Ktl-icon-tai-lieu

xử lý nước cấp

Được đăng lên bởi tran-anh-hoai
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1494 lần   |   Lượt tải: 1 lần
7.2. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC

TRÌNH BÀY: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TÍN
ViỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

D©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý n­íc mÆt

Công nghệ xử lý nước mặt

Làm trong + Khử trùng
 Làm trong gồm 3 giai đoạn:
-Keo tụ: Trộn + Tạo bông ( phản ứng)
- Lắng
-Lọc
 Khử trùng


D©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý n­íc ngÇm

Công nghệ xử lý nước ngầm

Khử sắt (hoăc Mn) + Khử trùng
 Sử dụng PP làm thoáng
 Nguyên lý
 Fe(HCO3)2 +O2 + H2) => Fe(OH)3 +
H2CO3
(H2CO3 => H2O + CO2 )


Giai đoạn keo tụ

Trén trªn ®­êng èng ®Èy cña m¸y b¬m

Trén kiÓu c¬ khÝ trôc th¼ng ®øng

BÓ trén ®øng

BÓ ph¶n øng xo¸y kÕt hîp víi l¾ng ®øng

BÓ t¹o b«ng kiÓu c¬ khÝ cã trôc n»m ngang

Motor c¸nh khuÊy n»m ngang

BÓ t¹o b«ng c¬ khÝ trôc th¼ng ®øng

BÓ ph¶n øng cã v¸ch ng¨n zic zac

BÓ ph¶n øng cã tÇng cÆn l¬ löng

Qu¶n lý vËn hµnh bÓ t¹o b«ng









- Quan s¸t sù h×nh thµnh cña c¸c b«ng cÆn- kiÓm tra
hÖ thèng ®Þnh l­îng ho¸ chÊt, ®iÒu chØnh c­êng ®é
khuÊy trén
- KiÓm tra pp l­u l­îng,vít bät, v¸ng nèi,rong rªu, t¶o
biÖn ph¸p: QuÐt v«i,clo 5-10 mg/l, t/g 2-3 h
- Th¸o kh«, lµm s¹ch ®¸y bÓ tr¸nh hiÖn t­îng ph©n
huû yÕm khÝ g©y v¸ng næi, gi¶m hiÖu qu¶ & chÊt l­
îng n­íc.
- X¸c ®Þnh liÒu l­îng phÌn tèi ­u- Jatest
-Tra dÇu mì æ trôc m¸y khuÊy ( tr¸nh r¬i vµo n­íc)

BÓ l¾ng ®øng

BÓ l¾ng ®øng

BÓ l¾ng ngang thu n­íc cuèi bÓ

HÖ thèng g¹t cÆn ®¸y bÓ (NMN ThiÖn T©n)

BÓ l¾ng ngang thu n­íc bÒ mÆt

HÖ thèng thu n­íc bÒ mÆt

BÓ l¾ng ngang cã c¸c tÊm lamel

BÓ l¾ng ngang cã c¸c tÊm lamel

BÓ l¾ng ngang cã c¸c tÊm lamel

BÓ l¾ng ngang cã c¸c tÊm lamel

BÓ l¾ng ly t©m

BÓ l¾ng ly t©m ( San bay ĐaNang)

BÓ l¾ng Pulsateur ( Nam Định- Cần Thơ)

Qu¶n lý- vËn hµnh bÓ l¾ng











1. §iÒu kiÖn ®Ó l¾ng c¸c b«ng cÆn trong bÓ l¾ng
2. C¸c hiÖn t­îng bÊt th­êng x¶y ra trong bÓ l¾ng
3. Ph©n phèi n­íc ®Òu vµo c¸c bÓ l¾ng vµ trªn toµn bé
tiÕt diÖn ngang cña tõng bÓ l¾ng.
4. Thu n­íc ®Òu
5. Chu kú vµ lÞch x¶ cÆn
NÕu cã hiÖn t­îng x©m thùc:
- S¬n phñ líp c¸h ly mÆt t­êng bÓ
- Xö lý æn ®Þnh n­íc.

BÓ läc nhanh träng lùc

CÊu t¹o bÓ läc nhanh träng lùc

Qu¸ tr×nh lµm viÖc

Qu¸ tr×nh röa bÓ läc

BÓ läc kiÓu AQUAZUR V (nmn ThiÖn T©n - Biªn Hoµ)

Sµn g¾n chôp läc

Chôp läc

Sµn g¾n chôp läc

L¾p chôp läc vµo sµn

KiÓm tra sau khi l¾p chôp läc

Röa bÓ läc: Giai ®o¹n1-Xôc giã

Röa bÓ läc: Giai ®o¹n 2- Giã + n­íc kÕt hîp

Qu¶n lý vËn hµnh bÓ läc









Theo dâi c¸c chØ tiªu c¬ b¶n
- ChØ tiªu1. Theo dâi ®é ®ôc cña n­íc ®· läc
B»ng thiÕt bÞ ®...
7.2. CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC
TRÌNH BÀY: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TÍN
ViỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
xử lý nước cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý nước cấp - Người đăng: tran-anh-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
xử lý nước cấp 9 10 609