Ktl-icon-tai-lieu

Word Tutorial

Được đăng lên bởi n2tl93-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
35 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3824-5618 / 3823-2174
Fax: (84-8) 3823-2175
Email: contact@vnseameo.org
Website: 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
KỸ THUẬT ĐỊNH DẠNG LUẬN VĂN VỚI MICROSOFT WORD
1. Cấu trúc kỹ thuật của một tiểu luận, đồ án, luận văn
Với một văn bản ngắn như tờ đơn, thư, bài diễn văn, quảng cáo...vv, người dùng chỉ cần
sử dụng nhanh các công cụ định dạng của word để tạo ra văn bản. Tuy nhiên, khi làm
việc trên các văn bản dài như sách, tiểu luận, đồ án, luận văn... người thực hiện nên phát
thảo cấu trúc của văn bản để:
 Không gặp rắc rối khi định dạng từng đề mục như nhảy số không theo thứ tự, lùi
đầu dòng không đúng, tự động đổi font chữ...
 Dễ dàng thay đổi định dạng cho các đề mục cùng cấp: ví dụ thay đổi font chữ cho
tất cả tiêu đề chương.
 Chèn tự động mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục hình ảnh
Tùy mỗi trường, có thể có những quy định khác nhau về kích thước font chữ, định dạng.
Tuy nhiên, cấu trúc chung của văn bản dài thường như Hình 2.
Thực hiện gán Styles cho mỗi đề mục, không nên định dạng riêng lẻ.

Hình 1: Khung chọn Style

Tên luận văn là đề mục cao nhất ta gán style Heading 1 (hoặc Style Book Title). Các đề
mục chương 1, chương 2, mục lục, danh mục bảng biểu, phụ lục...ta gán style Heading 2.
Tương tự, các đề mục nhỏ hơn sẽ được gán lần lượt heading 3, 4, 5.... Thông thường cần
dùng tối đa 5-6 heading.
Cách đánh số đề mục thường gặp ở các luận văn như Hình 2:
 Chương được đánh số thập phân 1, 2, 3..vv.
 Đề mục cấp 1 trong chương được đánh số thập phân kèm theo số thứ tự chương.
Ví dụ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ...trong đó số trước dấu chấm là số thứ tự chương.
Biên soạn: onceclick@yahoo.com

1

35 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3824-5618 / 3823-2174
Fax: (84-8) 3823-2175
Email: contact@vnseameo.org
Website: 

 Đề mục cấp 2 (nếu có) trong chương được đánh số thập phân kèm theo đề mục cấp
1. Ví dụ 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 2.2.1,...
 Đề mục cấp 3 (nếu có) trong chương được đánh theo alphabet.

Hình 2: Cấu trúc của văn bản dài

Hình ảnh và bảng biểu được đánh số thập phân kèm theo số thứ tự của chương.
Hình 3 là định dạng của các đề mục khi soạn văn bản.

Biên soạn: onceclick@yahoo.com

2

35 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3824-5618 / 3823-2174
Fax: (84-8) 3823-2175
Email: contact@vnseameo.org
Website: 

Hình 3: Ví dụ về định dạng của các Heading

Biên soạn: oncecli...
Biên son: onceclick@yahoo.com 1
35 Le Thanh Ton St., District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3824-5618 / 3823-2174
Fax: (84-8) 3823-2175
Email: contact@vnseameo.org
Website: http://www.vnseameo.org
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
K THUẬT ĐỊNH DNG LUẬN VĂN VỚI MICROSOFT WORD
1. Cu trúc k thut ca mt tiu luận, đồ án, luận văn
Vi một văn bản ngắn như tờ đơn, thư, bài diễn văn, quảng cáo...vv, người dùng ch cn
s dng nhanh các ng c định dng của word để tạo ra văn bn. Tuy nhiên, khi làm
việc trên các văn bản dài như sách, tiu luận, đồ án, luận văn... người thc hin nên phát
tho cu trúc của văn bản để:
Không gp rc rối khi đnh dng từng đ mục như nhy s không theo th t, lùi
đầu dòng không đúng, tự động đổi font ch...
D dàng thay đổi định dạng cho các đề mc cùng cp: d thay đổi font ch cho
tt c tiêu đề chương.
Chèn t động mc lc, danh mc bng biu, danh mc hình nh
Tùy mỗi trường, th những quy định khác nhau v kích thước font chữ, định dng.
Tuy nhiên, cu trúc chung của văn bản dài thường như Hình 2.
Thc hin gán Styles cho mỗi đề mục, không nên định dng riêng l.
Hình 1: Khung chn Style
Tên luận văn đ mc cao nht ta gán style Heading 1 (hoc Style Book Title). Các đề
mc chương 1, chương 2, mục lc, danh mc bng biu, ph lc...ta gán style Heading 2.
Tương tự, các đề mc nh hơn sẽ đưc gán lần lượt heading 3, 4, 5.... Thông thường cn
dùng tối đa 5-6 heading.
Cách đánh số đề mục thường gp các luận văn như Hình 2:
Chương được đánh số thp phân 1, 2, 3..vv.
Đề mc cp 1 trong chương được đánh số thp phân kèm theo s th t chương.
Ví d 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, ...trong đó số trước du chm là s th t chương.
Word Tutorial - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Word Tutorial - Người đăng: n2tl93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Word Tutorial 9 10 193