Ktl-icon-tai-lieu

xử lý số tín hiệu

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý số tín hiệu
Chương 2: Lượng tử hóa

Nội dung
1.
2.
3.
4.

Quá trình lượng tử hóa
Lấy mẫu dư và định dạng nhiễu
Bộ chuyển đổi D/A
Bộ chuyển đổi A/D

1. Quá trình lượng tử hóa
Quá trình xử lý tín hiệu tương tự

Analog
Input

Analog
Output

1. Quá trình lượng tử hóa
Bộ lấy mẫu và lượng tử
Lấy mẫu & giữ
x(t)
Tín hiệu
tương tự

x(nT)
Tín hiệu
đã lấy
mẫu

Các thông số đặc trưng:
•Số bit biểu diễn B
•Tầm toàn thang R

Bộ chuyển đổi
A/D
(Lượng tử)

Tín hiệu đã
lượng tử
xQ(nT)
Đến
DSP
B bits/mẫu

1. Quá trình lượng tử hóa
Xét ví dụ lượng tử đều (B = 4, R = 8)
4
4
3
3

2
2

1
1

0
0

-1

-2

-3

-4

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

1. Quá trình lượng tử hóa


Độ rộng lượng tử (độ phân giải lượng tử)

R
Q B
2

Phân loại
 Bộ ADC đơn cực:
Bộ ADC lưỡng cực:


0 ≤ xQ(nT) < R
-R/2 ≤ xQ(nT) ≤ R/2

Lượng tử theo pp làm tròn
Lượng tử theo pp rút ngắn (truncated)

1. Quá trình lượng tử hóa


Sai số lượng tử



Lượng tử theo pp làm tròn

e(nT )  xQ (nT )  x(nT )
Q
Q
 e
2
2

=> Sai số lượng tử cực đại là emax = Q/2

1. Quá trình lượng tử hóa




Giả sử sai số lượng tử e là biến ngẫu nhiên có phân bố
đều trong khoảng [-Q/2;Q/2]
p(e)
Hàm mật độ xác suất :

Q
Q
 e
2
2

1
p(e)  ;
Q

1/Q

-Q/2
Q/2

e  E (e) 

 e. p (e)de  0

Q / 2

0

Q/2

e

1. Quá trình lượng tử hóa


Giá trị trung bình của e:

e  E (e) 

Q/2

 e. p (e)de  0

Q / 2



Giá trị trung bình bình phương của e:
Q/2

2

Q
e  E (e )   e p (e) de 
12
Q / 2
2



2

2

Sai số lượng tử hiệu dụng:

erms

Q
 e 
12
2

1. Quá trình lượng tử hóa






R
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: SNR 
Q
Tính theo dB:
R
SNR  20 log10    6 B (dB)
Q

Quy luật 6dB/bit
Ví dụ: Tín hiệu được lấy mẫu với tốc độ 44kHz và mẫu
được lượng tử hóa bằng bộ chuyển đổi A/D tầm toàn
thang 10V. Xác định số bit B để sai số lượng tử hiệu
dụng phải nhỏ hơn 50 μV. Tính sai số hiệu dụng thực sự
& tốc độ bit theo bps

2. Lấy mẫu dư và định dạng
nhiễu (noise shaping)



e(n) xem như nhiễu trắng trung bình bằng 0.
Phổ công suất nhiễu trắng
Pee(f)
2
e
fs

-fs/2


Mật độ phổ công suất:

0

fs/2

f

 e2
f
f
, - s  f  s
S ee ( f ) 
2
2
fs

=> Công suất nhiễu trong khoảng f= [fa,fb] là See(f).f

2. Lấy mẫu dư và định dạng
nhiễu (noise shaping)


Lấy mẫu dư: fs’ = L.fs
Pee(f)

-f’s/2

-fs/2

'2
e2 e'2

 '  e2  fs e'
fs fs
fs

B  B ' B  0.5 log 2 L

 e2
fs

0

fs/2

 e'2
f s'

f’s/2

f

2. Lấy mẫu dư và định dạng
nhiễu (noise shaping)


Mô hình bộ lượng tử hóa định dạng nhiễu:
e(...
X lý s tín hiu
Chương 2: Lượng thóa
xử lý số tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý số tín hiệu - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
xử lý số tín hiệu 9 10 596