6 led 7 ñoaïn, vieát chöông trình
ñoàng hoà soá duøng ngoân ngöõ C.

Trang 59:

Duøng pic 16F877A giao tieáp vôùi DS18B20 (caûm bieán nhieät vaø coù lu...
VI XU LY 2
DUY TUONG trang 1
B GIÁO DỤC ĐÀO TO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM K THUT TP.HCM
KHOA ĐIỆN ĐIN T
B MÔN ĐIỆN T CÔNG NGHIP

Tp. Hồ Chí Minh 1/2010
VI X LÝ 2
ĐỀ TÀI: BÁO CÁO VI X LÝ II
LP 061012
Người son: Nguyn Duy Tưởng
Vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lý - Người đăng: xeradiem
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Vi xử lý 9 10 270