Ktl-icon-tai-lieu

Xử lí nước thải

Được đăng lên bởi nguyenducloc2406-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
******************

TIỂU LUẬN:
CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NƯỚC THẢI
THEO PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC,
HÓA LÝ VÀ SINH HỌC

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện: Nhóm 1

Th.s Lê Tấn Thanh Lâm

1. Nguyễn Vũ Phát Đạt
2. Nguyễn Hoài Nam
3. Phạm Thanh Vân
4. Cao Thị Mỹ Tiên
5. Phan Thị Thảo Xuân

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 10/2012

MỤC LỤC

DANH SÁCH CÁC BẢNG

BẢNG

TRANG

Bảng 2.1. Tải trọng chất thải trung bình 1 ngày tính theo đầu người

4

Bảng 2.2. Lưu lượng nước thải trong 1 số ngành công nghiệp

5

Bảng 2.3. Ảnh hưởng của nước thải đến môi trường

15

Bảng 3.1. Thành phần và tính chất nước thải tiêu sọ

40

Bảng 3.2. Kết quả nghiên cứu trên mô hình tĩnh (COD = 3000mg/l và xơ

44

dừa là 25g/l)
Bảng 3.3. Kết quả nghiên cứu trên mô hình tĩnh (COD sau lọc kỵ khí là
400mg/l)

44

Bảng 3.4. Chất lượng nước thải sau xử lý
Bảng 3.4. Tính chất nước thải đầu vào và đầu ra của HTXLNT tại Công ty

45
51

TNHH Furukawa

3

DANH SÁCH CÁC HÌNH
HÌNH

TRANG

Hình 2.1. Song chắn rác thô

19

Hình 2.2. Song chắn rác tinh

19

Hình 2.3. Bể điều hòa lưu lượng

19

Hình 2.4. Bình lọc áp lực

21

Hình 2.5. Lọc chân không

21

Hình 2.6. Na2CO3

23

Hình 2.7. Keo tụ - tạo bông

27

Hình 2.8. FeCl3

28

Hình 2.9. Al2(SO4)3.18H2O

28

Hình 2.10. Al2(SO4)3

28

Hình 2.11. Quá trình keo tụ - tạo bông của Nhôm

29

Hình 2.12. PAM

30

Hình 2.13. Tinh bột sắn

30

Hình 2.14. PAC

30

Hình 2.15. Hệ thống phân hủy yếm khí ngược dòng (UASB)

35

Hình 3.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tiêu sọ

41

Hình 3.2. Mô hình sân phơi cát

41

Hình 3.3. Mô hình liên tục

42

Hình 3.4. Sơ đồ qui trình công nghệ xử lý nước thải tiêu sọ

45

Hình 3.5. Hệ thống xử lí nước thải

45

Hình 3.6. Thiết bị lọc sinh học nhỏ giọt quay

47

Hình 3.7. Sơ đồ xử lí nước thải sinh hoạt.

50

Hình 3.8. Hiệu quả xử lý COD của HTXLNT sinh hoạt

51

4

Hình 3.9. Hiệu quả xử lý BOD của HTXLNT sinh hoạt

52

Hình 3.10. Hiệu quả xử lý chất rắn lơ lửng của HTXLNT sinh hoạt

52

Hình 3.11. Hiệu quả xử lý N-NH3 của HTXLNT sinh hoạt

53

Hình 3.12. Hiệu quả xử lý P của HTXLNT sinh hoạt

53

5

Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề:
Xử lý nước thải là nhu cầu bức thiết ở nước ta. Theo một vài thống kê thì hiện
nay trên cả nước thì hầu hết các doanh nghiệp, nhà máy đều có hệ thống xử lý nước
thải (HTXLNT). Vấn đề mấu chốt ở đây là đa số các HTXLNT của các nhà máy
đều không xử lý đạt. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này ở nhiều khía cạnh.
Chất lượng nước t...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
******************
TIỂU LUẬN:
CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ NƯỚC THẢI
THEO PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC,
HÓA LÝ VÀ SINH HỌC
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Nhóm 1
Th.s Lê Tấn Thanh Lâm 1. Nguyễn Vũ Phát Đạt
2. Nguyễn Hoài Nam
3. Phạm Thanh Vân
4. Cao Thị Mỹ Tiên
5. Phan Thị Thảo Xuân
Thành phố Hồ Chí Minh
Xử lí nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lí nước thải - Người đăng: nguyenducloc2406-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Xử lí nước thải 9 10 445