Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Được đăng lên bởi nhattruongnls
Số trang: 325 trang   |   Lượt xem: 9650 lần   |   Lượt tải: 3 lần
M CL C
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NI M CƠ B N V NƯ C VÀ NƯ C TH I .......... 7
1.1 T NG QUAN V NƯ C VÀ NƯ C TH I..................................................... 7
1.2 THÀNH PH N LÝ HÓA H C C A NƯ C TH I .......................................... 9
1.2.1 Tính ch t v t lý ............................................................................................. 10
1.2.2 Tính ch t hóa h c .......................................................................................... 10
1.3 NGU N G C PHÁT SINH CÁC LO I NƯ C TH I ð C TRƯNG............ 12
1.4 CÁC THÔNG S ðÁNH GIÁ Ô NHI M VÀ YÊU C U C N THI T
PH I X LÝ NƯ C TH I .................................................................................. 19
1.4.1. Các thông s ñánh giá ô nhi m..................................................................... 19
1.4.2 Yêu c u c n thi t ph i x lý nư c th i........................................................... 25
CHƯƠNG II: T NG QUAN V QUÁ TRÌNH SINH H C TRONG X LÝ
NƯ C TH I ........................................................................................................ 26
2.1 PHÂN LO I CÁC QUÁ TRÌNH SINH H C.................................................. 26
2.1.1 Bi n ñ i sinh hóa........................................................................................... 27
2.1.2 Môi trư ng sinh hóa ...................................................................................... 28
2.1.3 Trình t ph n ng c a quá trình..................................................................... 29
2.2 CƠ S LÝ THUY T C A QUÁ TRÌNH ........................................................ 29
2.3 CÂN B NG HÓA H C VÀ ð NG H C C A QUÁ TRÌNH SINH H C .... 32
2.3.1 ð ng h c ph n ng lên men quá trình x lý nư c th i .................................. 32
2.3.2. ð ng h c chuy n hóa cơ ch t h u cơ trong quá trình x lý theo sinh kh i
bùn và th i gian. .................................................................................................... 34
CHƯƠNG III: VI SINH V T TRONG H TH NG X LÝ NƯ C TH I .... 35
3.1 KHÁI NI M .................................................................................................... 35
3.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LO I VI SINH V T...................................... 35
3.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh v t .......................................................................... 35
3.2.2 Phân lo i vi sinh v t ...................................................................................... 39
3.2.2.1 Vi khu n.........
MC LC
CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIM CƠ BN V NƯỚC VÀ NƯỚC THI .......... 7
1.1 TNG QUAN V NƯỚC VÀ NƯỚC THI..................................................... 7
1.2 THÀNH PHN LÝ HÓA HC CA NƯỚC THI .......................................... 9
1.2.1 Tính cht vt lý ............................................................................................. 10
1.2.2 Tính cht hóa hc.......................................................................................... 10
1.3 NGUN GC PHÁT SINH CÁC LOI NƯỚC THI ĐẶC TRƯNG............ 12
1.4 CÁC THÔNG S ĐÁNH GIÁ Ô NHIM YÊU CU CN THIT
PHI X LÝ NƯỚC THI .................................................................................. 19
1.4.1. Các thông s đánh giá ô nhim..................................................................... 19
1.4.2 Yêu cu cn thiết phi x lý nước thi........................................................... 25
CHƯƠNG II: TNG QUAN V QUÁ TRÌNH SINH HC TRONG X
NƯỚC THI........................................................................................................ 26
2.1 PHÂN LOI CÁC QUÁ TRÌNH SINH HC.................................................. 26
2.1.1 Biến đổi sinh hóa........................................................................................... 27
2.1.2 Môi trường sinh hóa...................................................................................... 28
2.1.3 Trình t phn ng ca quá trình..................................................................... 29
2.2 CƠ S LÝ THUYT CA QUÁ TRÌNH........................................................ 29
2.3 CÂN BNG HÓA HC VÀ ĐỘNG HC CA QUÁ TRÌNH SINH HC .... 32
2.3.1 Động hc phn ng lên men quá trình xnước thi .................................. 32
2.3.2. Động hc chuyn hóa cơ cht hu cơ trong quá trình x lý theo sinh khi
bùn và thi gian. .................................................................................................... 34
CHƯƠNG III: VI SINH VT TRONG H THNG X LÝ NƯỚC THI .... 35
3.1 KHÁI NIM.................................................................................................... 35
3.2 SINH THÁI, SINH LÝ, PHÂN LOI VI SINH VT...................................... 35
3.2.1 Sinh thái, sinh lý vi sinh vt .......................................................................... 35
3.2.2 Phân loi vi sinh vt ...................................................................................... 39
3.2.2.1 Vi khun..................................................................................................... 46
3.2.2.2 Eukarya (Sinh vt nhân thc) ..................................................................... 50
3.2.2.3 Archaea (c khun) .................................................................................... 55
3.3 S TĂNG TRƯỞNG CA T BÀO VI SINH VT....................................... 56
3.3.1 Nuôi cy tĩnh/ nuôi cy theo m. .................................................................. 56
3.3.2 Nuôi cy liên tc/ dòng liên tc.................................................................... 58
3.4 ĐỘNG HC CA QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG ........................................ 59
3.4.1 Các đặc trưng động hc ca quá trình sinh trưởng......................................... 59
3.4.2 Các giai đon phát trin ca vi sinh vt trong quá trình sinh trưởng............... 60
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học - Người đăng: nhattruongnls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
325 Vietnamese
Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 9 10 813