Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Đình Lương
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

XỬ LÝ ẢNH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

XỬ LÝ ẢNH
Biên soạn :

PGS.TS NGUYỄN QUANG HOAN

LỜI NÓI ĐẦU
Trong các trường đại học, cao đẳng, xử lý ảnh đã trở thành một môn học chuyên ngành
của sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin, Viễn thông. Giáo trình và tài liệu về lĩnh vực này ở
nước ta còn đang hạn chế. Để đáp ứng kịp thời cho đào tạo từ xa, Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông cố gắng kịp thời biên soạn tài liệu này cho sinh viên, đặc biệt hệ Đào tạo từ xa học
tập. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có tham khảo các tài liệu của Đại học Bách khoa Hà nội
[1] giáo trình gần gũi về tính công nghệ với Học viện. Một số giáo trình khác của Đại học Quốc
gia thành phố Hồ Chí Minh [2], tài liệu trên mạng và các tài liệu nước ngoài bằng tiếng Anh [5, 6,
7] cũng được tham khảo và giới thiệu để sinh viên đào tạo từ xa đọc thêm.
Tài liệu này nhằm hướng dẫn và giới thiệu những kiến thức cơ bản, các khái niệm, định
nghĩa tóm tắt. Một số thuật ngữ được chú giải bằng tiếng Anh để học viên đọc bằng tiếng Anh dễ
dàng, tránh hiểu nhầm khi chuyển sang tiếng Việt.
Tài liệu gồm các chương sau:
-

Chương 1. Nhập môn xử lý ảnh

-

Chương 2. Thu nhận ảnh

-

Chương 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh

-

Chương 4. Các phương pháp phát hiện biên ảnh

-

Chương 5. Phân vùng ảnh

-

Chương 6. Nhận dạng ảnh

-

Chương 7. Nén dữ liệu ảnh

Còn nhiều vấn đề khác như các công cụ toán học, kỹ thuật biến đổi ảnh, truyền ảnh, các
phần mềm xử lý v.v… chưa đề cập được trong phạm vi tài liệu này. Đề nghị các bạn đọc tìm hiểu
thêm sau khi đã có những kiến thức cơ bản này.
Tuy có tham gia giảng dạy môn xử lý ảnh ở cấp Đại học một số năm, nhiều lớp có trình
độ khác nhau; chủ nhiệm một số đề tài nghiên cứu Cơ bản Nhà nước, đề tài cấp Bộ liên quan
nhưng “Xử lý ảnh” là môn học có sự kết hợp nhiều giữa nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ
nên có thể coi là môn học khó. Nhiều cố gắng để cập nhật kiến thức nhưng thời gian, điều kiện,
khả năng có hạn nên tài liệu chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý
kiến đóng góp để tài liệu được hoàn thiện hơn cho các lần tái bản sau.

Hà Nội, tháng 12 năm 2006
Tác giả

Chương 1: Nhập môn xử lý ảnh

CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH
Học xong phần này sinh viên có thể nắm được:
1. Ý nghĩa, mục đích môn học; các ứng dụng của xử lý ảnh trong công nghiệp, đời sống
2. Các thành phần: xử lý và phân tích ảnh. Các khối ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
XNH
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh - Người đăng: Đình Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Xử lý ảnh 9 10 94