Ktl-icon-tai-lieu

XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN (AMI) TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÂN BAN B2. Truyền tải và phân phối điện

XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN (AMI) TẠI VIỆT NAM
Ban Kinh doanh
Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Công nghệ đo đếm tự động (AMR: Automated Meter Reading) bắt đầu xuất
hiện từ những năm giữa thập niên 80 và được ứng dụng rộng rãi từ cuối thập niên 90
thế kỷ XX tại các nước phát triển trên thế giới. Khoảng hơn 5 năm trở lại đây, dựa
trên nền tảng của hệ thống AMR, một công nghệ hiện đại hơn bắt đầu hình thành
và thường được gọi là hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI: Advanced Metering
Infrastructure). So với hệ thống AMR chủ yếu dùng để thu thập dữ liệu 1 chiều từ
công tơ thì hệ thống AMI dựa trên nền tảng truyền thông 2 chiều sẽ có thêm khả
năng tương tác và điều khiển công tơ như đóng cắt từ xa, quản lý phụ tải và nhiều
ứng dụng tiên tiến khác. Cùng với trào lưu phát triển lưới điện thông minh, các nước
tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật và châu Âu đã và đang triển khai mạnh mẽ
các hệ thống AMI để thay thế dần cho các hệ thống AMR.
1. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG AMI
Khái niệm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) để chỉ hệ thống đo đếm, thu thập và phân tích điện
năng từ các công tơ thông minh, thông qua các phương tiện truyền thông khác nhau theo yêu
cầu hoặc theo lịch định sẵn. Trong hệ thống AMI, dữ liệu thu thập được từ công tơ sẽ được
ghi lại, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đo đếm tập trung (MDMS) và được chia sẻ cho các ứng
dụng khác.
1.1. Sự khác nhau giữa AMR và AMI
Công nghệ đo đếm tự động (AMR) bắt đầu từ những năm giữa thập niên 80, nhưng mãi tới đầu
những năm thập niên 90 thế kỷ XX, AMR mới trở nên phổ biến trong việc tự động thu thập dữ
liệu điện năng tiêu thụ của các khách hàng. Tuy nhiên, tới năm 2005, dựa trên các chức năng
của hệ thống AMR, một công nghệ tiên tiến và phát triển mới được hình thành là hạ tầng đo
đếm tiên tiến AMI.
AMR có thể được định nghĩa bao gồm các hệ thống 1 chiều, các hệ thống điều khiển, các hệ
thống dựa trên mạng điện thoại quay số, các thiết bị đọc dữ liệu cố định và các hệ thống điều
khiển chạm trực tiếp. Những hệ thống này chỉ có chức năng thu thập thông tin mà không có khả

1

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2014
năng đưa ra các lệnh hay bản tin điều khiển. Thêm nữa, dữ liệu từ AMR thường là thu thập hàng
tháng.
AMI là hệ thống đo lường, thu thập, phân tích điện năng sử dụng qua các công tơ thông minh,
thông qua các công nghệ truyền thông 2 chiều theo yêu cầu hoặc theo các lịch định sẵn. Hệ
thống cấu trúc này phải được m...
PHÂN BAN B2. Truyn ti và phân phối điện
1
XU TH NG DNG VÀ PHÁT TRIN
H TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIN (AMI) TI VIT NAM
Ban Kinh doanh
Tng Công ty Điện lc TP. H Chí Minh
Tóm tt: Công ngh đo đếm t động (AMR: Automated Meter Reading) bắt đầu xut
hin t những năm giữa thập niên 80 và được ng dng rng rãi t cui thp niên 90
thế k XX tại các c phát trin trên thế gii. Khoảng hơn 5 năm trở lại đây, dựa
trên nn tng ca h thng AMR, mt công ngh hiện đại hơn bắt đu hình thành
thường được gi h tầng đo đếm tiên tiến (AMI: Advanced Metering
Infrastructure). So vi h thng AMR ch yếu dùng để thu thp d liu 1 chiu t
công thì hệ thng AMI da trên nn tng truyn thông 2 chiu s thêm kh
năng tương tác điều khiển ng như đóng cắt t xa, qun ph ti nhiu
ng dng tiên tiến khác. Cùng với trào lưu phát triển lưới điện thông minh, các nước
tiên tiến trên thế giới như M, Úc, Nht châu Âu đã đang triển khai mnh m
các h thống AMI để thay thế dn cho các h thng AMR.
1. KHÁI NIM VÀ CU TRÚC H THNG AMI
Khái nim h tng đo đếm tiên tiến (AMI) để ch h thống đo đếm, thu thập và phân tích điện
năng từ các công thông minh, thông qua các phương tiện truyn thông khác nhau theo yêu
cu hoc theo lch định sn. Trong h thng AMI, d liu thu thập được t công sẽ được
ghi lại, lưu trữ trong sở d liệu đo đếm tập trung (MDMS) đưc chia s cho các ng
dng khác.
1.1. S khác nhau gia AMR và AMI
Công ngh đo đếm t động (AMR) bắt đầu t những năm giữa thập niên 80, nhưng mãi tới đầu
những năm thập niên 90 thế k XX, AMR mi tr nên ph biến trong vic t động thu thp d
liệu điện năng tiêu th ca các khách ng. Tuy nhiên, tới m 2005, da trên các chức năng
ca h thng AMR, mt công ngh tiên tiến phát trin mới được hình thành h tầng đo
đếm tiên tiến AMI.
AMR th được định nghĩa bao gồm các h thng 1 chiu, các h thống điều khin, các h
thng da trên mạng điện thoi quay s, c thiết b đọc d liu c định và c h thống điu
khin chm trc tiếp. Nhng h thng này chchức năng thu thập thông tin mà không có kh
XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN (AMI) TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN (AMI) TẠI VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
XU THẾ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐO ĐẾM TIÊN TIẾN (AMI) TẠI VIỆT NAM 9 10 135