Ktl-icon-tai-lieu

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi namvks
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 28354 lần   |   Lượt tải: 63 lần
1

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MÃ SỐ: LH – 08 – 08/ĐHL

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS. NGUYỄN THỊ HỒI

HÀ NỘI - 2009

2

NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
TS. NGUYỄN THỊ HỒI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

CỘNG TÁC VIÊN
1.

TS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
2.

TS. NGUYỄN HỒNG BẮC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
3.

TS. NGUYỄN HỮU CHÍ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
4.

TS. BÙI THỊ ĐÀO

5.

TS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
6.

Th.S. TRẦN VŨ HẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
7.

TS. TRẦN QUANG HUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
8.

Th.S. PHAN LAN HƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
9.

TS. NGÔ THỊ HƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
10.

TS. LÊ VƯƠNG LONG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
11.

Th.S. NGUYỄN VĂN NĂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

NỘI
12.

TS. PHÙNG TRUNG TẬP
NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ

3

4

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện của khoa học pháp lý nước ta hiện nay, việc hoàn thiện
các khái niệm pháp lý cơ bản có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất
lượng đào tạo cán bộ pháp lý, đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và
nâng cao hiệu quả của pháp luật. Áp dụng pháp luật là một khái niệm cơ bản
của khoa học pháp lý, việc nghiên cứu về áp dụng pháp luật ở nước ta hiện nay
có ý nghĩa thời sự cả về mặt lý luận và thực tiễn vì những lý do sau:
Thứ nhất, mặc dù áp dụng pháp luật là một khái niệm pháp lý cơ bản
song ở nước ta cho đến nay, các công trình nghiên cứu về áp dụng pháp luật
chưa nhiều. Các vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật mới chỉ được
giới thiệu một cách khái quát trong giáo trình Lý luận chung về nhà nước và
pháp luật, các giáo trình của các môn khoa học pháp lý chuyên ngành và một số
công trình nghiên cứu chuyên biệt, vì vậy, một số vấn đề lý luận về áp dụng
pháp luật chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, thấu đáo và toàn diện.
Thứ hai, thực tiễn áp dụng pháp luật ở nước ta thời gian vừa qua cho thấy
hoạt động này đã đạt được khá nhiều thành tựu, song vẫn còn nhiều hạn chế cần
khắc phục. Nghiên cứu về thực tiễn áp dụng pháp luật trong một số lĩnh vực cụ
thể vừa góp phần làm sáng tỏ và hoàn thiện lý luận, vừa có thể chỉ ra được
những điểm bất cập trong các quy định của pháp luật, những hạn chế trong quá
trình tổ chức thực hiện các quy định đó, từ đó góp phần hoàn thiện pháp luật và
nâng cao hiệu quả của nó.
Thứ ba, ở nước ta hiện nay, pháp luật đã trở thành một trong n...
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
MÃ SỐ: LH – 08 – 08/ĐHL
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS. NGUYỄN THỊ HỒI
HÀ NỘI - 2009
1
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: namvks
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 602