Ktl-icon-tai-lieu

xử lí nước thải sữa

Được đăng lên bởi thanhhai-duynguyen
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý nước thải nhà máy sữa
I. Đặt vấn đề
Sữa nguyên chất có thành phần dinh dưỡng cao. Nó chứa nhiều nước và giàu muối
khoáng, protein (chủ yếu là cazein), mỡ bơ, đường (đặc biệt là lactoza) và các vitamin.
Sữa bò
Sữa dê

Protein
3.6
3.7

Casein
3
2.9

Protein nhũ
0.6
0.8

Đường Chất béo Chất tro
5.0
3.7
0.7
4.3
4.3
0.9

Sữa là nguồn dinh dưỡng có giá trị, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em, người
lớn tuổi và phụ nữ mang thai. Sữa cung cấp nhiều chất bổ dưỡng và năng lượng cần thiết
cho quá trình hoạt động của cơ thể. Ngày nay, khi mức sống ngày được nâng cao thì các
sản phẩm sữa càng được sử dụng rộng rãi.
. Chương trình phát triển sữa còn gắn với các chương trình dinh dưỡng học đường,
chương trình chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của người Việt Nam.
Như một hệ quả tất yếu, khi có điều kiện khai thác nguyên liệu tại chỗ, ngành công
nghiệp chế biến sữa của Việt Nam sẽ có đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển. Tuy
nhiên, bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, những sản phẩm dinh dưỡng cần thiết
cho cuộc sống của con người, công nghiệp chế biến sữa cũng tạo ra nhiều chất thải góp
phần làm ô nhiễm môi trường tự nhiên. Nhiều nhà máy không chú trọng và đầu tư cho hệ
thống xử lý nước thải đã gây ra ô nhiễm môi trường trầm trọng cho những khu vực xung
quanh.
II.

Các nguồn nước thải, thành phần tính chất

Nước thải của nhà máy chế biến sữa nói chung là sự pha loãng của sữa và các sản phẩm
từ sữa do sự rơi vãi từ các công đoạn chế biến, hoặc do sự rò rỉ được phép của thiết bị
công nghệ, cùng với các hóa chất tẩy rửa, dầu mỡ dùng để vệ sinh thiết bị cũng như các
dụng cụ lưu trữ, ….
Dựa vào qui trình công nghệ sản xuất sữa, ta thấy nước thải chung của nhà máy chế biến
sữa bao gồm:
- Nước thải sản xuất:
+ Nước rửa các bồn chứa và can ở các trạm tiếp nhận.
+ Nước súc rửa các sản phẩm dư bên trong hoặc trên bề mặt của tất cả các đường ống,
bơm, bồn chứa, thiết bị công nghiệp, máy đóng gói, ….
+ Nước rửa thiết bị, rửa sàn cuối mỗi chu kỳ hoạt động.
+ Sữa rò rỉ từ các thiết bị, hoặc do làm rơi vãi nguyên liệu và sản phẩm.
+ Một số chất lỏng khác như sữa tươi, sữa chua kém chất lượng, bị hư hỏng do quá
trình bảo quản và vận chuyển cũng được thải chung vào hệ thống thoát nước.
+ Nước thải từ nồi hơi, từ máy làm lạnh.

+ Dầu mỡ rò rỉ từ các thiết bị và động cơ.
- Nước thải sinh hoạt.
Thành phần, tính chất của nước thải ngành chế biến sữa:
Nếu loại trừ nước thải sinh hoạt, thành phần gây ô nhiễm chính trong quá trình sản xuất
sữa là sữa và các sản ph...
X lý nước thi nhà máy sa
I. Đặt vn đề
Sa nguyên cht có thành phn dinh dưỡng cao. Nó cha nhiu nước và giàu mui
khoáng, protein (ch yếu là cazein), m bơ, đường (đặc bit là lactoza) và các vitamin.
Protein Casein Protein nhũ Đường Cht béo Cht tro
Sa bò 3.6 3 0.6 5.0 3.7 0.7
Sa dê 3.7 2.9 0.8 4.3 4.3 0.9
Sa là ngun dinh dưỡng có giá tr, phù hp vi mi la tui, đặc bit là tr em, người
ln tui và ph n mang thai. Sa cung cp nhiu cht b d
ưỡng và năng lượng cn thiết
cho quá trình hot động ca cơ th. Ngày nay, khi mc sng ngày được nâng cao thì các
sn phm sa càng được s dng rng rãi.
. Chương trình phát trin sa còn gn vi các chương trình dinh dưỡng hc đường,
chương trình chng suy dinh dưỡng, ci thin chiu cao ca người Vit Nam.
Như mt h qu tt yếu, khi có điu kin khai thác nguyên liu ti ch, ngành công
nghip chế biến sa ca Vit Nam sđủ các điu kin thun li để phát trin. Tuy
nhiên, bên cnh nhng đóng góp v mt kinh tế, nhng sn phm dinh dưỡng cn thiết
cho cuc sng ca con người, công nghip chế biến sa cũng to ra nhiu cht thi góp
phn làm ô nhim môi trường t nhiên. Nhiu nhà máy không chú trng và đầu tư cho h
thng x lý nước thi đã gây ra ô nhim môi trường trm trng cho nhng khu vc xung
quanh.
II. Các ngun nước thi, thành phn tính cht
Nước thi ca nhà máy chế biến sa nói chung là s pha loãng ca sa và các sn phm
t sa do s rơi vãi t các công đon chế biến, hoc do s rò r được phép ca thiết b
công ngh, cùng vi các hóa cht ty ra, du m dùng để v sinh thiết b cũng như các
dng c lưu tr, ….
Da vào qui trình công ngh sn xut sa, ta thy nước thi chung ca nhà máy chế biến
sa bao gm:
- Nước thi sn xut:
+ Nước ra các bn cha và can các trm tiếp nhn.
+ Nước súc ra các sn phm dư bên trong hoc trên b
mt ca tt c các đường ng,
bơm, bn cha, thiết b công nghip, máy đóng gói, ….
+ Nước ra thiết b, ra sàn cui mi chu k hot động.
+ Sa rò r t các thiết b, hoc do làm rơi vãi nguyên liu và sn phm.
+ Mt s cht lng khác như sa tươi, sa chua kém cht lượng, b hư hng do quá
trình bo qu
n và vn chuyn cũng được thi chung vào h thng thoát nước.
+ Nước thi t ni hơi, t máy làm lnh.
xử lí nước thải sữa - Trang 2
xử lí nước thải sữa - Người đăng: thanhhai-duynguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
xử lí nước thải sữa 9 10 376