Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng nền đường GTVT

Được đăng lên bởi votinh1743
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 2407 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH
BỘMÔN ĐƯỜNG BỘ


BÀI GIẢNG

HÀ NỘI, 2007

Chươ
ng 1: CÁC VẤN ĐỀCHUNG

VỀXÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1
CÁC VẤN ĐỀCHUNG VỀXÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG
$1 - YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỀN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TÁC THI CÔNG
NỀN ĐƯỜNG
1.1. Yêu cầ
u đố
i với nề
n đường.
- Nề
nđ
ường là bộphậ
n chủyế
u củ
a công trình đường. Nhiệ
m vụcủa nó là đả
m
bả
o cường độvà đ
ộổn đị
nh của áo đường. Nó là nề
n tả
ng của áo đường; cường độ
,
tuổ
i thọ và chấ
t lượng sửdụ
ng củ
a áo đ
ường phụthuộc rấ
t lớn vào cườ
ng đ
ộvà độ
ổ
nđ
ị
nh củ
a nề
n đường.
- Nề
n đường yế
u, áo đ
ườ
ng sẽbiế
n dạ
ng rạ
n nứt và hưhỏng nhanh. Do đ
ó nề
n
đ
ường cầ
n đả
m bả
o các yêu cầ
u sau :
+ Đả
m bả
o ổn đị
nh toàn khối.
+ Đủcường độ
.
+ Đả
m bả
o ổn đị
nh cường đ
ộtrong suốtthờ
i kỳkhai thác.
- Yêu tốchủyế
uả
nh hưởng tốicường độvà độổn đ
ị
nh củ
a nề
n đường là :
+ Tính chấ
t củ
a đấ
t nề
nđ
ường. (vậ
t liệ
u xây dựng nề
nđ
ường).
+ Phương pháp thi công đặ
c biệ
t là chấ
t lượng đầ
m lèn.
+ Biệ
n pháp thoát nướ
c và biệ
n pháp bả
o vệnề
n đườ
ng.
- Trong từng đ
iề
u kiệ
n cụthể
, có thểxả
y ra các hiệ
n tượ
ng hưhỏng sau đ
ối với
nề
n đường :
+ Nề
n đường bịlún:
Nguyên nhân:
* Do dùng loạ
i đấ
t không tố
t.
* Do lu lèn không đ
ủđ
ộchặ
t.
* Do đắ
p nề
n đường trên đấ
t yế
u mà không xửlý hoặ
c sửlý
không phù hợp
+ Nề
n đường bịtrượ
t: do nề
nđ
ường đắ
p trên sườn dốc mà không rẫ
y
cỏ,đánh bậ
c cấ
p...
+ Nề
n đường bịnứt:
Nguyên nhân:
* Do đắ
p nề
n đường bằ
ng đ
ấ
t quá ẩ
m.
* Do đ
ắ
p bằ
ng đấ
t không đ
úng quy cách (chứa hàm lượ
ng hữu
cơnhiề
u, lẫ
n cỏrác, chứa muố
i hoà tan...).
* Do nề
n đường bịlún không đ
ề
u.
+ Sụ
t lởmái ta luy:
Nguyên nhân:
* Do nề
n đắ
p quá cao (>6m) hoặ
c đào quá sâu (>12m).
* Do đ
ộdố
c mái ta luy nề
n đào hoặ
c nề
n đắ
p không phù hợp
(do thiế
t kếhoặ
c thi công không đ
úng).
Bài giảng Xây dựng nề
n đường

Trang 1

Chươ
ng 1: CÁC VẤN ĐỀCHUNG

VỀXÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

a)Lún
b) Trượt trên sườn dố
c c) Sụt ta luy
1.2 Yêu cầu với công tác thi công nề
n đường.
Trong xây dựng đ
ường, công tác làm nề
n đường chiế
m tỷlệkhối lượ
ng rấ
t
lớn, nhấ
t là đường vùng núi, đòi hỏ
i nhiề
u sức lao độ
ng máy móc, xe vậ
n chuyể
n,
cho nên nó còn là mộ
t trong những khâu mấ
u chốt ả
nh hưởng tới thời hạ
n hoàn
thành công trình. Mặ
t khác chấ
t lượ
ng củ
a nề
n đường cũng ả
nh hưở
ng nhiề
uđ
ế
n
chấ
t lượng chung củ
a công trình nề
nđ
ường.
Vì vậy trong công tác tổchức thi công nề
n đường phải bả
o đảm:
1. Đả
m bả
o nề
nđ
ườ
ng có tính nă
ng sửdụ
ng tốt. Vị...
TRƯNG ĐI HC GIAO THÔNG VN TI
KHOA CÔNG TRÌNH
B MÔN ĐƯNG BỘ

BÀI GING
HÀ NI, 2007
Xây dựng nền đường GTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng nền đường GTVT - Người đăng: votinh1743
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
Xây dựng nền đường GTVT 9 10 743