Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước cấp

Được đăng lên bởi Người Bạn Thích
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thieát keá heä thoáng caáp nöôùc cho khu daân cö 100.000 daân

Chöông I

GIÔÙI THIEÄU
Khi neàn kinh teá phaùt trieån, ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng cao thì nhu caàu
duøng nöôùc saïch caøng maïnh meõ. Do ñoù, vaán ñeà nöôùc saïch ñang laø noãi böùc xuùc cuûa ngöôøi
daân vaø vieäc ñaàu tö xaây döïng moät heä thoáng xöû lyù nöôùc saïch ñeå cung caáp cho ngöôøi daân laø
moät vieäc laøm caàn thieát vaø caáp baùch. Noù khoâng chæ ñaùp öùng nhu caàu duøng nöôùc haøng
ngaøy nhaèm naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân maø coøn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi
ñeå phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam noùi chung vaø cuûa khu vöïc daân cö noùi rieâng.
Nöôùc trong thieân nhieân ñöôïc duøng laøm caùc nguoàn nöôùc cung caáp cho aên uoáng sinh
hoaït vaø coâng nghieäp coù chaát löôïng raát khaùc nhau. Ñoái vôùi caùc nguoàn nöôùc maët, thöôøng
coù ñoä ñuïc, ñoä maøu vaø haøm löôïng vi truøng cao. Ñoái vôùi caùc nguoàn nöôùc ngaàm, haøm löôïng
saét vaø mangan thöôøng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp.
Coù theå noùi, haàu heát caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân ñeàu khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu
caàu, veà maët chaát löôïng cho caùc ñoái töôïng duøng nöôùc.
Chính vì vaäy, tröôùc khi ñöa nöôùc vaøo söû duïng, caàn phaûi tieán haønh xöû lí chuùng.
Nhieäm vuï chính cuûa ñoà aùn laø tieán haønh xöû lyù nguoàn nöôùc thoâ ban ñaàu coù ñoä ñuïc
laø 200 NTU sao cho nöôùc sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån aên uoáng vaø veä sinh moâi tröôøng ñeå
cung caáp nöôùc saïch cho moät khu daân cö 100.000 daân.

CBGD: Nguyeãn Phöôùc Daân

1

Thieát keá heä thoáng caáp nöôùc cho khu daân cö 100.000 daân

Chöông II

TOÅNG QUAN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC
Ñeå xaùc laäp ñöôïc caùc bieän phaùp xöû lí nöôùc, caàn phaûi caên cöù vaøo caùc chæ tieâu ñaùnh giaù
chaát löôïng nöôùc nguoàn vaø yeâu caàu chaát löôïng cuûa nöôùc söû duïng.
I.

Toång quan veà chaát löôïng nöôùc:

Ñeå cung caáp nöôùc saïch, coù theå khai thaùc töø caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân (thöôøng
goïi laø nöôùc thoâ) laø nöôùc maët, nöôùc ngaàm vaø nöôùc bieån.
Nöôùc maët bao goàm caùc nguoàn nöôùc trong caùc hoà chöùa, soâng suoái. Do keát hôïp töø
caùc doøng chaûy treân beà maët vaø thöôøng xuyeân tieáp xuùc vôùi khoâng khí neân caùc ñaëc
tröng cuûa nöôùc maët laø:
-

Chöùa khí hoøa tan, ñaëc bieät laø Oxy.

-

Chöùa nhieàu chaát raén lô löûng (rieâng tröôøng hôïp nöôùc trong hoà, chöùa it chaát raén lô
löûng vaø chuû yeáu ôû daïng keo).

-

Coù haøm löôïng chaát höõu cô cao.

-

Coù söï hieän dieän cuûa nhieàu loaïi taûo.

Nöôùc ...
Thieát keá heä thoáng caáp nöôùc cho khu daân cö 100.000 daân
Chöông I
GIÔÙI THIEÄU
Khi neàn kinh teá phaùt trieån, ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng cao thì nhu caàu
duøng nöôùc saïch caøng maïnh meõ. Do ñoù, vaán ñeà nöôùc saïch ñang laø noãi böùc xuùc cuûa ngöôøi
daân vaø vieäc ñaàu tö xaây döïng moät heä thoáng xöû lyù nöôùc saïch ñeå cung caáp cho ngöôøi daân laø
moät vieäc laøm caàn thieát vaø caáp baùch. Noù khoâng chæ ñaùp öùng nhu caàu duøng nöôùc haøng
ngaøy nhaèm naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân maø coøn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi
ñeå phaùt trieån kinh teá cuûa Vieät Nam noùi chung vaø cuûa khu vöïc daân cö noùi rieâng.
Nöôùc trong thieân nhieân ñöôïc duøng laøm caùc nguoàn nöôùc cung caáp cho aên uoáng sinh
hoaït vaø coâng nghieäp coù chaát löôïng raát khaùc nhau. Ñoái vôùi caùc nguoàn nöôùc maët, thöôøng
coù ñoä ñuïc, ñoä maøu vaø haøm löôïng vi truøng cao. Ñoái vôùi caùc nguoàn nöôùc ngaàm, haøm löôïng
saét vaø mangan thöôøng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp.
Coù theå noùi, haàu heát caùc nguoàn nöôùc thieân nhieân ñeàu khoâng ñaùp öùng ñöôïc yeâu
caàu, veà maët chaát löôïng cho caùc ñoái töôïng duøng nöôùc.
Chính vì vaäy, tröôùc khi ñöa nöôùc vaøo söû duïng, caàn phaûi tieán haønh xöû lí chuùng.
Nhieäm vuï chính cuûa ñoà aùn laø tieán haønh xöû lyù nguoàn nöôùc thoâ ban ñaàu coù ñoä ñuïc
laø 200 NTU sao cho nöôùc sau xöû lyù ñaït tieâu chuaån aên uoáng vaø veä sinh moâi tröôøng ñeå
cung caáp nöôùc saïch cho moät khu daân cö 100.000 daân.
CBGD: Nguyeãn Phöôùc Daân 1
xử lí nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lí nước cấp - Người đăng: Người Bạn Thích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
xử lí nước cấp 9 10 942