Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÍ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

Được đăng lên bởi huynhhoatram-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 2793 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

Chương 4: XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG
SINH HỌC
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học là dựa vào khả năng sống và hoạt động
của VSV có khả năng phân hoá những hợp chất hữu cơ.
Các chất hữu cơ sau khi phân hoá trở thành nước, những chất vô cơ hay các khí đơn
giản.
Có 2 loại công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học:
- Điều kiện tự nhiên.
- Điều kiện nhân tạo.
4.1. CÔNG TRÍNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
4.1.1. Cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc
Trong nước thải sinh hoạt chứa một hàm lượng N, P, K khá đáng kể. Như vậy, nước
thải là một nguồn phân bón tốt có lượng N thích hợp với sự phát triển của thực vật.
Tỷ lệ các nguyên tố dinh dưỡng trong nước thải thường là 5:1:2 = N:P:K.
Nước thải CN cũng có thể sử dụng nếu chúng ta loại bỏ các chất độc hại.
Để sử dụng nước thải làm phân bón, đồng thời giải quyết xử lý nước thải theo điều
kiện tự nhiên người ta dùng cánh đồng tưới công cộng và cánh đồng lọc.
Nguyên tắc hoạt động : Việc xử lý nước thải bằng cánh đồng tưới, cánh đồng lọc dựa
trên khả năng giữ các cặn nước ở trên mặt đất, nước thấm qua đất như đi qua lọc, nhờ
có oxy trong các lỗ hỏng và mao quản của lớp đất mặt, các VSV hiếu khí hoạt động
phân hủy các chất hữu cơ nhiễm bẩn. Càng sâu xuống, lượng oxy càng ít và quá trình
oxy hóa các chất hữu cơ càng giảm xuống dần. Cuối cùng đến độ sâu ở đó chỉ xảy ra
quá trình khử nitrat. Đã xác định được quá trình oxy hóa nước thải chỉ xảy ra ở lớp
đất mặt sâu tới 1.5m. Vì vậy các cánh đồng tưới và bãi lọc thường được xây dựng ở
những nơi có mực nước nguồn thấp hơn 1.5m so với mặt đất.
Nguyên tắc xây dựng: Cánh đồng tưới và bãi lọc là những mảnh đất được san phẳng
hoặc tạo dốc không đáng kể và được ngăn cách tạo thành các ô bằng các bờ đất. Nước
thải phân bố vào các ô bằng hệ thống mạng lưới phân phối gồm : mương chính, máng
phân phối và hệ thống tưới trong các ô. Nếu khu đất chỉ dùng xử lý nước thải, hoặc
chứa nước thải khi cần thiết gọi là bãi lọc.
Cánh đồng tưới, bãi lọc thường được xây dựng ở những nơi có độ dốc tự nhiên, cách
xa khu dân cư về cuối hướng gió. Xây dựng ở những nơi đất cát, á cát, cũng có thể ở
nơi đất á sét, nhưng với tiêu chuẩn tưới không cao và đảm bảo đất có thể thấm kịp.
Diện tích mỗi ô không nhỏ hơn 3 ha, đối với những cánh đồng công cộng diện tích
trung bình các ô lấy từ 5 đến 8 ha, chiều dài của ô nên lấy khoảng 300-1500 m, chiều
rộng lấy căn cứ vào địa hình. Mực nước ngầm và các biện pháp tưới không vượt quá
...
Bài ging K thut x lý nước thi – Thc s Lâm Vĩnh Sơn
Trang 95
Chương 4: X LÝ NƯỚC THI BNG PHƯƠNG
SINH HC
X lý nước thi bng phương pháp sinh hc là da vào kh năng sng và hot động
ca VSV có kh năng phân hoá nhng hp cht hu cơ.
Các cht hu cơ sau khi phân hoá tr thành nước, nhng cht vô cơ hay các khí đơn
gin.
Có 2 loi công trình x lý nước thi bng phương pháp sinh hc:
- Điu kin t nhiên.
- Đi
u kin nhân to.
4.1. CÔNG TRÍNH X LÝ NƯỚC THI TRONG ĐIU KIN T NHIÊN
4.1.1. Cánh đồng tưới công cng và bãi lc
Trong nước thi sinh hot cha mt hàm lượng N, P, K khá đáng k. Như vy, nước
thi là mt ngun phân bón tt có lượng N thích hp vi s phát trin ca thc vt.
T l các nguyên t dinh dưỡng trong nước thi thường là 5:1:2 = N:P:K.
N
ước thi CN cũng có th s dng nếu chúng ta loi b các cht độc hi.
Để s dng nước thi làm phân bón, đồng thi gii quyết x lý nước thi theo điu
kin t nhiên người ta dùng cánh đồng tưới công cng và cánh đồng lc.
Nguyên tc hot động : Vic x lý nước thi bng cánh đồng tưới, cánh đồng lc da
trên kh năng gi các cn nước trên mt đất, nước thm qua đất như đi qua lc, nh
có oxy trong các l hng và mao qun ca lp đất mt, các VSV hiếu khí hot động
phân hy các cht hu cơ nhim bn. Càng sâu xung, lượng oxy càng ít và quá trình
oxy hóa các cht hu cơ càng gim xung dn. Cui cùng đến độ sâu đó ch xy ra
quá trình kh nitrat. Đã xác
định được quá trình oxy hóa nước thi ch xy ra lp
đất mt sâu ti 1.5m. Vì vy các cánh đồng tưới và bãi lc thường được xây dng
nhng nơi có mc nước ngun thp hơn 1.5m so vi mt đất.
Nguyên tc xây dng: Cánh đồng tưới và bãi lc là nhng mnh đất được san phng
hoc to dc không đáng kđược ngăn cách to thành các ô b
ng các b đất. Nước
thi phân b vào các ô bng h thng mng lưới phân phi gm : mương chính, máng
phân phi và h thng tưới trong các ô. Nếu khu đất ch dùng x lý nước thi, hoc
cha nước thi khi cn thiết gi là bãi lc.
Cánh đồng tưới, bãi lc thường đưc xây dng nhng nơi có độ dc t nhiên, cách
xa khu dân cư v cu
i hướng gió. Xây dng nhng nơi đất cát, á cát, cũng có th
nơi đất á sét, nhưng vi tiêu chun tưới không cao và đảm bo đất có th thm kp.
Din tích mi ô không nh hơn 3 ha, đối vi nhng cánh đồng công cng din tích
trung bình các ô ly t 5 đến 8 ha, chiu dài ca ô nên ly khong 300-1500 m, chiu
rng ly căn c vào địa hình. Mc nước ngm và các bi
n pháp tưới không vượt quá
10 -200 m.
XỬ LÍ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÍ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC - Người đăng: huynhhoatram-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
XỬ LÍ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 9 10 373