Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU DẦU ĂN THẢI

Được đăng lên bởi hovanbi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hồ Văn BI
MSSV: 11079321
4/12/2015

XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU
DẦU ĂN THẢI
1.Xác định chỉ số axi


Tiến hành

Cân 2g dầu ăn thải cho vào erlen 250ml, thêm nhanh vào hỗn hợp gồm 12,5ml etanol và
12,5ml ete dầu hỏa, lắc đều cho tan hỗn hợp, thêm 3 giọt phenolphtalein vào hỗn hợp. Tiến
hành chuẩn độ bằng KOH 0,1N đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền tron30 giây.


Kết quả

VKOH = 0.5ml
Áp dụng công thức: A =

56,1. V .C 56,1.0,5 .0,1
=
=1,4
m
2

2.Xác định tỉ trọng
Điều kiện đo: tại điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm và áp suất thường
Sử dụng bình đo tỉ trọng.


Kết quả: mb = 0.2g
mdầu = 21.33g
mnước = 22g

D=

mdầu −mb 21.33−0.2
=
=0.97
mnước −m b
22−0.2

3. Điểm vẫn đục
Dầu vẫn đục ở 15oC

4.Độ nhớt
Tiến hành đo ở 40oC
Nhớt kế sử dụng là nhớt kế chảy xuôi 200 có
Thời gian chảy: t = 515 (s)

Hồ Văn BI
MSSV: 11079321
4/12/2015

...
Hồ Văn BI
MSSV: 11079321
4/12/2015
XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU
DẦU ĂN THẢI
1.Xác định chỉ số axi
Tiến hành
Cân 2g dầu ăn thải cho vào erlen 250ml, thêm nhanh vào hỗn hợp gồm 12,5ml etanol và
12,5ml ete dầu hỏa, lắc đều cho tan hỗn hợp, thêm 3 giọt phenolphtalein vào hỗn hợp. Tiến
hành chuẩn độ bằng KOH 0,1N đến khi xuất hiện màu hồng nhạt bền tron30 giây.
Kết quả
V
KOH
= 0.5ml
Áp dụng công thức: A =
56,1. V .C
m
=
56,1.0,5 .0,1
2
=1,4
2.Xác định tỉ trọng
Điều kiện đo: tại điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm và áp suất thường
Sử dụng bình đo tỉ trọng.
Kết quả: m
b
= 0.2g
m
dầu
= 21.33g
m
nước
= 22g
D =
m
dầu
m
b
m
nước
m
b
=
21.330.2
220.2
=0.97
3. Điểm vẫn đục
Dầu vẫn đục ở 15
o
C
4.Độ nhớt
Tiến hành đo ở 40
o
C
Nhớt kế sử dụng là nhớt kế chảy xuôi 200 có
Thời gian chảy: t = 515 (s)
XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU DẦU ĂN THẢI - Trang 2
XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU DẦU ĂN THẢI - Người đăng: hovanbi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BAN ĐẦU CỦA NGUYÊN LIỆU DẦU ĂN THẢI 9 10 454