Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải

Được đăng lên bởi quynhanh12195
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 915 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết kế sơ đồ công nghệ

Phương án 1:
Nước thải

Song chắn rác

Hố thu
gom

Bể lắng cát

Bể điều hòa

Bể lắng I
Sục khí

Bể Aerotank
Bùn tuần hoàn
hoàn

Bể lắng II

Bùn dư
Nước thải đầu ra loại
B

Ưu điểm
_ Chi phí đầu tư vừa phải
_ Dễ vận hành
_ Tốn ít diện tích

Nhược điẻm
Hiệu quả xử lý chưa cao

Bể phân hủy bùn

Phương án 2
Nước thải

Song chắn rác

Bể lắng cát

Bể điều hòa

Bể keo tụ

Bể lắng I

Sục khí

Bể aerotank

Bể lắng II

Bùn

Bể phân
hủy bùn

Lọc

Khử trùng

Xả

Ưu điểm
Hiệu quả xử lý cao

Nhược điểm
_ Chi phí đầu tư cao
_ Tốn nhiều diện tích

Kết luận: Chọn phương án 1 vì chi phí đầu tư vừa phải, hiệu quả xủ lý tương đối
tốt (do nước thải đầu ra thuộc nước thải loại B - không dùng cho mục đích cấp
nước sinh hoạt), nên lựa chọn phương án này là hợp lý.

Lưu lượng nước thải tính toán

I.

 Lưu lượng trung bình
ngày

Qtb
h

= 15000 (m3/ngày.đêm)

Qtb =

Qstb

15000
24

= 625 (m3/h)

15000

= 24 ×3600 = 0,1736 (m3/s) = 173,6 (l/s)

Theo bảng 2 của TCXD 7957:2008, ta có hệ số không điều hòa k0 :
Hệ số
5
không điều
hòa k0
K0max
2,5
K0min
0,38

Lưu lượng nước thải trung bình qtb (l/s)
10
20
50
100 300 500 1000
2,1
0,45

1,9
0,5

1,7
0,5
5

1,6
0,59

1,55
0,62

1,5
0,66

s
Với Qtb = 173,6 (l/s) chọn

K0max = 1,583
K0min = 0,5795

 Lưu lượng tối đa
ngày

Qmax

ngày
= Qtb * K0max = 15000 * 1.583 = 23745 (m3/ngày.đêm)

1,47
0,69

≥5000
1,44
0,71

23745
24

Qhmax =

= 989,375 (m3/h)

23745
24 .3600

s

Qmax =

= 0,275 (m3/s)

 Lưu lượng tối thiểu
ng à y

ng à y
= Qtb
*

Qmin

8692,5
24

Qhmin =

= 362,188 (m3/h)

8692,5
24 .3600

s

Qmin =

K0min = 15000 * 0,5795 = 8692,5 (m3/ngày.đêm)

= 0,101 (m3/s)

Mức độ cần thiết phải xử lý hàm lượng BOD



v

r

BOD5 −BOD 5

BOD =

BOD

v
5

. 100 =

700−50
700

. 100 = 92,86%

Trong đó
v

BOD 5
r

BOD 5

hàm lượng BOD5 trong nước thải đầu vào (mg/l)
hàm lượng BOD5 trong nước thải sau xử lý cho phép xả thải vào ngu ồn

nước (mg/l)


COD =

Mức độ cần thiết phải xử lý hàm lượng COD
COD v −CODr
COD v

. 100 =

820−150
820

. 100 = 81,71%

Trong đó
CODv hàm lượng COD trong nước thải đầu vào (mg/l)
CODr hàm lượng COD trong nước thải sau xử lý cho phép xả thải vào nguồn nước
(mg/l)

II . Tính toán các công trình.
1. Song chắn rác.
a, Nhiệm vụ : Nước thải dẫn vào hệ thống xử lý nước trước hết phải qua
SCR. Tại đây, các thành phần rác có kích thước l ớn như cành cây, v ỏ lon,
chai,…được giữ lại, nhờ đó tránh gây tắc nghẽn và bào mòn bơm, đường
ống hoặc kênh dẫn. Đây là công trình đầu tiên của trạm xử lý n ước ...
Thi t k s đ công nghế ế ơ
Ph ng án 1:ươ
u đi mƯ Nh c đi mượ
_ Chi phí đ u t v a ph i ư
_ D v n hành
_ T n ít di n tích
Hi u qu x lý ch a cao ư
Nước thải
Hố thu
gom
Song chắn rác
Bể lắng cát
Bể điều hòa
Bể lắng I
Sục khí Bể Aerotank
Bùn tuần hoàn
hoàn
Bể lắng II
Bể phân hủy bùnBùn dư
Nước thải đầu ra loại
B
Xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải - Người đăng: quynhanh12195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Xử lý nước thải 9 10 120