Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của bao bì đến nhận thức người tiêu dùng

Được đăng lên bởi Hà Rhum
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 727 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THE INTERNATIONAL UNIVERSITY
VNU-HCM

SCHOOL OF BUSINESS

BUSINESS RESEARCH METHOD

GROUP REPORT
Group members:
Student Number
1. BABAIU11097
2. BABAIU11113
3. BABAIU11178
4. BABAIU11150

Surname
Châu Phú
Nguyễn Thị Thu
Phạm Thị Cẩm
Nguyễn Thùy Tố

Student Name
1. Châu Phú Lâm
2. Nguyễn Thị Thu Hà
3. Phạm Thị Cẩm Hà
4. Nguyễn Thùy Tố Quyên

Given Name
Lâm
Hà
Hà
Quyên

Responsibility in
Assignment
Monitor group’s workload
Methologogy
Background
Literature Review
Methodology

Signatures:
a.

____________________________________

b.

____________________________________

c.

____________________________________

d.

____________________________________

Ho Chi Minh City, November 11th, 2014

Participation % *
25%
25%
25%
25%

Table of Contents
CHAPTER I ............................................................................................................................. 3
1.1. Background .................................................................................................................... 3
1.2. Problem Statement ......................................................................................................... 3
1.3. Research Objectives ....................................................................................................... 4
CHAPTER II ............................................................................................................................ 5
2.1. Definition of Terms........................................................................................................ 5
2.1.1. Customer Perception ................................................................................................ 5
2.1.2. Point of Purchase ..................................................................................................... 5
2.1.3. Packaging ................................................................................................................. 6
2.1.4. Four Dimensions of Packaging ................................................................................ 6
2.2. Previous Study ............................................................................................................... 9
2.3. Research Model ........................................................................................................... 11
CHAPTER III ........................................................................................................................ 12
3.1 Research Design....................
THE INTERNATIONAL UNIVERSITY
VNU-HCM
SCHOOL OF BUSINESS
BUSINESS RESEARCH METHOD
GROUP REPORT
Group members:
Student Number
Surname
Given Name
1. BABAIU11097
Châu Phú
Lâm
2. BABAIU11113
Nguyn Th Thu
3. BABAIU11178
Phm Th Cm
4. BABAIU11150
Nguyn Thùy T
Quyên
Student Name
Responsibility in
Assignment
Participation % *
1. Châu Phú Lâm
Monitor groups workload
Methologogy
25%
2. Nguyn Th Thu Hà
Background
25%
3. Phm Th Cm Hà
Literature Review
25%
4. Nguyn Thùy T Quyên
Methodology
25%
Signatures:
a. ____________________________________
b. ____________________________________
c. ____________________________________
d. ____________________________________
Ho Chi Minh City, November 11
th
, 2014
Ảnh hưởng của bao bì đến nhận thức người tiêu dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng của bao bì đến nhận thức người tiêu dùng - Người đăng: Hà Rhum
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ảnh hưởng của bao bì đến nhận thức người tiêu dùng 9 10 196