Ktl-icon-tai-lieu

WinCC version 7 2008

Được đăng lên bởi Hung Laser
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2156 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Wi CC V7
WinCC
V7.0
0
News

SIMATIC WinCC V7.0 – WinCC goes Vista
General
I f
Information
ti
ƒ Operating
Systems
ƒ Added Value
ƒ Installation

Graphics
Text Distributor
Controls
Options

VISTA functionality with WinCC
ƒ PCs with preinstalled operating systems, e.g. for WinCC clients in an
office environment
ƒ Latest VISTA functionality, like glass effects
ƒ WinCC V7
V7.0
0 – tested on Windows Vista:
ƒ Ultimate
ƒ Enterprise
ƒ Business

Miscellaneous
Upgrades

ƒ Certainly proven operating systems like
ƒ Windows XP
ƒ Windows 2003 Server

WinCC V7.0

Page 2 / 61

Industry Sector

SIMATIC WinCC V7.0 – Operating systems and WinCC as a Service
General
I f
Information
ti
ƒ Operating
Systems
ƒ Added Value

Operating Systems
ƒ Windows Vista (Business, Enterprise and Ultimate)
ƒ Windows XP Professional SP2
ƒ Windows Server 2003 SP2 and Windows Server R2 SP2

ƒ Installation

Graphics

Standard Client without SQL Server Installation

Text Distributor

ƒ PC 477B with Windows XP embedded
as standard client

Controls
Web Navigator
Options
Miscellaneous
Upgrades

WinCC as a Service
ƒ Servers as service, clients interactively
ƒ Dedicated WebNavigator or DataMonitor
server as service
ƒ Tool: Script parser for dialog boxes etc.

WinCC V7.0

Page 3 / 61

Industry Sector

SIMATIC WinCC V7.0 – WinCC Licenses
General
I f
Information
ti
ƒ Operating
Systems
ƒ Added Value
ƒ Installation

Graphics

Additional software as well as increased tag packages
ƒ More WinCC for the same money –
512 & 2048 PowerTags
ƒ SIMATIC Logon included

Text Distributor
Controls
Options
Miscellaneous
Upgrades

WinCC V6

WinCC V7

256k
150k
100k
64k
8k
1024
256
128

256k
150k
100k
64k
8k
2048
512
128

power tags

power tags

ƒ New communication drivers:
ƒ Allen-Bradley Ethernet IP
ƒ Modbus TCP/IP

WinCC V7.0

Page 4 / 61

Industry Sector

SIMATIC WinCC V7.0 – WinCC Installation
General
I f
Information
ti
ƒ Operating
Systems
ƒ Added Value

Easy package-oriented installation
ƒ WinCC DVD with options included

ƒ Installation

Graphics
Text Distributor
Controls
Options
Miscellaneous
Upgrades

WinCC V7.0

Page 5 / 61

Industry Sector

SIMATIC WinCC V7.0 – Client Installation without SQL Server
General
I f
Information
ti
ƒ Operating
Systems
ƒ Added Value
ƒ Installation

Graphics

Simplified WinCC client installation
ƒ Resource-saving WinCC installation
ƒ WinCC client can now be installed
without SQL Server

ƒ WinCC client
without project

Text Distributor
Controls
Options
Miscellaneous
Upgrades

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Tak...
Wi CC V7 0
Wi
n
CC
V7
.
0
N
N
ews
WinCC version 7 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WinCC version 7 2008 - Người đăng: Hung Laser
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
WinCC version 7 2008 9 10 796