Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 0 lần
( )* (+
!, -

./

!""" #

$

%

-. #

+

5 2

+

1
@

7 8

.I

&0

L

2 + 3

4

7 8

1

%

F

2

9:
?

2 C

5
3

6

H

%

&
+

8
2 D

2 2 + 3 48 5

4

;
$

2

G") 4

9

48 5

3

5

1

8

!,

C A

2

3

* +&0

&

&

&0

H 48 5

9

$

+'

%

'

3

2 C 4J K
'

3
2 C 3

?

1

C 5 &

48 4

*

6 5

+3 +

/

E .-

2

9

.-

%

3

&

$

*

6

3

B +3

7 8

+0

2 + 3 +&

=. >'

A

' (")

/

& 3

<

&

5

%

$ :'

9
M

M

E

:.
:
+

:

M

&V

5 YZ[

W +9

? O

:

4O
T

W

$

H 48 5

<
<

/ %

:

C

M

&

N

& R

9:

P

Q

1

/

3

4*: H

O

7 8
U

5. I

2 48 5

B

<

&

T

&0

\

5 8

8

X
8

* +&0

.
2 + 3
3

: ^
5 &

H 7 8

4

@

* +&0

&0 +

&

48 5

4

.

&

E 4*: +3

3

25 L

9 4*:

$

*5

4

%

?

B

:
%

?

? 2

: ^
48 4

+0
+9

!" #$ %

$

&0

$

/

5

<

:'

*5

8 2
&0 +

+

M

$ 4*:

5 25 4*:

4O
$

48

P

5 2

] 2

' =

+

:' +_

2 5 &

5 2
3

4*: V
C

4*:. >V
3

E &0 46

=

%

5 25 8 7 8 4

4*: ` :

5

M

<

3

$

+&0

* +&0

2 + 3 48 5

=. S

*

/

O

$

P /

*

*5 ' 7 2 ?

%

&

C 6

'

H 48 5

1

\

$ :'

+

3
.

4*: +3
M

6

*5 2

&'

:E

%

5 2
:

%

E

1

5

5

M

2

>

$

E

/

$

\

*5

8

+3
<

48 5

4*: V

$
2

E

$

+

/

E 3

6

D
6 E

h

/

'

7 2 ?
&

'

8

T

+&0

E +

?

8 T

Q

5

&b

L
05

%

K

5 c5

&

4*: +3

+

e
K

E

C

K

. -f

: g

U
?

&

3

3

@

5

.Z %

7

E H
@

/

E

6< 4 7

?

/ &

5 2

H

/

55 M 7

E

C 4*:

$

*5

L

6 5

25 L

C 4*: V

1234 -5

5

48

E 3

:'

M

<A B

% ?
K

@
$

M:

@

i_

:E

/ A

i_

:E

/

j9: 6
Z

4*:

% ?

2

6

7 2 ?

j9: 6

2

?
:E

$

*5

4*:

E +

E

48 V

'

#E 7 8
' +_

4*: %

&

5 2

H

/

@
2

!" #$ %

+

2

2

@

35

U
H

.
?

&

E
7 8

>

E 3
%

*:

6 E

L

'

L

1

L

05

L

% ?

: 6

8 7 8

C -

k6

'

.
/

Q

+&0

*

4*: +3

8 T

+

K

*

1

9 :; < 4 :=

L

4*: +3

.Z :

`2

*5 4J K

E

/ &
.>

d
E 3

$

T

8 T

L

?

E
8

2

.

%

$

2

*

+

4*: +3

2

/

.C

'

< 3
1

48 ` *
E

5

7 8

67 8

T

M

U
E

&0 `P

2

: U

2

W+3

EW A
$

S

E

/

7 8

9: ;

.

C

:. a

*

C &

48 5

+

K

^

` *

&

*

:

% ?
&'

0

6

E. Z '

6
F

E

G'

5

'

\

E +

L

K

H

H
F N &0

*5 4
E 3

&

E

d .

I/
$

4V

1
2

E

4*:

7 8 H
.Zh

C 4*:

4J K

4*: V

% ?
$

*5

6
T

4 * +

E
5

E
05 :'

M

&'

$

4J K .

!" #$ %

H

J KL
!F
%%

T U

+MN

A

7 2 ?
E

%0%

Z

2

*:

W

8 T

%

8 40

8

n 2 + 3

X' >T U

&E

&[

9

L

2

+

:/ 5

Q

&

Q

&

& 2 + 3
2 + 54

%

48

'

/

C

.Z

H

V6 U ? Y ' .9 Y

4*: +

+

7 2 ?

4*:

+

&0 `2

d 7

&8

< 4

$

:

:+ %
:

C

V

1

$

$

$
$

5 M

H
$

L
H
...

 !"#$% &'%
()*(+
!,-./

 !"""#$%&'(")$*+'!,
-.#+/+0*12+343
52  + & 3 2 +3 +&  6 6 5  78 1 9: ;
1<=.>'3&+3+$&%5?$
@AB+3.-/C5& %CA8
7878%4843'&21222D
3E.-2C3&0F8G")42C6H
.I2&0?3322+3485%5
92C4JKH48595&%9
'L9*+&048543+$:'MME
:.
::M/*+&0H485:BNOPQ
+2+3485M<4OC&R781<
=. S  <  < T M 9:   U  / & T
&V3/%W+9W&5.I3&0X
$5YZ[?O$24854*:H\5888*+&0
:.
2+3H78&0+=4*:V$52]2
*34@&%CP5'=+
:^*+&0485.?E4*:+3:'+_ +$
5& 5258784325L&0<:'MOP/*
+&044*:.>V?294*:$*5$4*:*5'72?
4*:`:3$*5 425& 5254*:%&3
E&046:^%+0/4OC6'H485.
&:?B52$821\4*:+36
5%4843+948&0++$:'M*52:E
Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Xây dựng mô hình thiết bị sấy bằng bơm nhiệt 9 10 470