Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nhiệt ẩm không khí

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG IV:XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG
KHÍ
4.1 CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍ
4.1.1 Khái niệm về xử lý nhiệt ẩm không khí
Bản chất của quá trình điều hoà không khí là tạo ra và duy trì các thông số vi khí hậu
của không khí trong phòng bằng cách thổi vào phòng không khí sạch đã qua xử lý. Quá trình
xử lý không khí của hệ thống bao gồm xử lý tất cả các mặt, cụ thể như sau:
- Xử lý về nhiệt độ: Làm lạnh hoặc gia nhiệt;
- Xử lý độ ẩm: Làm ẩm hoặc làm khô;
- Khử bụi trong không khí;
- Khử các chất độc hại;
- Khử khí CO2 và bổ sung O2;
- Đảm bảo tốc độ lưu động không khí trong phòng ở mức cho phép;
- Đảm bảo độ ồn trong phòng dưới độ ồn cho phép.
Trong các nhân tố trên, hai yếu tố đầu là nhiệt và ẩm rất quan trọng, nó có ảnh hưởng
nhiều đến trạng thái của không khí , nên trong chương này chỉ tập trung nghiên cứu 2 nhân tố
đó. Các nhân tố còn lại sẽ được nghiên cứu ở các chương sau này, trong phần thông gió, lọc
bụi và tiêu âm.

4.1.2 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d
Bây giờ ta xét xem trên đồ thị I-d có thể có các quá trình xử lý không khí như thế nào,
đặc điểm và tên gọi của các quá trình đó.

Hình 4.1 Các quá trình xử lý nhiệt ẩm trên đồ thị I-d
Trên đồ thị I-d điểm A là trạng thái không khí ban đầu trước khi chưa xử lý. Các điểm
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là trạng thái cuối quá trình xử lý không khí. Bây giờ ta hãy xét đặc
điểm, tên gọi và các thiết bị, phương pháp có khả năng xử lý không khí theo quá trình đó.
60

- Xét quá trình A1 : Đây là quá trình mà dung ẩm giảm, nhiệt độ giảm và entanpi của
không khí cũng giảm, tức: ∆d= d1 - dA < 0, ∆I < 0 và ∆t < 0.
Có thể gọi quá trình này là quá trình làm lạnh, làm khô. Để xử lý không khí theo quá
trình A1 có thể sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt hoặc ở thiết bị buồng phun có
nhiệt độ bề mặt và nước phun thấp hơn nhiệt độ đọng sương ts của trạng thái A. Khi không
khí tiếp xúc với dàn lạnh hoặc các giọt nước lạnh, nó sẽ nhả nhiệt, đồng thời các giọt hơi ẩm
trong không khí ngưng kết lại trên bề mặt thiết bị trao đổi nhiệt hoặc trên bề mặt giọt nước.
Kết quả lượng ẩm trong không khí giảm hay nói cách khác dung ẩm giảm.
- Xét quá trình A2 : Quá trình A2 có dung ẩm không đổi, nhiệt độ và entanpi giảm, ∆d
= dA - d2 = 0, ∆I < 0 và ∆t < 0, hệ số góc tia quá trình ε = - ∞. Nó được gọi là quá trình làm
lạnh đẳng dung ẩm. Quá trình này có thể thực hiện ở dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt có
nhiệt độ bề mặt lớn hơn nhiệt độ đọng sương ts nhưng nhỏ hơn nhiệt độ trạng thái A: tS < tw
< tA
- Quá trình A3 : Dung ...
CHƯƠNG IV:X LÝ NHIT M KHÔNG
KHÍ
4.1 CÁC QUÁ TRÌNH X LÝ NHIT M KHÔNG KHÍ
4.1.1 Khái nim v x lý nhit m không khí
Bn cht ca quá trình điu hoà không khí là to ra và duy trì các thông s vi khí hu
ca không khí trong phòng bng cách thi vào phòng không khí sch đã qua x lý. Quá trình
x lý không khí ca h thng bao gm x lý tt c các mt, c th như sau:
- X lý v nhit độ: Làm lnh hoc gia nhit;
- Xđộ m: Làm m hoc làm khô;
- Kh bi trong không khí;
- Kh các cht độc hi;
- Kh khí CO
2
và b sung O
2
;
- Đảm bo tc độ lưu động không khí trong phòng mc cho phép;
- Đảm bo độ n trong phòng dưới độ n cho phép.
Trong các nhân t trên, hai yếu t đầu là nhit và m rt quan trng, nó có nh hưởng
nhiu đến trng thái ca không khí , nên trong chương này ch tp trung nghiên cu 2 nhân t
đó. Các nhân t còn li s được nghiên cu các chương sau này, trong phn thông gió, lc
bi và tiêu âm.
4.1.2 Các quá trình x lý nhit m trên đồ th I-d
Bây gi ta xét xem trên đồ th I-d có th có các quá trình x lý không khí như thế nào,
đặc đim và tên gi ca các quá trình đó.
Hình 4.1 Các quá trình x lý nhit m trên đồ th I-d
Trên đồ th I-d đim A là trng thái không khí ban đầu trước khi chưa x lý. Các đim
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là trng thái cui quá trình x lý không khí. Bây gi ta hãy xét đặc
đim, tên gi và các thiết b, phương pháp có kh năng x lý không khí theo quá trình đó.
60
Xử lý nhiệt ẩm không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nhiệt ẩm không khí - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Xử lý nhiệt ẩm không khí 9 10 988