Ktl-icon-tai-lieu

xử lý song song

Được đăng lên bởi giap-mai
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3603 lần   |   Lượt tải: 3 lần
7/17/2010

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

XỬ LÝ SONG SONG
PARALLEL PROCESSING

1. Thông tin chung:
1.1. Tên học phần: Xử lý song song (Parallel Processing)
1.2. Mã học phần: KH.KM.515
1.3. Số tín chỉ: 2 TC
1.4. Loại học phần: Bắt buộc
1.5. Các học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu phân tán

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

2. Mục tiêu của học phần:
2.1. Kiến thức: cung cấp cho người học các kiến thức
về máy tính song song, cách xây dựng các thuật toán
song song.

3. Chính sách đối với học phần
•Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, tích cực thảo
luận nội dung bài giảng, tham gia chữa bài tập và chuẩn
bị bài vở tốt - 20%.

2.2. Kỹ năng: sử dụng công cụ lập trình song song như
MPI, JAVA, VPM ... người học phải cài đặt được một số
thuật toán song song cơ bản.

•Khả năng tự học, tự nghiên cứu: hoàn thành bài tiểu
luận (assignment) theo từng cá nhân. Bài kiểm tra đánh
giá giữa kỳ - 20%.

2.3. Thái độ học tập: người học phải tham dự đầy đủ
các giờ lý thuyết và thảo luận.

•Kết quả thi cuối kỳ - 60%.

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH

3. Phân bố số tiết:
• Lý thuyết: 20
• Tiểu luận, đọc thêm: 8
• Thảo luận: 2

PHẦN 1: TÍNH TOÁN SONG SONG
Chƣơng 1

KIẾN TRÚC VÀ CÁC LOẠI MÁY TINH SONG SONG

Chƣơng 2

CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TINH SONG SONG

Chƣơng 3

GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH SONG SONG

Chƣơng 4

CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH SONG SONG

Chƣơng 5

THUẬT TOÁN SONG SONG

PHẦN 2: XỬ LÝ SONG SONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Đọc thêm)

Chƣơng 6

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SONG SONG

Chƣơng 7

TỐI ƢU HÓA TRUY VẤN SONG SONG

Chƣơng 8

LẬP LỊCH TỐI ƢU CHO CÂU TRUY VẤN SONG SONG

1

7/17/2010

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[0] Đoàn văn Ban, Nguyễn Mậu Hân, Xử lý song song và phân tán,
NXB KH&KT, 2006.
[1] Ananth Grama, Anshui Guptal George Karipis, Vipin Kumar,
Introduction to Parallel Computing, Pearson, 2003
[2] Barry Wilkingson, Michael Allen, Parallel Programming,
Technigues and Applications Using Networked Workstations and
Parallel Computers, Prentice Hall New Jersey, 1999
[3] M. Sasikumar, Dinesh Shikhare, P. Ravi Prakash, Introduction to
Parallel Processing, Prentice - Hall, 2000
[4] Seyed H. Roosta, Parallel Processing and Parallel Algorithms,
Theory and Computation, Springer 1999.
[5] Michael J. Quinn, Parallel Computing Theory and Practice,
MaGraw-Hill,1994
[6] Shaharuddin Salleh, Albert Y. Zomaya, Scheduling in Parallel
Computing Systems, Kluwer Academic Publisher, 1999.

[7] Clement T.Yu, Weiyi Meng, Principles of Database Query
Processing for Advanced Ap...
7/17/2010
1
XỬ LÝ SONG SONG
PARALLEL PROCESSING
THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
1.1. Tên học phần: Xử lý song song (Parallel Processing)
1.2. Mã học phần: KH.KM.515
1.3. Số tín chỉ: 2 TC
1.4. Loại học phần: Bắt buộc
1.5. Các học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu phân tán
THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
2. Mục tiêu của học phần:
2.1. Kiến thức: cung cấp cho người học các kiến thức
về máy tính song song, cách xây dựng các thuật toán
song song.
2.2. Kỹ năng: sử dụng công cụ lập trình song song như
MPI, JAVA, VPM ... người học phải cài đặt được một số
thuật toán song song cơ bản.
2.3. Thái độ học tập: người học phải tham dự đầy đủ
các giờ lý thuyết và thảo luận.
THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
3. Chính sách đối với học phần
Tham gia học tập trên lớp: đi học đầy đủ, tích cực thảo
luận nội dung bài giảng, tham gia chữa bài tập chuẩn
bị bài vở tốt - 20%.
•Khả năng tự học, tự nghiên cứu: hoàn thành bài tiểu
luận (assignment) theo từng nhân. Bài kiểm tra đánh
giá giữa kỳ - 20%.
•Kết quả thi cuối kỳ - 60%.
THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN
3. Phân bố số tiết:
thuyết: 20
• Tiểu luận, đọc thêm: 8
• Thảo luận: 2
NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
PHẦN 1: TÍNH TOÁN SONG SONG
Chƣơng 1 KIẾN TRÚC VÀ CÁC LOẠI MÁY TINH SONG SONG
Chƣơng 2 CÁC TNH PHẦN CỦAY TINH SONG SONG
Chƣơng 3 GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH SONG SONG
Chƣơng 4 CÁC MÔ HÌNH LẬP TRÌNH SONG SONG
Chƣơng 5 THUẬT TOÁN SONG SONG
PHẦN 2: XỬ LÝ SONG SONG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
(Đọc thêm)
Chƣơng 6 TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU SONG SONG
Chƣơng 7 TỐI ƢU HÓA TRUY VẤN SONG SONG
Chƣơng 8 LẬP LỊCH TỐI ƢU CHO CÂU TRUY VẤN SONG SONG
xử lý song song - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xử lý song song - Người đăng: giap-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
xử lý song song 9 10 826