Ktl-icon-tai-lieu

Xác định khía cạnh và đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi phhgphuc158
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 1 lần
AJINOMOTO VIEÄT NAM

THUÛ TUÏC MOÂI TRÖÔØNG

XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH &
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG

Maõ soá
EMS – EC – PRO – 001/04
Laàn chænh söûa: 00
Trang

: 0/3

COÂNG TY AJINOMOTO VIEÄT NAM
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG

ISO 14001

XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH &
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
EMS – EC – PRO – 001/04

NGÖÔØI SOAÏN THAÛO:
TRÔÏ LYÙ ÑAÏI DIEÄN QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG

KYÙ TEÂN

NGAØY SOAÏN THAÛO:

AJINOMOTO VIEÄT NAM

THUÛ TUÏC MOÂI TRÖÔØNG

XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH &
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG

Maõ soá
EMS – EC – PRO – 001/04
Laàn chænh söûa: 00
Trang

: 1/3

PHEÂ DUYEÄT:
ÑAÏI DIEÄN QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG

KYÙ TEÂN

NGAØY BAN HAØNH:

QMS – EC – REC – 001 - 07/01

AJINOMOTO VIETNAM CO.

Ñôn vò/Unit: EC Trang/Pages: 1/1

QUAÙ TRÌNH CHÆNH SÖÛA
REVISION PROCESS
Teân taøi lieäu (Document type)

Ngöôøi chòu traùch nhieäm
(Person in charge)

Thuû tuïc Xaùc ñònh khía caïnh & ñaùnh giaù taùc ñoäng
moâi tröôøng EMS–EC–PRO–001/02
(Identification & evaluation of environmental
aspects)
Ngaøy

Noäi dung chænh söûa

Trang chænh

Kieåm tra

Duyeät

Date

Revision content

söûa

Check

Signature

Revision page

20/12/2000

Boå sung moät caâu ôû cuoái muïc 6.

01/03/2004

Maãu SOP & maõ soá theo ISO 9001.

01/09/2005

Ñoåi teân ngöôøi ñaïi dieän quaûn lyù moâi

Trang bìa

tröôøng

31/07/2008

Laøm roõ phaïm vi

Trang 1

Ñoåi teân ngöôøi ñaïi dieän quaûn lyù moâi
tröôøng

Trang bìa

Laøm roõ phaïm vi

Trang 1

1. MUÏC ÑÍCH

AJINOMOTO VIEÄT NAM

THUÛ TUÏC MOÂI TRÖÔØNG

XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH &
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG

Maõ soá
EMS – EC – PRO – 001/04
Laàn chænh söûa: 00
Trang

: 1/3

Thuû tuïc naøy trình baøy caùch xaùc ñònh khía caïnh vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng
trong caùc hoaït ñoäng, saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa nhaø maùy Ajinomoto Bieân Hoøa vaø
Long Thaønh.
2. PHAÏM VI
Thuû tuïc naøy ñöôïc aùp duïng trong phaïm vi thuoäc nhaø maùy Ajinomoto Bieân Hoøa vaø
Long Thaønh.

3. NHIEÄM VUÏ
 Caùc Tröôûng ñôn vò xaùc ñònh caùc hoaït ñoäng, dòch vuï, khía caïnh vaø ñaùnh giaù taùc
ñoääng moâi tröôøng trong phaïm vi cuûa mình.
 Ban Moâi tröôøng xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng trong Ajinomoto Bieân
Hoøa vaø Long Thaønh.
 Ñaïi dieän Quaûn lyù Moâi tröôøng duyeät caùc baûng keâ xaùc ñònh vaø ñaùnh gía taùc ñoäng
moâi tröôøng cuûa Ajinomoto Bieân Hoøa vaø Long Thaønh.
4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


Tieâu chuaån TCVN ISO 14001 vaø ISO 14004



Chính saùch moâi truôøng cuûa Ajinomoto Vieät Nam



Caùc taøi lieäu coâng ngh...
AJINOMOTO VIEÄT NAM
THUÛ TUÏC MOÂI TRÖÔØNG
Maõ soá
EMS – EC – PRO – 001/04
XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH &
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
Laàn chænh söûa: 00
Trang : 0/3
COÂNG TY AJINOMOTO VIEÄT NAM
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
ISO 14001
XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH
XAÙC ÑÒNH KHÍA CAÏNH
&
&
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
EMS – EC – PRO – 001/04
NGÖÔØI SOAÏN THAÛO:
TRÔÏ LYÙ ÑAÏI DIEÄN QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG
KYÙ TEÂN NGAØY SOAÏN THAÛO:
Xác định khía cạnh và đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định khía cạnh và đánh giá tác động môi trường - Người đăng: phhgphuc158
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Xác định khía cạnh và đánh giá tác động môi trường 9 10 886