Ktl-icon-tai-lieu

3G Vinaphone 2009

Được đăng lên bởi Mưa Buồn
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 5488 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.................................................................................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..........................................................................................2

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU...............................................................3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................................3
5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.............................................4
6. KẾT CẤU CỦA DE TAI:..............................................................................................4
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG THÔNG TIN DI
ĐỘNG....................................................................................................................................6
1.1 THÔNG TIN DI ĐỘNG – SƠ LƯỢC PHÁT TRIỂN.................................................6
1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G THEO 2 NHÁNH CÔNG NGHỆ CHÍNH:
..........................................................................................................................................11
1.2.1 Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ WCDMA......................................11
1.2.2 Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ CDMA 2000................................12
1.3. MẠNG UMTS 3G VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ MẠNG VINAPHONE.....14
1.3.1 Định hướng công nghệ & dịch vụ theo tiêu chuẩn châu Âu do 3GPP qui định áp
dụng cho mạng Vinaphone...........................................................................................14
1.3.2 Nội dung chủ yếu các phiên bản tiêu chuẩn 3GPP.............................................14
1.3.2.1 GPP R99.......................................................................................................15
1.3.2.2 3GPP R4.......................................................................................................17
1.3.2.3 3GPP R5.......................................................................................................18
1.3.2.4 3GPP R6 ......................................................................................................20
1.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG.......................................................
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
MỞ ĐẦU...............................................................................................................................1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.................................................................................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..........................................................................................2
3G Vinaphone 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3G Vinaphone 2009 - Người đăng: Mưa Buồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
3G Vinaphone 2009 9 10 401