Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA Tư vấn hướng nghiệp

Được đăng lên bởi Khuê TaBi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 4418 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA
Tư vấn hướng nghiệp

Lê Anh Tài

CN1K10B

Hà Nội 12/5/2013

Mở đầu
1.Tính cấp thiết của đề tài
Tư vấn hướng nghiệp đc xem là 1 vấn đề nóng hiện nay, nhất là trong THPT.Khi đc định
hướng đúng về nghề, con người sẽ yên tâm với nghề mình đã chọn và có nhiều cơ hội thành đạt
sau này. Tuy nhiên việc định hướng nghề cho các em học sinh hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế
dẫn đến việc định hướng sai về nghề nghiệp sau này của các em. Tình hình trên có nhiều nguyên
nhân khách quan và chủ quan.
Nhằm giải quyết những vấn đề trên và củng cố kiến thức của môn hệ chuyên gia, em xin chọn đề
tài “Xây dựng hệ chuyên gia tu vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT”

2. Mục tiêu nghiên cứu
Giúp cho học sinh có đƣợc ý thức nhƣ là chủ thể trong sự lựa chọn nghề, có định hƣớng
đúng khi chọn nghề dựa trên cơ sở hiểu biết khoa học về nghề nghiệp, về năng lực, sở trƣờng

của bản thân, hoàn cảnh gia đình, những yêu cầu của nghề đối với ngƣời lao động, triển vọng
phát triển của nghề ở địa phƣơng và nhu cầu nhân lực xã hội.

3. Ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 
a) Ðối tượng nghiên cứu:
Học sinh phổ thông trung học.
b) Phạm vi nghiên cứu
– Số liệu thu thập trên 1200 h.c sinh Trường trung học phổ thông Hùng Vương, Quy Nhõn.

4. Phương pháp nghiên cứu
a) Nghiên cứu tài liệu
- Thu thập và nghiên c.u các tài liệu:
- Một số tài liệu và số liệu liên quan đến việc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên
nghiệp năm 2010,2011.
- Nội dung tư vấn hướng nghiệp.
- Giáo trình công nghệ tri thức và hệ chuyên gia.
- Giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11, 12.
- Giáo trình công nghệ tri thức và hệ chuyên gia.
- Một số tài liệu có liên quan.
b) Nghiên cứu thực nghiệm
- Tư vấn cá nhân.
- Sử dụng phiếu điều tra nhằm làm sáng tỏ thực trạng nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh
trung học phổ thông và những nguyên nhân của thực trạng đó nhất là học sinh lớp 12.
- Tiến hành phân tích thiết kế hệ thống, triển khai xây dựng hệ thống tư vấn hƣớng nghiệp cho
học sinh trung học phổ thông ứng dụng vào thực tế.
- Đầu tiên xây dựng một tập luật để làm cơ sở tri thức cho chương trình.
- Sau đó phải cài đặt một thuật toán suy diễn (suy diễn tiến hoặc suy diễn lùi) để thao tác trên
tập luật đó và đưa ra lời khuyên.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu và kết luận. Bố cục của luận văn gồm các chương sau:
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP HỆ CHUYÊN GIA Tư VẤN NGHỀ NGHIỆP
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Ở chương này, tôi sẽ đi tìm hi...
TR NG Đ I H C CÔNG NGH THÔNG TINƯỜ
XÂY D NG H CHUYÊN GIA
T v n h ng nghi pư ướ
Lê Anh Tài CN1K10B
Hà N i 12/5/2013
M đ u
1.Tính c p thi t c a đ tài ế
Tư vấn hướng nghiệp đc xem là 1 vấn đề nóng hiện nay, nhất là trong THPT.Khi đc định
hướng đúng về nghề, con người sẽ yên tâm với nghề mình đã chọn và có nhiều cơ hội thành đạt
sau này. Tuy nhiên việc định hướng nghề cho các em học sinh hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế
dẫn đến việc định hướng sai về nghề nghiệp sau này của các em. Tình hình trên có nhiều nguyên
nhân khách quan và chủ quan.
Nhằm giải quyết những vấn đề trên và củng cố kiến thức của môn hệ chuyên gia, em xin chọn đề
tài “Xây dựng hệ chuyên gia tu vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT”
2. M c tiêu nghiên c u
Giúp cho học sinh có đƣợc ý thức nhƣ là chủ thể trong sự lựa chọn nghề, có định hƣớng
đúng khi chọn nghề dựa trên cơ sở hiểu biết khoa học về nghề nghiệp, về năng lực, sở trƣờng
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA Tư vấn hướng nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA Tư vấn hướng nghiệp - Người đăng: Khuê TaBi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ CHUYÊN GIA Tư vấn hướng nghiệp 9 10 149