Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO VỆ TRONG CÁC SỰ CỐ DIỆN RỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN BAN B3. Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện

XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO VỆ
TRONG CÁC SỰ CỐ DIỆN RỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Tùng
Bộ môn Hệ thống điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tắt: Các thiết bị rơ le bảo vệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành,
điều khiển các hệ thống điện hiện nay. Chúng có vai trò phát hiện sớm và cô lập các
sự cố xảy ra trong hệ thống điện, duy trì trạng thái vận hành an toàn cho hệ thống.
Trong hệ thống điện truyền tải, số lượng các rơ le bảo vệ là rất lớn. Vì vậy, cần thiết
phải đánh giá sự làm việc và tương tác giữa các rơ le bảo vệ của các phần tử trong hệ
thống, đặc biệt trong các sự cố diện rộng, như sụp đổ điện áp, hoặc sự cố rã lưới. Bài
báo trình bày tổng quan về một số loại rơ-le được sử dụng cho các phần tử chính của
hệ thống điện, và khả năng tác động của các bảo vệ này khi hệ thống ở trong trạng
thái làm việc không bình thường. Mô hình mô phỏng của hệ thống điện Việt Nam và
các rơ le bảo vệ được xây dựng bằng phần mềm PSS/E. Bài báo trình bày một số kết
quả thu được khi nghiên cứu sự làm việc của hệ thống rơ le bảo vệ khi có các sự cố
lớn xảy ra trên lưới điện truyền tải 500-220kV của Việt Nam.
1. MỞ ĐẦU
Hệ thống điện là một dây chuyền sản xuất và tiêu thụ năng lượng có quy mô rất lớn, với hàng
trăm ngàn phần tử. Nhìn chung, các hệ thống điện hiện nay có độ tin cậy vận hành tương đối
cao, nhờ sử dụng tốt các thiết bị điều khiển bảo vệ, cũng như áp dụng tốt các nguyên tắc an toàn
trong vận hành hệ thống. Tuy nhiên các sự cố diện rộng, mặc dù có xác xuất rất nhỏ, vẫn là
không thể tránh khỏi. Trên thực tế các sự cố rã lưới vẫn xảy ra trên thế giới, ngay cả đối với hệ
thống điện của các nước phát triển như ở Bắc Mỹ năm 2003, châu Âu năm 2003, 2006 [1], sự cố
ở Ấn Độ năm 2012 [4]. Sự cố rã lưới diện rộng thường xuất phát từ một hoặc vài hỏng hóc của
các phần tử quan trọng, dẫn đến quá tải và cắt điện lan truyền các máy phát và đường dây truyền
tải [3][2]. Mặc dù vậy, rất khó để mô phỏng và dự đoán trước được hết các kịch bản này, do số
lượng các kịch bản cần xét là rất lớn, thời gian mô phỏng hệ thống là tương đối đáng kể, đặc biệt
khi phải xét đến toàn bộ quá trình động học của các phần tử cũng như các thiết bị điều chỉnh
điều khiển.
Các sự cố rã lưới trên thế giới cho đến nay thường diễn ra theo một kịch bản điển hình như sau:
 Hệ thống trong tình trạng nặng tải, điện áp tại các nút tải thấp. Các máy phát điện vận
hành ở gần giá trị giới hạn ...
PHÂN BAN B3. Bo v và điều khin h thống điện
1
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO V
TRONG CÁC S C DIN RNG CA H THỐNG ĐIỆN
Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Tùng
Bộ môn Hệ thống điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Tóm tt: Các thiết b le bảo v đóng vai trò quan trọng trong quá trình vn hành,
điu khin các h thống điện hin nay. Chúng vai trò phát hin sm lp các
s c xy ra trong h thống điện, duy trì trng thái vn hành an toàn cho h thng.
Trong h thống điện truyn ti, s lượng các rơ le bảo v rt ln. vy, cn thiết
phải đánh giá sự làm việc và tương tác giữa các rơ le bảo v ca các phn t trong h
thống, đặc bit trong các s c din rộng, như sụp đổ đin áp, hoc s c lưới. Bài
báo trình bày tng quan v mt s loại -le được s dng cho các phn t chính ca
h thống điện, kh năng tác động ca các bo v này khi h thng trong trng
thái làm việc không bình thường. hình phng ca h thống điện Vit Nam
các rơ le bảo v đưc xây dng bng phn mm PSS/E. Bài báo trình bày mt s kết
qu thu được khi nghiên cu s làm vic ca h thống le bảo v khi các s c
ln xảy ra trên lưới điện truyn ti 500-220kV ca Vit Nam.
1. M ĐẦU
H thống điện mt dây chuyn sn xut tiêu th năng ng quy rt ln, vi hàng
trăm ngàn phần t. Nhìn chung, các h thống điện hiện nay đ tin cy vận hành tương đối
cao, nh s dng tt các thiết b điu khin bo vệ, cũng như áp dng tt các nguyên tc an toàn
trong vn hành h thng. Tuy nhiên các s c din rng, mc xác xut rt nh, vn là
không th tránh khi. Trên thc tế các s c rã lưới vn xy ra trên thế gii, ngay c đối vi h
thống điện của các nước phát triển như ở Bc M năm 2003, châu Âu năm 2003, 2006 [1], sự c
Ấn Độ năm 2012 [4]. Sự c lưới din rộng thường xut phát t mt hoc vài hng hóc ca
các phn t quan trng, dẫn đến quá ti và cắt điện lan truyền các máy phát và đường dây truyn
ti [3][2]. Mc vy, rất khó để mô phng và d đoán trước được hết các kch bn này, do s
ng các kch bn cn xét là rt ln, thi gian mô phng h thống là tương đối đáng kể, đặc bit
khi phải xét đến toàn b quá trình động hc ca các phn t cũng như các thiết b điều chnh
điều khin.
Các s c rã lưới trên thế giới cho đến nay thường din ra theo mt kch bản điển hình như sau:
H thng trong tình trng nng tải, điện áp ti các nút ti thấp. Các máy phát điện vn
hành gn giá tr gii hn cho phép ca b phn kích t, d tr công sut phn kháng cho
h thng gim thp;
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO VỆ TRONG CÁC SỰ CỐ DIỆN RỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO VỆ TRONG CÁC SỰ CỐ DIỆN RỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC RƠ LE BẢO VỆ TRONG CÁC SỰ CỐ DIỆN RỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN 9 10 600