Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng qua trình Peroxone

Được đăng lên bởi huynhhoatram-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1349 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone
Nước thải công nghiệp dệt nhuộm có độ kiềm, độ màu và hàm lượng các chất
hữu cơ, tổng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa chất trong quy trình
công nghệ. Trong đó, độ màu là một trong các thành phân khó xử lý nhất. Bài
báo trình bày các kết quả nghiên cứu xử lý màu và COD khó phân hủy sinh học
(COD trơ) của nước thải dệt nhuộm khu công nghiệp dệt may Phố Nối (Hưng
Yên) bằng các quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes AOPs) trên cơ sở ozone là quá trình Peroxone ở cấp độ thử nghiêm trên hệ thống
Pilot Study đã đạt kết quả, có thể nghiên cứu đề nâng lên quy mô sản xuất thực
tế.
1. Đặt vấn đề
Nước thải công nghiệp dệt nhuộm gồm có các chất ô nhiễm chính: Các tạp
chất tách ra từ vải sợi như dầu mỡ, các hợp chất chứa nitơ, pectin, các chất bụi
bẩn dính vào sợi; Các hóa chất sử dụng trong quy trình công nghệ như hồ tinh
bột, H2SO4, CH3COOH, NaOH, NaOCl, H2O2, Na2CO3, Na2SO3... các loại thuốc
nhuộm, các chất trợ, chất ngấm, chất cầm màu, chất tẩy giặt. Lượng hóa chất sử
dụng tùy thuộc loại vải, màu và chủ yếu đi vào nước thải của các công đoạn sản
xuất.
Nước thải dệt nhuộm luôn dao động rất lớn về lưu lượng và tải lượng ô
nhiễm, thay đổi theo mùa, theo loại hàng sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tuy
nhiên, các đặc trưng ô nhiễm của nước thải công nghiệp dệt nhuộm ở Việt Nam
gồm: pH = 9,0 - 11,0; BOD = 90 - 220 mg/L; COD = 570 - 1200 mg/L; TSS =
800 - 1100 mg/L; Độ màu= 1000- 1600 (Pt-Co).
Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm, về cơ bản qua các bước sau:
Tách rác - Xử lý hóa học - Xử lý hóa lý - Xử lý sinh học -Hấp phụ bằng than
hoạt tính - Khử trùng - Xả ra nguồn tiếp nhận.
Các phương pháp hóa học, hóa lý truyền thống để xử lý nước thải dệt nhuộm
là trung hòa điều chỉnh pH, đông keo tụ, hấp phụ, oxy hóa. Tuy nhiên, độ màu
và một số chất hữu cơ khó phân hủy sinh học trong nước thải dệt nhuộm rất khó
xử lý, gây màu tối cho nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của
các loài thủy sinh, ảnh hưởng xấu tới cảnh quan.

Chúng tôi nghiên cứu áp dụng các quá trình oxy hóa nâng cao trên cơ sở
ozone để xử lý độ màu và COD khó phân hủy sinh học của nước thải dệt nhuộm
khu công nghiệp dệt may Phố Nối (Hưng Yên) thuộc Tập đoàn Dệt may Việt
Nam.
2. Cơ sở nghiên cứu
Căn cứ các thông số đặc trưng ô nhiễm thực tế của nước thải dệt nhuộm khu
công nghiệp dệt may Phố Nối (Hưng Yên) và Quy chuẩn Việt Nam QCVN
13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của công ng...
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng quá trình Peroxone
Nước thải công nghiệp dệt nhuộm độ kiềm, độ màu hàm lượng các chất
hữu cơ, tổng chất rắn rất cao do sử dụng rất nhiều loại hóa chất trong quy trình
công nghệ. Trong đó, độ màu một trong các thành phân khó xử nhất. Bài
báo trình bày các kết quả nghiên cứu xử màu COD khó phân hủy sinh học
(COD trơ) của ớc thải dệt nhuộm khu công nghiệp dệt may Ph Nối (Hưng
Yên) bằng các quá trình oxy hóa nâng cao (Advanced Oxidation Processes -
AOPs) trên cơ sở ozone là quá trình Peroxone ở cấp độ thử nghiêm trên hệ thống
Pilot Study đã đạt kết quả, thnghiên cứu đề nâng lên quy sản xuất thực
tế.
1. Đặt vấn đề
Nước thải công nghiệp dệt nhuộm gồm các chất ô nhiễm chính: c tạp
chất tách ra từ vải sợi như dầu mỡ, các hợp chất chứa nitơ, pectin, các chất bụi
bẩn dính vào sợi; Các hóa chất sử dụng trong quy trình công nghệ như hồ tinh
bột, H
2
SO
4
, CH
3
COOH, NaOH, NaOCl, H
2
O
2
, Na
2
CO
3
, Na
2
SO
3
...c loại thuốc
nhuộm, các chất trợ, chất ngấm, chất cầm màu, chất tẩy giặt. Lượng hóa chất sử
dụng tùy thuộc loại vải, màu chủ yếu đi vào nước thải của các công đoạn sản
xuất.
Nước thải dệt nhuộm luôn dao động rất lớn về lưu lượng tải lượng ô
nhiễm, thay đổi theo mùa, theo loại hàng sản xuất chất lượng sản phẩm. Tuy
nhiên, các đặc trưng ô nhiễm của nước thải công nghiệp dệt nhuộm Việt Nam
gồm: pH = 9,0 - 11,0; BOD = 90 - 220 mg/L; COD = 570 - 1200 mg/L; TSS =
800 - 1100 mg/L; Độ màu= 1000- 1600 (Pt-Co).
Hiện nay, công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm, về bản qua các bước sau:
Tách rác - Xử hóa học - Xử hóa - X lý sinh học -Hấp phụ bằng than
hoạt tính - Khử trùng - Xả ra nguồn tiếp nhận.
Các phương pháp hóa học, hóa truyền thống để xử nước thải dệt nhuộm
trung hòa điều chỉnh pH, đông keo tụ, hấp phụ, oxy hóa. Tuy nhiên, độ màu
và một số chất hữu khó phân hủy sinh học trong nước thải dệt nhuộm rất khó
xử lý, gây màu tối cho nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của
các loài thủy sinh, ảnh hưởng xấu tới cảnh quan.
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng qua trình Peroxone - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng qua trình Peroxone - Người đăng: huynhhoatram-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xử lý nước thải công nghiệp dệt nhuộm bằng qua trình Peroxone 9 10 710