Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cầu

Được đăng lên bởi hongquan11121989-gmail-com
Số trang: 198 trang   |   Lượt xem: 4253 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Nội dung
LỜI NÓI ĐẦU

Trang
5

Chương 1. MỞ ĐẦU
1.1. Nội dung và yêu cầu môn học
1.2. Sơ lược tình hình xây dựng cầu trên thế giới và trong nước

7
7

Chương 2. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ TRONG XÂY DỰNG CẦU
2.1. Nội dung và tầm quan trọng của công tác đo đạc định vị trong
xây dựng cầu
2.2. Những tài liệu ban đầu làm căn cứ cho công tác đo đạc định vị
2.3. Phương pháp đo trực tiếp chiều dài và định vị tim mố trụ cầu
2.4. Phương pháp đo gián tiếp
2.5. Độ chính xác khi đo đạc định vị
2.6. Đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công
Câu hỏi ôn tập

11
12
13
16
20
21
22

Chương 3. CÔNG TÁC BÊ TÔNG, CỐT THÉP VÀ VÁN KHUÔN TRONG XÂY
DỰNG CẦU
3.1. Công tác thi công bê tông
3.2. Công tác cốt thép
3.3. Công tác ván khuôn
Câu hỏi ôn tập

23
30
38
40

Chương 4. XÂY DỰNG THÂN MỐ TRỤ CẦU

4.1. Những đặc điểm và yêu cầu cơ bản trong công tác xây dựng
mố trụ cầu
4.2. Cấu tạo ván khuôn trụ cầu đổ tại chỗ
4.3. Tải trọng dùng để tính toán ván khuôn
4.4. Nội dung tính toán ván khuôn
4.5. Thi công bê tông thân mố trụ cầu
4.6. Xây dựng mố trụ bằng BTCT lắp ghép và bán lắp ghép
4.7. Xây dựng mố trụ bằng đá
4.8. Xây dựng đường đầu cầu
Câu hỏi ôn tập

41
41
50
53
60
67
70
71
75

Chương 5. XÂY DỰNG KẾT CẤU NHỊP CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP
5.1. Xây dựng kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép toàn khối
5.2. Xây dựng cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
5.3. Xây dựng cầu dầm bê tông cốt thép theo công nghệ đúc hẫng
5.4. Phương pháp lắp đẩy, đúc đẩy kết cấu nhịp BTCT dự ứng lực
5.5. Công tác lao lắp kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép lắp
ghép và bán lắp ghép
Câu hỏi ôn tập

76
91
97
100
104
116

3

Chương 6. XÂY DỰNG KẾT CẤU NHỊP CẦU THÉP
6.1. Một số thiết bị dùng trong công tác lao lắp kết cấu nhịp cầu
6.2. Xây dựng kết cấu nhịp cầu dầm liên hợp Thép - BTCT
6.3. Công tác lao lắp cầu quân dụng Bailley
6.4. Một số phương pháp lao lắp cầu thép
Câu hỏi ôn tập

117
132
137
150
177

Chương 7. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG CẦU
7.1. Khái niệm chung về công tác tổ chức xây dựng cầu
7.2. Đồ án của thiết kế tổ chức xây dựng cầu
7.3. Tổ chức công trường xây dựng cầu
7.4. Kế hoạch, tiến độ thi công
7.5. Cung cấp điện, nước và hơi ép cho công trường
7.6. Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn lao động
7.7. Công tác quản lý xây dựng cầu
Câu hỏi ôn tập
TÀI LIỆU THAM KHẢO

178
180
183
193
196
198
200
207
208

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây các công trình cầu trên đường giao thông được xây dựng
rất nhiều trên mọi miền đất nước. Cùng với sự lớn mạnh của nhiều ngành khoa học cô...
3
MC LC
Ni dung
Trang
LI NÓI ĐẦU
5
Chương 1. M ĐẦU
1.1. Ni dung và yêu cu môn hc 7
1.2. Sơ lược tình hình xây dng cu trên thế gii và trong nước 7
Chương 2. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊNH V TRONG XÂY DNG CU
2.1. Ni dung và tm quan trng ca công tác đo đạc định v trong
xây dng cu
11
2.2. Nhng tài liu ban đầu làm căn c cho công tác đo đạc định v 12
2.3. Phương pháp đo trc tiếp chiu dài và định v tim m tr cu 13
2.4. Phương pháp đo gián tiếp 16
2.5. Độ chính xác khi đo đạc định v 20
2.6. Đo đạc kim tra trong quá trình thi công 21
Câu hi ôn tp 22
Chương 3. CÔNG TÁC BÊ TÔNG, CT THÉP VÀ VÁN KHUÔN TRONG XÂY
DNG CU
3.1. Công tác thi công bê tông 23
3.2. Công tác ct thép 30
3.3. Công tác ván khuôn 38
Câu hi ôn tp 40
Chương 4. XÂY DNG THÂN M TR CU
4.1. Nhng đặc đim và yêu cu cơ bn trong công tác xây dng
m tr cu
41
4.2. Cu to ván khuôn tr cu đổ ti ch
41
4.3. Ti trng dùng để tính toán ván khuôn
50
4.4. Ni dung tính toán ván khuôn
53
4.5. Thi công bê tông thân m tr cu
60
4.6. Xây dng m t
r
b
ng BTCT l
p
ghé
p
b
án l
p
ghé
p
67
4.7. Xây dng m tr bng đá
70
4.8. Xây dng đường đầu cu
71
Câu hi ôn tp 75
Chương 5. XÂY DNG KT CU NHP CU BÊ TÔNG CT THÉP
5.1. Xây dng kết cu nhp cu dm bê tông ct thép toàn khi 76
5.2. Xây dng cu dm bê tông ct thép d ng lc 91
5.3. Xây dng cu dm bê tông ct thép theo công ngh đúc hng 97
5.4. Phương pháp lp đẩy, đúc đẩy kết cu nhp BTCT d ng lc 100
5.5. Công tác lao lp kết cu nhp cu dm bê tông ct thép lp
ghép và bán lp ghép
104
Câu hi ôn tp 116
Xây dựng cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cầu - Người đăng: hongquan11121989-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
198 Vietnamese
Xây dựng cầu 9 10 204